Riaditeľ

Materská škola Zvolen

Miesto práce
Zvolen
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
2019-07-01

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Riaditeľ

Informácie o výberovom konaní

Rozsah úväzku
100%

Počet študentov školy
72

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Znalosť práce s PC
- znalosť práce s počítačom (Word, Excel, internet a i.),

Vzdelanie
Na výkon kariérovej pozície riaditeľa školy sa požaduje splnenie predpokladov podľa § 6 a § 34 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 317/2009 Z. z.) i § 3 zákona č. 552/2003 Z. z . o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
Požadované predpoklady:
- odborné a kvalifikačné predpoklady požadované pre učiteľa materskej školy v zmysle § 7 zákona č. 317/2009 Z. z. a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov (v prílohe),
- prvá atestácia (alebo I. kvalifikačná skúška do 31.10.2009 alebo jej náhradná forma)
- bezúhonnosť v zmysle § 9 zákona č. 317/2009 Z. z.,
- zdravotná spôsobilosť (telesná a duševná) v zmysle § 10 zákona č. 317/2009 Z. z.,
- najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti podľa § 3 zákona č. 317/2009 Z. z.,
- ovládanie štátneho jazyka v zmysle § 11 zákona č. 317/2009 Z. z.

Ostatné kritéria a požiadavky:
- znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť školstva, ktoré súvisia s riadením školy a s predmetom činnosti materskej školy ako právnickej osoby,
- riadiace, rozhodovacie, organizačné a komunikačné schopnosti,
- znalosť práce s počítačom (Word, Excel, internet a i.),
- ukončené funkčné vzdelávanie výhodou.

Ďalšie požiadavky
Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač predložiť:
1. písomná žiadosť o účasť vo výberovom konaní,
2. overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov:
- doklady o vzdelaní,
- doklad o vykonaní 1. atestácie (I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady),
- doklad o vykonaní skúšky zo štátneho jazyka, ak bolo vzdelanie získané v inom jazyku ako štátnom,
3. potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,
4. profesijný životopis,
5. návrh koncepcie rozvoja materskej školy,
6. potvrdenie od lekára o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti pre výkon funkcie riaditeľa/ky MŠ nie staršie ako mesiac,
7. písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Platové podmienky:
V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Termín a miesto podania žiadosti:
Doručiť poštou alebo osobne spolu s požadovanými dokladmi do 24.05.2019 na adresu:

Mesto Zvolen
organizačný odbor
Nám. slobody 22
960 01 Zvolen

Obálku označiť v ľavom hornom rohu: NEOTVÁRAŤ
VÝBEROVÉ KONANIE MŠ (uviesť názov a adresu MŠ)

Kontaktné osoby (e-mail): [email protected]
[email protected]

Poznámka:
1. Na účel preukázania bezúhonnosti v zmysle § 3 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov úspešný uchádzač pred uzavretím pracovnoprávneho vzťahu poskytne zamestnávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.
2. Termín, miesto a čas výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom, ktorí splnia požadované predpoklady a kritéria, najmenej 7 dní pred jeho konaním.
Príloha


KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY A OSOBITNÉ KVALIFIKAČNÉ POŽIADAVKY PRE KATEGÓRIU PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV „UČITEĽ MATERSKEJ ŠKOLY“


Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
1. v učiteľskom študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika
2. v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy
3. v študijnom odbore pedagogika, špecializácia školská alebo predškolská pedagogika bez doplňujúceho pedagogického štúdia
4. v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobačným predmetom pedagogika - psychológia a jednoročné špecializačné inovačné štúdium v odbore predškolská pedagogika
5. v študijnom odbore učiteľstvo pre školy II. cyklu, aprobačné predmety pedagogika - psychológia alebo pedagogika a špecializačné štúdium v odbore predškolská pedagogika
6. v študijnom odbore učiteľstvo pre špeciálne materské školy
7. v študijnom odbore predškolská pedagogika a pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených
8. v študijnom odbore predškolská pedagogika a pedagogika sluchovo postihnutých
9. v študijnom odbore predškolská pedagogika a pedagogika zrakovo postihnutých
10. v študijnom odbore predškolská pedagogika a učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy
11. v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy alebo v študijnom odbore pedagogická škola na strednej pedagogickej škole alebo na pedagogickej a sociálnej akadémii, alebo na pedagogickej a kultúrnej akadémii v kombinácii s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
1. v učiteľskom študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika
2. v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy a bakalársky študijný program v odbore tvorivá dramatika

Úplné stredné odborné vzdelanie
1. v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy
2. v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy v kombinácii s iným odborom vzdelávania
3. v študijnom odbore pedagogická škola
4. v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
5. záverečná skúška na pedagogickej škole pre vzdelanie učiteliek materských škôl s doložkou o odbornej spôsobilosti po ročnej riadenej praxi
6. maturitná skúška z 1-ročného nadstavbového štúdia pre materské školy
7. záverečná skúška na pedagogickom gymnáziu pre učiteľky materských škôl
8. v študijnom odbore vychovávateľstvo a doplnková maturitná skúška v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy alebo úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore vychovávateľstvo a najmenej desať rokov pedagogickej činnosti v materskej škole alebo v špeciálnej materskej škole
9. 2-ročný ústav pre učiteľky materských škôl alebo externé štúdium na tejto škole ukončené skúškou spôsobilosti
10. skúška spôsobilosti pre materské školy
11. maturitná skúška na strednej škole doplnená pomaturitným kvalifikačným štúdiom študijného odboru učiteľstvo pre materské školy alebo pedagogická škola, alebo učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
12. úplné stredné vzdelanie a doplňujúce pedagogické štúdium predškolskej pedagogiky

13. na jazykovú prípravu v cudzom jazyku v materských školách vzdelanie uvedené v písmenách A, B a D a absolvovanie štátnej jazykovej skúšky na štátnej jazykovej škole alebo jazykovej škole, ktorá má na to oprávnenie, alebo do 31. decembra 2013 aj vykonanie maturitnej skúšky z príslušného cudzieho jazyka
14. len na vyučovanie náboženskej výchovy a náboženstva vzdelanie uvedené v písmenách A, B a D a v tých študijných programoch, v ktorých nie je súčasťou študijného programu náboženská výchova a náboženstvo, absolvovanie kvalifikačného vzdelávania pedagogika náboženskej výchovy a náboženstva alebo absolvovanie špecializačného kvalifikačného štúdia pedagogika náboženskej výchovy a náboženstva v metodicko-pedagogickom centre ukončeného do 31. augusta 2010 alebo vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v učiteľských študijných programoch s aprobačným predmetom náboženstvo alebo náboženská výchova; okrem uvedeného požadovaného vzdelania sa na vyučovanie predmetu náboženstvo alebo náboženská výchova vyžaduje aj poverenie podľa vnútorných predpisov príslušnej registrovanej cirkvi alebo príslušnej náboženskej spoločnosti

Inzerujúca spoločnosť

Adresa spoločnosti

marš.Malinovského 1985/41
96001 Zvolen
ID: 3658498   Dátum zverejnenia: 3.5.2019   Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.