Vedúci odboru sociálnych vecí a rodiny

Mesto Dolný Kubín – mestský úrad

Miesto práce
Hviezdoslavovo námestie 1651/2, Dolný Kubín
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
01.01.2017

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- komplexné riadenie a vedenie Odboru sociálnych vecí a rodiny Mestského úradu Dolný Kubín a zodpovednosť za jeho činnosť
- zabezpečovanie efektívneho chodu Odboru sociálnych vecí a rodiny Mestského úradu Dolný Kubín vo všetkých oblastiach
- organizovanie a koordinovanie pracovných činností na odbore, a to buď priamo alebo prostredníctvom vedúcich oddelení
- vykonávanie kontrolnej činnosti v rámci odboru
- vykonávanie odborných konzultácií súvisiacich s činnosťami odboru
- zabezpečovanie sociálnych služieb a ich poskytovania terénnou, ambulantnou a pobytovou formou
- zabezpečovanie vypracovania individuálnych plánov prijímateľov sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
- vedenie evidencie prijímateľov sociálnych služieb v územnom obvode mesta
- vedenie evidencie posudkov a rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, rozhodnutí povinnosti zaopatrených plnoletých detí alebo rodičov platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť
- poskytovanie pomoci pri získaní krízového, rezidenčného (dočasného), sociálneho bývania pre žiadateľov, ktorých sociálne pomery vyžadujú osobitnú pomoc a zabezpečuje evidenciu žiadateľov o tieto formy bývania
- dohľad nad zabezpečovaním sociálneho bývania
- úprava právnych vzťahov pri vykonávaní sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a organizácie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
- poskytovanie základného sociálneho poradenstva
- zabezpečovanie spolupráce s orgánmi verejnej správy, organizáciami v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti mesta a s inými organizáciami
- koordinovanie spolupráce s inými verejnými a neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov:
a) žiadosť o zaradenie do výberového konania
b) doklad o nadobudnutí vysokoškolského vzdelania II. stupňa
c) životopis s uvedením e-mailového a telefonického kontaktu
d) aktuálny výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
e) čestné vyhlásenie o tom, že:
1. všetky údaje uvádzané v žiadosti, doklade o dosiahnutom vysokoškolskom vzdelaní II. stupňa a v životopise sú pravdivé
2. je zdravotne spôsobilý na vykonávanie činností spojených s pracovným miestom
3. je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu
4. ovláda štátny jazyk SR (slovenský jazyk)
5. súhlasí so spracovávaním svojich osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov


Predpokladaný termín vzniku pracovného pomeru:
01.01.2017

Písomnú podpísanú a datovanú žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať v zalepenej obálke označenej “Výberové konanie – vedúci Odboru sociálnych vecí a rodiny Mestského úradu Dolný Kubín“ poštou do 28.11.2016 (vrátane) na adresu vyhlasovateľa: Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín alebo priamo do podateľne Mestského úradu Dolný Kubín (rozhodujúci je dátum fyzického doručenia vyhlasovateľovi nie dátum podania na poštovú prepravu).

O mieste a termíne a spôsobe výberového konania budú uchádzači spĺňajúci kvalifikačné predpoklady informovaní e-mailom alebo telefonicky.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore

sociálna práca

Počítačové znalosti - používateľ

Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý

Vodičský preukaz

B

Osobnostné predpoklady a zručnosti

vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v oblasti sociálnej práce – výhodou
absolvovanie akreditovaného špecializačného vzdelávacieho programu pre niektorý zo špecializovaných odborov sociálnej práce – výhodou
Iné znalosti:
- všeobecne záväzné právne predpisy z oblasti územnej samosprávy
- zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
- zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
- zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine
- zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy
- zákon č. 71/1967 Zb. Správny poriadok
- zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy
- reprezentatívne vystupovanie – výhodou
- manažérske zručnosti a skúsenosti v riadiacich funkciách – výhodou

Počet rokov praxe:
Prax v oblasti sociálnej práce najmenej 5 rokov – výhodou

Jazykové znalosti:
slovenský jazyk – materinský jazyk
znalosť cudzích jazykov – výhodou

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

oficiálne stránky mesta Dolný Kubín

Adresa spoločnosti

Mesto Dolný Kubín – mestský úrad
Hviezdoslavovo námestie 1651/2
026 01 Dolný Kubín
http://www.dolnykubin.sk
ID: 2796718   Dátum zverejnenia: 3.11.2016