Riaditeľ

Materská škola Pezinok

Miesto práce
Pezinok
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
2020-12-01

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Riaditeľ

Informácie o výberovom konaní

Rozsah úväzku
100%

Počet študentov školy
149

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Znalosť práce s PC
Microsoft - Word, Excel, Internet, Powerpoint

Vzdelanie
- získanie profesijných kompetencií podľa § 9 ods. 1, § 10 ods. 1, § 11 ods. 1 d) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe - § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- dosiahnutie kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou v súlade s § 39 ods. 3 a) až b) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- bezúhonnosť v zmysle § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov – preukázaná čestným prehlásením o bezúhonnosti pred výberovým konaním a po výberovom konaní odpisom RT,
- zdravotná spôsobilosť podľa § 16 ods. 1, 2 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 ods. 1, 2 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- znalosť príslušnej legislatívy potrebnej na výkon funkcie,
- osobnostné a morálne predpoklady v zmysle § 3 ods. 3 a 4 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
- organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti,
- aktívna znalosť práce s PC (Microsoft - Word, Excel, Internet, Powerpoint).

Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov uchádzačov:

- žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- profesijný štruktúrovaný životopis, osobný dotazník, motivačný list,
- potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
- overené kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania,
- doklad o absolvovaní 1. atestácie (1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady),
- písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy,
- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonnosti,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohách žiadosti,
- lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti podľa § 16 odsek 2 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Uzávierka prihlášok: 04. 11. 2020
Uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady a požiadavky, budú pozvaní na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím.
Prihlášky možno doručiť poštou alebo osobne do podateľne MsÚ Pezinok v termíne do 04. 11. 2020 do 17.00 hod. v zalepenej obálke označenej nápisom: „Neotvárať-VK-riaditeľ MŠ“ na adresu: Mestský úrad Pezinok, Radničné nám. 7, 902 01 Pezinok.

Inzerujúca spoločnosť

Adresa spoločnosti

Za hradbami 1
90201 Pezinok
http://www.mszahradbami.sk
ID: 3982525  Dátum zverejnenia: 6.10.2020  Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.