Referent územného plánovania a stavebného poriadku

Mesto Dolný Kubín – mestský úrad

Miesto práce
Dolný Kubín
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
01.04.2020
Mzdové podmienky (brutto)
802 EUR/mesiacPonúkaná hrubá mzda (bez osobného ohodnotenia, príplatkov): v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v spojení s nariadením vlády Slovenskej republiky č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní (zaradenie do platovej triedy 7 – základná zložka mzdy v minimálnej výške 802,- Eur, v závislosti od počtu rokov započítanej praxe), možnosť priznania osobného príplatku a udelenia odmeny na základe výsledkov práce a plnenia úloh.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
- vedenie územného konania a príprava rozhodnutí v územnom konaní
- vedenie stavebného konania a príprava rozhodnutí v stavebnom konaní
- vedenie kolaudačného konania a príprava rozhodnutí v kolaudačnom konaní
- vedenie konania o dodatočnom povolení stavieb, údržbe stavieb a ich odstraňovaní
- výkon štátneho stavebného dohľadu
- iné v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov:
a) žiadosť o zaradenie do výberového konania
b) doklad o nadobudnutí najvyššieho dosiahnutého vzdelania
c) životopis s uvedením e-mailového a telefonického kontaktu
d) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov v zmysle § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
1. meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka
2. dátum narodenia, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu/pasu, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia
3. štátne občianstvo
4. pohlavie
5. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov
e) súhlas so spracovávaním osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
f) čestné vyhlásenie o tom, že:
1. všetky údaje uvádzané v žiadosti, doklade o dosiahnutom vzdelaní a v životopise sú pravdivé;
2. uchádzač je zdravotne spôsobilý na vykonávanie činností spojených s pracovným miestom;
3. uchádzač je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu;
4. uchádzač ovláda štátny jazyk SR (slovenský jazyk).


Písomnú podpísanú a datovanú žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať v zalepenej obálke označenej „Výberové konanie – referent územného plánovania a stavebného poriadku - NEOTVÁRAŤ“ poštou do 28.02.2020 (vrátane) na adresu vyhlasovateľa: Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín alebo priamo do podateľne Mestského úradu Dolný Kubín (rozhodujúci je dátum fyzického doručenia vyhlasovateľovi, nie dátum podania na poštovú prepravu).

Predpokladaný termín výberového konania 09.-13.03.2020.


O mieste, termíne a spôsobe výberového konania budú uchádzači spĺňajúci kvalifikačné predpoklady informovaní e-mailom alebo telefonicky.


Kontaktná osoba:
Ing. Jana Hanková, +421 43 / 5814 410, [email protected]

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

stavebníctvo

Vodičský preukaz

B

Osobnostné predpoklady a zručnosti

osobitný kvalifikačný predpoklad na zabezpečenie činnosti stavebného úradu - výhodou

Iné znalosti:
- všeobecne záväzné právne predpisy z oblasti územnej samosprávy
- zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy
- zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
- platné STN

Jazykové znalosti:
slovenský jazyk – materinský jazyk

Počítačové znalosti - používateľ:
Microsoft Word – pokročilý – výhodou
Microsoft Excel – pokročilý – výhodou
Microsoft Outlook – pokročilý – výhodou
Internet – pokročilý – výhodou

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

oficiálne stránky mesta Dolný Kubín

Adresa spoločnosti

Mesto Dolný Kubín – mestský úrad
Hviezdoslavovo námestie 1651/2
026 01 Dolný Kubín
http://www.dolnykubin.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: Ing. Jana Hanková
Tel.: +421435814410
E-mail: poslať životopis
ID: 3871030  Dátum zverejnenia: 14.2.2020  Základná zložka mzdy (brutto): 802 EUR/mesiac