Spoločnosť získala ocenenie RecruitRank Awards 2016 za najlepšie výberové procesy v roku 2016 podľa hodnotení uchádzačov.

Recruitment Consultant

Ref.č.: A1379
  • Miesto práce: Bratislava, Slovenská republika
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

McROY (www.mcroygroup.com) je viac než len personálna agentúra a našim cieľom je, aby ste s našou pomocou dosiahli viac aj Vy! Poskytujeme klientom na mieru šité riešenia v oblasti personálneho poradenstva a všetkého, čo súvisí s prácou. Na ľudské zdroje sa zameriavame preto, lebo je to to najcennejšie, čo každá firma má a vďaka čomu môže byť úspešná.
McROY spustil globálny a ambiciózny projekt, ktorý je založený na vybudovaní tzv. "lovebrandu" v oblasti personálneho poradenstva. Nestačí nám, aby klienti a kandidáti našu značku McROY poznali. Robíme všetko pre to, aby ju odporučili ďalej, obhajovali a milovali.

Z dôvodu pokračujúcej expanzie našej spoločnosti hľadáme do tímu posilu a partnera!
Vyhľadávanie a oslovovanie vhodných kandidátov pre našich klientov pomocou inzercie, databázy, sociálnych sietí a ďalších ciest, ktoré ťa radi naučíme!

Budeš kariérnym poradcom tak pre našich kandidátov, ako aj klientov.

Budeš kompletne zastrešovať svoje vlastné projekty.

Budeš mať prácu, za ktorou uvidíš výsledky a bude ťa v nej čakať veľa výziev aj zábavy!

Iné výhody

Kariérnú príležitosť v spoločnosti, ktorá má v pláne dynamický rozvoj a neustále sa snaží inovovať svoje služby.

Kompletné zaškolenie vrátane prepracovaného adaptačného plánu.

Účásť na unikátnych projektoch ako Your Dream Job (www.yourdreamjob.sk), Happy Company (www.happycompany.sk), Detská Univerzita Komenského.

Podporu Vášho profesného aj osobnostného rozvoja.

Motivujúci systém odmeňovania, ktorý pozostáva z fixnej zložky mzdy, osobného ohodnotenia a mesačných bonusov.

Mobil, notebook, home office, flexibilnú pracovnú dobu.

Veľa tvrdej práce, ale zároveň zábavy a super atmosféru!

Spoločnosť, pre ktorú je pozícia obsadzovaná

McROY (www.mcroygroup.com) je viac než len personálna agentúra a našim cieľom je, aby ste s našou pomocou dosiahli viac aj Vy! Poskytujeme klientom na mieru šité riešenia v oblasti personálneho poradenstva a všetkého, čo súvisí s prácou. Na ľudské zdroje sa zameriavame preto, lebo je to to najcennejšie, čo každá firma má a vďaka čomu môže byť úspešná.
McROY spustil globálny a ambiciózny projekt, ktorý je založený na vybudovaní tzv. "lovebrandu" v oblasti personálneho poradenstva. Nestačí nám, aby klienti a kandidáti našu značku McROY poznali. Robíme všetko pre to, aby ju odporučili ďalej, obhajovali a milovali.

Z dôvodu pokračujúcej expanzie našej spoločnosti hľadáme do tímu posilu a partnera!

Požadované vzdelanie

vysokoškolské II. stupňa

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Zaujíma ťa oblasť ľudských zdrojov, v ktorej sa chceš vzdelávať a získavať skúsenosti?

- prax v obchode, zákazníckom servise, alebo na podobnej pozícií je veľkou výhodou
- si komunikatívna osobnosť, ktorá nemá problém dvihnúť telefón a zistiť si presne to, čo potrebuje
- si proaktívny a vieš si zorganizovať vlastný čas
- vieš sa dohovoriť anglicky a nerobí ti problém sadnúť za volant a ísť ku klientovi služobným autom

Stručná charakteristika spoločnosti

Spoločnosť McROY, s.r.o je spolu so spoločnosťou McROY Jobliner, s.r.o. súčasťou medzinárodnej personálno-poradenskej skupiny McROY Group, a.s. Jej cieľom je priniesť na slovenský trh nové moderné prístupy v oblasti manažovania ľudských zdrojov. McROY Group chce, aby sa YOUR DREAM JOB stal realitou všade, kde spoločnosť pôsobí. Spoločnosti sú držiteľmi povolenia na sprostredkovanie zamestnania za úhradu a súčasne aj povolenia činnosti agentúry dočasného zamestnávania.
Spoločnosť je držiteľ povolenia na sprostredkovanie práce. (sprostredkovanie zamestnania za úhradu (od: 26.05.2012))

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti

Sprostredkovanie práce a personálne poradenstvo

Počet zamestnancov

50-99 zamestnancov

Adresa spoločnosti

McROY s.r.o.
Pribinova 4
811 09 Bratislava
http://www.mcroygroup.com


SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
Týmto dávam súhlas spoločnostiam McROY Group, a.s., so sídlom Pribinova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 46 733 361, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 5569/B, McROY Jobliner, s.r.o., so sídlom Pribinova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 47 592 761, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 96645/B, Jobliner West, s.r.o., so sídlom Pribinova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 47 046 228, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 88128/B, Jobliner Staffing, s.r.o., so sídlom Pribinova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 47 045 574, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 87677/B, Jobliner East, s.r.o. so sídlom Pribinova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 47 223 995, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 90618/B, Jobliner Central, s.r.o. so sídlom Pribinova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 50 454 676, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 114038/B, McROY, s.r.o., so sídlom Pribinova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 47 325 216, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 90776/B (ďalej každá z týchto spoločností samostatne len ako „Prevádzkovateľ“ a spoločne ako „Prevádzkovatelia“) na spracovanie mojich osobných údajov poskytnutých prostredníctvom dotazníka, životopisu alebo iným spôsobom, najmä v rozsahu mena a priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania a praxe a kontaktných údajov ako sú telefónne číslo alebo adresa elektronickej pošty (ďalej len ako „osobné údaje“).

Súhlasím, aby k spracúvaným osobným údajom boli v prípade potreby pridané ďalšie osobné údaje potrebné na splnenie účelu spracúvania.

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je spracovanie osobných údajov dotknutej osoby nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán alebo v predzmluvných vzťahoch s dotknutou osobou podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).
Účelom spracúvania osobných údajov je sprostredkovanie zamestnania pre dotknutú osobu u potenciálnych zamestnávateľov, sprostredkovanie vhodných kurzov, školení, seminárov a podobných podujatí, a to na dobu 4 rokov. Za tým účelom sa zaväzujem oznámiť ktorémukoľvek z Prevádzkovateľov všetky zmeny poskytnutých osobných údajov v lehote 14 dní od uskutočnenia zmeny s tým, že tento je oprávnený oznámiť zmeny osobných údajov ostatným Prevádzkovateľom.

Zároveň ako dotknutá osoba dávam svoj súhlas na sprístupnenie a poskytnutie osobných údajov z informačného systému Prevádzkovateľa tretím osobám, vrátane subjektov v členských štátoch Európskej únie, a to výlučne vo vzťahu k účelu spracúvania osobných údajov. Taktiež súhlasím s cezhraničným tokom osobných údajov, a to aj osobitných kategórií osobných údajov, teda s poskytnutím a sprístupnením mojich osobných údajov do členských krajín Európskej únie, pričom tieto údaje budú určené výlučne potenciálnym zamestnávateľom.

Ako dotknutá osoba ďalej súhlasím, aby mi ponuka pracovných miest bola zasielaná na moje účastnícke telefónne číslo formou krátkych správ (sms) prostredníctvom verejnej mobilnej siete.
Súčasne ako dotknutá osoba beriem na vedomie, že v prípade úspešného sprostredkovania zamestnania Prevádzkovateľom budú moje osobné údaje poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 28 písm. b) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov.

Dotknutá osoba má v súlade s ustanovením § 28 zákona o ochrane osobných údajov právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať od Prevádzkovateľov:
  1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
  2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme,
  3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého Prevádzkovatelia získali jej osobné údaje na spracúvanie,
  4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  6. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
  7. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
  8. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti.
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek požiadať ktoréhokoľvek z Prevádzkovateľov o likvidáciu jej osobných údajov. Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu zlikviduje osobné údaje dotknutej osoby taktiež v prípade, ak pominul účel ich spracúvania alebo ak spracúvané osobné údaje nie sú správne alebo aktuálne.

Vyhlásenie žiadateľa:
Zaslaním emailu Prevádzkovateľovi potvrdzujem, že údaje, ktoré som uviedol, sú pravdivé. Beriem na vedomie, že Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo neakceptovať moju žiadosť alebo vyradiť moju osobu z informačného systému v prípade zistenia nepravdivosti poskytnutých osobných údajov.
ID: 3213246   Dátum zverejnenia: 12.10.2017  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.