Veliteľ Zásahovej jednotky - Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Miesto práce
Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
1.10.2020
Mzdové podmienky (brutto)
1 300 EUR/mesiacZákladná mzda (zmluvná mzda) pre danú pozíciu je minimálne 1 300 EUR brutto mesačne (slovom jedentisíctristo eur) + riadiaci príplatok vo výške 140 Eur (slovom jednostoštyridsať eur). Osobný príplatok pre danú pozíciu bude závisieť od skúseností finálneho kandidáta, vopred určených výkonnostných ukazovateľov a odpočtu plnenia určeného plánu rozvoja organizácie.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Pracovnú náplň veliteľa Zásahovej jednotky tvoria najmä tieto činnosti:
1. zabezpečenie výcviku, výkonu služby a profesionálnej taktiky zásahov,
2. vykonávanie kontroly plnenia úloh príslušníkmi ZJ, včasné prijatie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov,
3. hodnotenie činnosti veliteľov zmien a policajtov vykonávajúcich zásahy,
4. plánovanie výkonu služby,
5. vedenie príslušnej evidencie majetku mestskej polície (výstroja, výzbroje a ostatných pomôcok), ktoré využívajú pri činnosti,
6. pravidelné informovanie zástupcu N MsP o mimoriadnych udalostiach, ktoré súvisia so zásahom PCO, linky 159 alebo kamerového systému,
7. zabezpečenie prevádzky a údržby pridelených služobných motorových vozidiel na útvare,
8. oboznámenie podriadených príslušníkov s plánom zásahu na jednotlivé objekty pripojené na PCO, s fyzickým oboznámením s objektom pripojeným na PCO, taktiku a metodiku zásahov,
9. pravidelné preskúšanie príslušníkov z taktiky, metodiky, požadovanej fyzickej zdatnosti, interných predpisov upravujúcich zásahy a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov,
10. vykonávanie kontroly uloženia zbraní a streliva a manipulácie s nimi na všetkých výkonných útvaroch mestskej polície,
11. spolupodieľanie na tvorbe učebných plánov, osnov, systému výcviku a nadstavbových výcvikov špecificky zameraných na rozvoj telesnej spôsobilosti príslušníkov výkonných útvarov mestskej polície v oblasti zvládnutia techník obranného a útočného boja, vykonávanie kontrolnej činnosti plnenia úloh stanovených v tejto oblasti, predkladanie návrhov na skvalitnenie procesu výcviku a výučby,
12. riadenie služobného motorového vozidla,
13. plnenie a zabezpečenie úloh v oblasti streleckej prípravy príslušníkov mestskej polície a úloh vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov na úseku zbraní a streliva
14. plnenie ďalších úloh podľa pokynov náčelníka, zástupcu náčelníka a úloh a povinností vyplývajúcich z interných predpisov, Zákona o výkone práce vo verejnom záujme a Zákonníka práce.

Zamestnanecké výhody, benefity

- príspevok na bývanie vo výške 50 € / mesiac (100 € / mesiac príslušník MsP)
- možnosť ďalšej mzdy (tzv. 13. a 14. plat) do výšky mzdy k 31.5. a 30.11. s podmienkou odpracovania 6 mesiacov za daný polrok
- vernostná odmena po odpracovaní 5, 10, 15, 20 rokov
- stravné vo výške 4,20 € / deň prostredníctvom Chégue Déjeuner karty (aj počas dovolenky)
- príspevok zo sociálneho fondu na sociálnu výpomoc do výšky 150 € (PN viac ako 6 týždňov)
- príspevok zo sociálneho fondu na regeneráciu pracovných síl
- doplnkové dôchodkové sporenie 2,5 % mzdy
- náhrada príjmu počas PN počas 10 kalendárnych dní vo výške 80 % denného vymeriavacieho základu
- príspevok na kúpeľnú liečbu vo výške 150 €
- pracovná rehabilitácia v rozsahu 7 kalendárnych dní (po dosiahnutí veku 40 rokov a odpracovaní 2 rokov)
- MultiSport karty

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov:
1. profesijný životopis
2. overená fotokópia dokladu o dosiahnutom najvyššom vzdelaní
3. súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
4. podklady k výpisu z registra trestov
5. lekársky posudok (len pre príslušníka MsP)
6. vyplnený osobný dotazník

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru a osobný dotazník si môže uchádzač prevziať osobne na Vnútorno - organizačnom odbore Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy na Gunduličovej 10 v Bratislave alebo vyhľadať na internetovej stránke www.msp.bratislava.sk.

Žiadosť spolu s požadovanými podkladmi doručte osobne do 21.09.2020 do 15,00 h na adresu Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy, Gunduličova 10, 811 05 Bratislava alebo emailom na adresu: [email protected] do 21.09.2020 do 24,00 h.

Výberové konanie s uchádzačmi, ktorí spĺňajú požadované kritériá bude vykonané v dňoch 24.09.2020 a 25.09.2020.
Forma a obsah výberového konania:
Výberové konanie pozostáva z ústnej časti:
- osobného pohovoru - prezentácia uchádzača o svojej osobe, odbornej praxi, ako aj motivácie na výkon činností na obsadzovanom voľnom mieste vedúceho zamestnanca a z odpovedí na otázky členov výberovej komisie.

Na osobný pohovor budú prizvaní iba uchádzači, ktorí spĺňajú zadané požiadavky a zároveň si výberová komisia vyhradzuje právo prizvať z nich len vybraných uchádzačov.

Bližšie informácie:
Jozefína Krajčovičová (personalista)
tel. kontakt: 02 59980612
e-mail: [email protected]
web: www.msp.bratislava.sk

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa

Počet rokov praxe

10

Osobnostné predpoklady a zručnosti

1. ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa alebo I. stupňa
2. bezúhonnosť
3. zdravotná spôsobilosť
4. odborná prax minimálne 10 rokov
5. riadiaca prax minimálne 5 rokov
6. znalosti práce s PC, základy kancelárskej sady Office
7. dobré komunikačné a organizačné schopnosti, koncepčné myslenie, samostatnosť, spoľahlivosť, presnosť, flexibilita, odolnosť voči stresu
8. odborná spôsobilosť príslušníka obecnej polície podľa § 25 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov vítaná

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Verejná správa - samospráva

Počet zamestnancov

500-999 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava 1
http://www.bratislava.sk
ID: 3965481  Dátum zverejnenia: 9.9.2020  Základná zložka mzdy (brutto): 1 300 EUR/mesiac