Prednosta Mestského úradu Dolný Kubín

Mesto Dolný Kubín – mestský úrad

Miesto práce
Dolný Kubín
Druh pracovného pomeru
plný úväzok

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
- vedie mestský úrad a organizuje jeho prácu
- podpisuje zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva
- zúčastňuje sa zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným
- plní úlohy spojené s odborným, organizačným, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti mestského úradu
- priamo riadi vedúcich organizačných útvarov mestského úradu
- odborne a metodicky riadi činnosť mestského úradu
- navrhuje personálne obsadenie jednotlivých organizačných útvarov mestského úradu
- koordinuje výberové konania na voľné pracovné miesta na mestskom úrade
- predkladá primátorovi návrh na vznik, zmenu alebo zánik pracovnoprávneho vzťahu
- vykonáva personálne činnosti voči zamestnancom mesta, najmä návrh na pracovné a mzdové zaradenie, hodnotenie pracovného výkonu, návrh na udelenie odmeny, návrh na uloženie disciplinárneho opatrenia a pod.
- posudzuje všetky interné normatívne akty riadenia na mestskom úrade
- zabezpečuje činnosti spojené s pracovnoprávnymi vzťahmi a materiálno-technickým zabezpečením pre mestskú políciu, útvar hlavného kontrolóra mesta a kanceláriu primátora
- vyjadruje sa k spôsobu verejného obstarávania a robí úkony v súlade s internými normatívnymi aktami
- schvaľuje objednávky tovarov, služieb a prác všetkých organizačných útvarov v súlade s internými normatívnymi aktami
- prerozdeľuje došlú poštu jednotlivým organizačným útvarom mestského úradu
- odsúhlasuje vecnú správnosť dokumentov, predkladaných na podpis primátorovi
- navrhuje pre orgány mesta priority financovania v súlade s plnením stanovených krátkodobých a dlhodobých strategických cieľov mestského úradu
- poskytuje súčinnosť pri prešetrovaní petícií a sťažností
- zabezpečuje koncepčné a koordinačné činnosti na všetkých úrovniach organizačných útvarov mestského úradu
- zodpovedá za operatívne riadenie mestského úradu
- zodpovedá za sledovanie efektivity práce jednotlivých organizačných útvarov
- zodpovedá za systém organizovania pracovných porád na úrovni riadenia mestského úradu
- zodpovedá za plnenie krátkodobých a dlhodobých strategických cieľov mesta na mestskom úrade
- zodpovedá za plnenie politiky a cieľov systému manažérstva kvality na mestskom úrade
- zodpovedá za prijímanie nápravných a preventívnych opatrení na základe zistených nedostatkov z vykonaných interných auditov, z kontrol vykonaných hlavným kontrolórom mesta, prokuratúry a z kontrol vykonaných príslušnými štátnymi orgánmi
- zodpovedá za vyrovnané plnenie rozpočtu mesta a programové rozpočtovanie kapitol organizačných útvarov v riadiacej kompetencii prednostu
- zodpovedá za zabezpečenie dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných normatívnych aktov riadenia na mestskom úrade
- zodpovedá za spoluprácu mestského úradu s orgánmi verejnej správy, organizáciami založenými alebo zriadenými mestom alebo s majetkovou účasťou mesta a s inými organizáciami
- zodpovedá za splnenie ďalších úloh uložených primátorom, alebo v prípade potreby odporučených mestským zastupiteľstvom a orgánmi mestského zastupiteľstva

Informácie o výberovom konaní

Ponúkaná hrubá mzda (bez osobného ohodnotenia, príplatkov): v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v spojení s nariadením vlády Slovenskej republiky č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní

Predpokladaný termín vzniku pracovného pomeru:
apríl 2019

Zoznam požadovaných dokladov:
a) žiadosť o zaradenie do výberového konania
b) životopis s uvedením e-mailového a telefonického kontaktu
c) doklad o nadobudnutí najvyššieho dosiahnutého vzdelania
d) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov v zmysle § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
1. meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka
2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia
3. štátne občianstvo
4. pohlavie
5. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov
e) súhlas so spracovávaním osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
f) čestné vyhlásenie o tom, že :
1. všetky údaje uvádzané v žiadosti, doklade o dosiahnutom vzdelaní a v životopise sú pravdivé
2. je zdravotne spôsobilý na vykonávanie činností spojených s pracovným miestom
3. je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu
4. ovláda štátny jazyk SR (slovenský jazyk)


Písomnú podpísanú a datovanú žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať v zalepenej obálke označenej “Výberové konanie – Prednosta Mestského úradu Dolný Kubín“ poštou do 11.02.2019 (vrátane) na adresu vyhlasovateľa: Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín alebo priamo do podateľne Mestského úradu Dolný Kubín (rozhodujúci je dátum fyzického doručenia vyhlasovateľovi, nie dátum podania na poštovú prepravu).

O mieste, termíne a spôsobe výberového konania budú uchádzači spĺňajúci kvalifikačné predpoklady informovaní e-mailom alebo telefonicky.

Kontaktná osoba:
JUDr. Jaroslava Krivdová
+421 43 / 5814 410
[email protected]

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

verejná správa výhodou

Ostatné znalosti

Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

5

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Iné znalosti:
všeobecne záväzné právne predpisy z oblasti územnej samosprávy, najmä:
- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
- zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
- zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme
- zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
- zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
- zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
- zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
- zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce
- zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
- zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy
- zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
- zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy
- zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy
- zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy
- zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
- zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve
- zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach
- zákon č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky
- zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- všeobecný prehľad
- reprezentatívne vystupovanie
- organizačné a manažérske zručnosti
- skúsenosti v riadiacich funkciách
- koncepčné a strategické myslenie
- zvládanie záťažových situácií

Jazykové znalosti:
slovenský jazyk – materinský jazyk
cudzí jazyk – výhodou

- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v oblasti verejná správa - výhodou
- iný osobitný kvalifikačný predpoklad - výhodou

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

oficiálne stránky mesta Dolný Kubín

Adresa spoločnosti

Mesto Dolný Kubín – mestský úrad
Hviezdoslavovo námestie 1651/2
026 01 Dolný Kubín
http://www.dolnykubin.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: JUDr. Jaroslava Krivdová
Tel.: +421 43 5814 410
E-mail: poslať životopis
ID: 3578011   Dátum zverejnenia: 14.1.2019