Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť pôsobiaca v odpadovom hospodárstve, ktorej hlavným predmetom činnosti je zvoz, separácia a zneškodňovanie komunálneho odpadu.