Senior Cost Controller

Marelli Kechnec Slovakia s.r.o.

Place of work
Marelli Kechnec Slovakia s.r.o., Kechnec
Contract type
full-time
Start date
ASAP
Wage (gross)
1 400 EUR/monthThis is minimum what we offer. The resulting amount depends on the candidate´s experience.

Information about the position

Job description, responsibilities and duties

Marelli is offering an opportunity for working in dynamic area in Automobile industry.
We are searching for new team member in finance department. Person will be responsible for monthly reporting various KPIs for company management for Marelli.
Main responsibilities:
• Supervisor of preparation of budgets and forecasts (data related to income statement and KPI)
• Preparation of budgets and forecasts
• PLANT BL and TOP 10 supervisor
• WCM supervisor
• Final reports for closing and WCM (KPI and efficiency)
• ORACLE supervisor
• Weekly KPI reporting supervisor
• Statistics
• SAP costing/master data

Employee perks, benefits

• Many company events and initiatives (Sport´s activities, St. Nicholas day, Christmas party, Family´s days, Teambuilding’s, Healthy workshop….)
• Cafeteria: beneficial system for regeneration of employee´s workforce
• Multisport card: unique card allowing free entrance to multiple sport facilities, every day across the week – month – year
• Employee development program: courses for self-development (technical, soft skills, languages, WCM – world class manufacturing)
• Free Buss shuttle for employees on selected routes
• Extra bonus for commuting to work (selected destinations)
• Trainee program for students
• Referral program

Information about the selection process

In case of interest, do not hesitate to send us your Curriculum Vitae in English language. We will contact only candidates who match a profile we are looking for. Thank you for your understanding.

Informácia o spracúvaní osobných údajov uchádzačov o zamestnanie
Pre informačný systém: IS personalistika a mzdy
Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 Zákona č.18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“)
Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.
Identifikačné a kontaktné údaje:
Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je spoločnosť Magneti Marelli Slovakia, s.r.o., Perínska cesta 275, 044 58 Priemyselný park Kechnec, IČO: 36 751 758.
Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov: [email protected]

1. Účel spracúvania osobných údajov, právny základ spracúvania a doba uchovávania
Účelom spracúvania osobných údajov je zaradenie uchádzača do evidencie záujemcov o zamestnanie pre posúdenie vhodnosti na danú pracovnú pozíciu v zmysle §13 ods. 1 písm. b) Zákona, čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia a čl. 11 Zákonníka práce. Osobné údaje prevádzkovateľ spracúva po dobu nevyhnutnú pre posúdenie vhodnosti kandidáta na danú pracovnú pozíciu.
V prípade udeleného dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby podľa §13 ods. 1 písm. a) Zákona a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, vedie prevádzkovateľ uchádzača o zamestnanie v evidencii záujemcov o zamestnanie po dobu dlhšiu, za účelom účasti v budúcich výberových konaniach, v zmysle udeleného súhlasu.
Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany
Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.

2. Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb
Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie v rozsahu žiadosti o zamestnanie, životopisu, dokladov a potvrdení týkajúcich sa vzdelania, či kvalifikácie uchádzača o zamestnanie, prípadne v iných poskytnutých materiáloch súvisiacich so žiadosťou o zamestnanie.

3. Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii
Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

4. Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané
Priamo od dotknutej osoby, alebo jej zákonného zástupcu.

5. Profilovanie
Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

6. Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: ochranaosobnych [email protected], alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.

7. Povinnosť poskytnutia osobných údajov
Poskytnutie osobných údajov v prípade spracúvania osobných údajov na základe súhlasu pre účel vedenia uchádzača o zamestnanie za účelom účasti v budúcich výberových konaniach dotknutej osoby je dobrovoľné, v prípade neposkytnutia súhlasu, prevádzkovateľ nebude osobné údaje spracúvať dlhšie ako je nevyhnutné na posúdenie vhodnosti uchádzača o zamestnanie na danú pracovnú pozíciu.
Poskytnutie osobných údajov spracúvaných podľa zákonníka práce a osobitných zákonov je zákonnou požiadavkou /zmluvnou požiadavkou, resp. požiadavkou ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutá osoba má povinnosť poskytnúť osobné údaje, v prípade ich neposkytnutia prevádzkovateľ dotknutej osobe nezabezpečí uzatvorenie, či plnenie zmluvy.

Requirements for the employee

Candidates with education suit the position

University education (Bachelor's degree)
University education (Master's degree)

Language skills

English - Advanced (C1)

Personality requirements and skills

• University education – Economy field of study
• 2 years of experience in multinational company
• Preferable from big 4 accounting firms
• Fluent English
• SAP knowledge – advantage
• Master’s degree in finance
• Ability to work independently and under pressure
• Project management experience
• MM Office (expert)
• Strong sense for detail
• Strong logic thinking

Advertiser

Brief description of the company

Marelli is an international company founded in Italy in 1919, committed to the design and production of hi-tech systems and components for the automotive sector, based in Italy (Corbetta, Milan)
With a turnover of € 7,9 billion in 2017, about 43,000 employees, 85 production units and 15 R&D Centres, the Group has a presence in 20 countries (Italy, France, Germany, Spain, United Kingdom, Poland, Czech Republic, Romania, Russia, Serbia, Slovakia, Turkey, USA, Mexico, Brazil, Argentina, China, Japan, India, Malaysia).
Marelli supplies all the leading car makers in Europe, North and South America, and Asia.
Through a process of constant innovation, Marelli aims at optimizing transversal know-how in the electronics field in order to develop intelligent systems and solutions that contribute to the advancement of mobility, according to criteria relating to environmental sustainability, safety and quality of life onboard the vehicles.
Marelli Slovakia is located in the Kechnec Industrial Park, near Košice, where the company employs about 1400 employees through two production plants.
The Electronic Systems plant focuses on the production of infotainment, clusters, electronic control units, Powertrain (part of Drive Line Business Line) products are GDI (high pressure) pumps, throttle bodies, air intake manifolds.

Number of employees

1000 and more employees

Company address

Marelli Slovakia, s.r.o. C/O Fiat Services Polska Sp. Z.o.o.
Ul. Grazynskiego 141
43 300 Bielsko-Biala, BOT BIS 2 Pietro
Poland
www.marelli.com

Contact

Contact person: Kristína Mikita
E-mail: send CV
ID: 3612726  Dátum zverejnenia: 7.2.2020  Základná zložka mzdy (brutto): 1 400 EUR/month