Riaditeľ

Materská škola Hubošovce

Miesto práce
Hubošovce
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
2018-08-01

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Riaditeľ

Informácie o výberovom konaní

Rozsah úväzku
100%

Počet študentov školy
19

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Vzdelanie
Ukončené minimálne úplné stredné odborné vzdelanie požadovaného študijného odboru pre materské školy v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch o zmene a doplnení niektorých zákonov, odborná a pedagogická spôsobilosť, stanovená vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné požiadavky pre pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov
- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
- vykonanie 1. atestácie v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Požadované doklady k prihláške:
1. Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
2. Profesijný štruktúrovaný životopis
3. Overené kópie dokladov o požadovanom vzdelaní
4. Overená kópia osvedčenia o absolvovaní prvej/druhej atestácie
5. Potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe
6. Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
7. Potvrdenie lekára o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti riaditeľa školy podľa § 10 zákona č. 317/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov
8. Písomný návrh koncepcie rozvoja školy na volebné obdobie v písomnej forme
9. Kópie osvedčení o získaných kreditoch absolvovaných programov kontinuálneho vzdelávania
10. Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ďalšie požiadavky
- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
- zdravotná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti,
- ovládanie štátneho jazyka,
- znalosť legislatívy pre oblasť predprimárneho vzdelávania,
- dobrá znalosť práce s PC (Word, Excel, internet),
- vítané sú skúsenosti z oblasti riadenia.
- Žiadosť o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi žiadame doručiť do 8.júna 2018 do 12:00 hodiny v uzatvorenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – MŠ Hubošovce -neotvárať“ na adresu Obecný úrad Hubošovce 136, 082 66 poštou alebo osobne do podateľne Obecného úradu Hubošovce. Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačovi oznámené písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

Inzerujúca spoločnosť

Adresa spoločnosti

Hubošovce 56
Hubošovce
ID: 3385282   Dátum zverejnenia: 10.5.2018  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.