Pracovník kancelárie prvého kontaktu

Mesto Dolný Kubín – mestský úrad

Miesto práce
Dolný Kubín
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Mzdové podmienky (brutto)
607 - 728,5 EUR/mesiacPonúkaná hrubá mzda: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v spojení s nariadením vlády Slovenskej republiky č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní (zaradenie do platovej triedy 3 – základná zložka mzdy vo výške od 607,- Eur do 728,50 Eur, v závislosti od počtu rokov započítanej praxe) a pohyblivá zložka mzdy – osobný príplatok a odmeny (možnosť priznania osobného príplatku a udelenia odmeny na základe výsledkov práce a plnenia úloh).

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
- Usmerňuje občanov v orientácii v budove mestského úradu.
- Poskytuje základné tlačivá a poradenstvo v súvislosti s ich vyplnením.
- Poskytuje informácie k platobným výmerom za miestne dane a miestne poplatky.
- Kontaktná osoba s verejnosťou (osobná a telefonická komunikácia).
- Prijímanie a vybavovanie občianskej inzercie, prijímanie, evidencia a spracovanie došlej a odoslanej korešpondencie.
- Zastupovanie zamestnankyne podateľne v čase jej neprítomnosti.
- Zabezpečovanie administratívnych prác spojených s riadnym a včasným doručovaním rozhodnutí týkajúcich sa miestnych daní a poplatkov a s tým spojené vyúčtovanie súvisiacich nákladov.
- Prijíma sťažnosti, oznámenia, podnety a petície – zápisnice.
- Zastupovanie zamestnankyne na Centre pre občanov v čase neprítomnosti.

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov:
a) žiadosť o zaradenie do výberového konania
b) doklad o nadobudnutí najvyššieho dosiahnutého vzdelania
c) životopis s uvedením e-mailového a telefonického kontaktu
d) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov v zmysle § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
1. meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka
2. dátum narodenia, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu/pasu, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia
3. štátne občianstvo
4. pohlavie
5. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov
e) súhlas so spracovávaním osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
f) čestné vyhlásenie o tom, že:
1. všetky údaje uvádzané v žiadosti, doklade o dosiahnutom vzdelaní a v životopise sú pravdivé;
2. uchádzač je zdravotne spôsobilý na vykonávanie činností spojených s pracovným miestom;
3. uchádzač je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu;
4. uchádzač ovláda štátny jazyk SR (slovenský jazyk).
Písomnú podpísanú a datovanú žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať v zalepenej obálke označenej „Výberové konanie – pracovník kancelárie prvého kontaktu - NEOTVÁRAŤ“

poštou do 02.10.2020 (vrátane)

na adresu vyhlasovateľa: Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín alebo priamo do podateľne Mestského úradu Dolný Kubín (rozhodujúci je dátum fyzického doručenia vyhlasovateľovi, nie dátum podania na poštovú prepravu).
O mieste, termíne a spôsobe výberového konania budú uchádzači spĺňajúci kvalifikačné predpoklady informovaní e-mailom alebo telefonicky.


Kontaktná osoba:
Ing. Jana Hanková, +421 43 / 5814 410, 0917 335 071
[email protected]

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou

Vzdelanie v odbore

administratíva

Vodičský preukaz

B

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Iné znalosti:
- všeobecne záväzné právne predpisy z oblasti územnej samosprávy
- zákon č. 71/1967 Zb. Správny poriadok

Jazykové znalosti:
slovenský jazyk – materinský jazyk
znalosť cudzích jazykov – výhodou

Počítačové znalosti - používateľ:
Microsoft Word – pokročilý – výhodou
Microsoft Excel – pokročilý – výhodou
Microsoft Outlook – pokročilý – výhodou
Internet – pokročilý – výhodou

Počet rokov praxe:
Prax v oblasti administratívy najmenej 2 roky – výhodou

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

oficiálne stránky mesta Dolný Kubín

Adresa spoločnosti

Mesto Dolný Kubín – mestský úrad
Hviezdoslavovo námestie 1651/2
026 01 Dolný Kubín
http://www.dolnykubin.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: Ing. Jana Hanková
Tel.: +421435814410
E-mail: poslať životopis
ID: 3969094  Dátum zverejnenia: 16.9.2020  Základná zložka mzdy (brutto): 607 EUR/mesiac