Riaditeľ

Materská škola Sása

Miesto práce
Zvolen
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
2019-07-15

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Riaditeľ

Informácie o výberovom konaní

Rozsah úväzku
100%

Počet študentov školy
36

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Vzdelanie
A) Získanie profesijných kompetencií podľa zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov.
b) Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe.
c) Vyžaduje sa absolvovanie 1. atestácie alebo jej náhrady pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogických zamestnancov.)
Iné kritéria a požiadavky:
a) bezúhonnosť (podľa § 9 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancoch, a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 ods. 3 zákona č. 522/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov,
b) zdravotná spôsobilosť (podľa § 10 zákona č. 317/2009 Z. z.),
c) ovládať štátny jazyk (podľa § 11 zákona č. 317/2009 Z. z.),
d) znalosť príslušnej legislatívy potrebnej na výkon funkcie,
e) organizačné a riadiace schopnosti.

Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:
- písomná prihláška do výberového konania,
- štruktúrovaný profesijný životopis,
- overené kópie dokladov o vzdelaní a o získaní prvej atestácie,
- písomne spracovaná koncepcia rozvoja materskej školy v rozsahu max. 3 strán,
- doklad o dĺžke pedagogickej praxe,
- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania (podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
- lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti pre výkon činností vedúceho pedagogického zamestnanca.

Uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady a požiadavky, budú pozvaní na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím. Výberová komisia overí a posúdi predpoklady, schopnosti a odborné znalosti uchádzačov.

Dátum a miesto podania prihlášky:

Prihlášky spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať alebo osobne doručiť v zalepenej obálke označenej "Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy, Sása 119, Sása - Neotvárať!" v termíne do 26. 6. 2019 do 14.00 hod. na adresu:
Obec Sása
Obecný úrad
Námestie SNP 329/1
962 62 Sása

Inzerujúca spoločnosť

Adresa spoločnosti

Sása 119
96262 Sása
http://www.edusasa1.webnode.sk
ID: 3688519   Dátum zverejnenia: 6.6.2019   Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.