Pedagogický asistent

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským Rimavská Seč

Miesto práce
Rimavská Sobota
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
2019-02-01

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Pedagogický asistent

Informácie o výberovom konaní

Rozsah úväzku
100%

Počet študentov školy
52

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Znalosť práce s PC
internet, pokročilý Word

Vzdelanie
A) spôsobilosť na právne úkony,
b) vek nad 18 rokov,
c) odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ, čo znamená:
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
• v študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika,
• v študijnom programe v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo, profesijných predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov,
• v študijnom programe v študijnom odbore pedagogika,
• v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský smer,
• v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo,
• v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti.
Úplné stredné odborné vzdelanie
• v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo,
• úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti,
• úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010 alebo vzdelávanie umožnené v rámci prechodného ustanovenia Z.z. 317/2009 § 61a ods. 8 do 31.12.2016.
d) ovládanie štátneho jazyka,

e) zdravotná spôsobilosť,
f) bezúhonnosť,
g) odporúčaným kritériom pri výbere pedagogického asistenta je aj ovládanie materinského jazyka detí z MRK (budú sa aplikovať predpisy slovenského antidiskriminačného zákona (pozitívna diskriminácia - dočasné vyrovnávacie opatrenia) formou preferenčného zamestnávania rómskych uchádzačov o zamestnanie.

Ďalšie požiadavky
Doklady požadované doložiť k prihláške na výberové konanie:

1. písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania a profesijný životopis (uveďte prosím aj tel. kontakt)
2. overená kópia dokladu o nadobudnutom vzdelaní
3. doklad o morálnej bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace)
4. súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Termín podania žiadostí: do 12,00 h dňa 21. 1.2019 - rozhodujúcim je čas doručenia do podateľne Obecného úradu Rimavská Seč.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte v uzatvorenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE“ – pedagogický asistent MŠ – NEOTVÁRAŤ“

osobne, alebo zašlite poštou na adresu:

Obecný úrad, Malý rad 561, 980 42 Rimavská Seč

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú neodpustiteľné požiadavky. Uchádzačom, ktorí splnia neodpustiteľné požiadavky, bude termín a miesto konania oznámený najneskôr 7 dní pred jeho konaním.

Inzerujúca spoločnosť

Adresa spoločnosti

Ul. Mládeže 34
98042 Rimavská Seč

Kontakt

Kontaktná osoba: PhDr. Márta Stubendek
Tel.: +421902913932
E-mail: poslať životopis
ID: 3575902   Dátum zverejnenia: 10.1.2019  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.