Výberové konanie na pozíciu náčelník/čka Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Miesto práce
Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
október 2020
Mzdové podmienky (brutto)
2 000 EUR/mesiacZákladný plat pre danú pozíciu je minimálne 2 000 EUR brutto mesačne (slovom dvetisíc). Odmeny a osobné príplatky pre danú pozíciu budú závisieť od skúseností finálneho kandidáta, vopred určených výkonnostných ukazovateľov a odpočtu plnenia určeného plánu rozvoja organizácie. Funkčný plat je priznaním najmä osobného a riadiaceho príplatku k tarifnému platu, čo u vybraného uchádzača zohľadní hodnotenie kvalitatívneho plnenia predpísaných kvalifikačných a odborných predpokladov vrátane skutočnej praxe uchádzača. Plat bude určený podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Mimo zákonom stanovených požiadaviek na úspešného kandidáta na pozíciu Náčelníka MsP kladie Mesto Bratislava na možných kandidátov nasledujúce očakávania:

- strategické vedenie Mestskej polície ako organizácie, ktorá uplatňuje zásady proklientského prístupu pre všetkých ľudí bez rozdielu
- zapája Mestskú políciu do aktivít a intervencií zameraných na ochranu ľudských práv, života a zdravia ohrozených komunít, vrátane sociálne vylúčených skupín a mladých ľudí, v súlade so súčasným stavom vedeckého poznania a vysokými etickými nárokmi
- zabezpečuje aktívne riešenie sťažností s dôrazom na komunikáciu s obyvateľkami a obyvateľmi a intenzívnou snahou o spravodlivý a transparentný spôsob vyriešenia v súlade s platnou legislatívou tak, aby sa Mestská polícia zodpovedala za svoje aktivity a za dôsledky svojich aktivít
- vytvára podmienky pre posilnenie činnosti a aktívne budovanie vzťahov v rámci komunít mesta tak, aby mestskí policajti a policajtky disponovali vysokou mierou lokálnej znalosti a pre komunity a susedstvá v Bratislave Mestská polícia predstavovala spoľahlivý, profesionálny a responzívny poriadkový útvar, na ktorý sa môžu v prípade potreby s dôverou obrátiť
- svojím konaním tvorí a aktívne presadzuje hodnoty zahŕňajúce rovnoprávnosť, solidaritu, transparentnosť a partnerský prístup
- vytvára podmienky na spoluprácu Mestskej polície s komunitami, susedstvami, mimovládnymi organizáciami a inými inštitúciami, s ktorými vstupuje do intenzívnej komunikácie o potrebách, riešeniach a opatreniach za účelom zlepšenia kvality života a ochrany verejného poriadku v Bratislave
- zabezpečuje profesionálny rozvoj mestských policajtov a policajtiek s cieľom zvýšenia kvality činnosti, najmä v oblasti právnych vedomostí a komunikácie, zvládania napätia, konfliktov a krízových situácií, špeciálne s ohľadom na ohrozené lokality a komunity
- aktívne spolupracuje s predstaviteľmi mesta na naplňovaní vízie a transformácie MsP v zmysle už začatých zmien a procesov

Informácie o výberovom konaní

Účasť vo výberovom konaní
V prípade záujmu o účasť vo výberovom konaní prosíme o zaslanie podkladov e-mailom na [email protected] do 19.08.2020 do 24:00:
1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania – sprievodný list;
2. Životopis;
3. Scan dokladu o vysokoškolskom vzdelaní,
4. Scan dokladu o absolvovaní odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície a o úspešnom vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti pred odbornou komisiou PZ v zmysle ustanovení § 25 ods. 2 zákona SNR č. 564/1991 Zb., alebo náhradný doklad o vzdelaní v študijnom odbore bezpečnostná služba na strednej alebo vysokej škole v zmysle ustanovení § 25 ods. 3 zákona SNR č. 564/1991 Zb.
5. Motivačný list vo forme eseje v rozsahu najviac 2 normostrany;
6. Čestné vyhlásenie na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu v čase krízovej situácie (čestné vyhlásenie musí byť najneskôr do 90 dní odo dňa skončenia krízovej situácie nahradené lekárskym posudkom)
7. Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
8. Scan vodičského preukazu,
9. Scan zbrojného preukazu,
10. Súhlas so spracúvaním osobných údajov – podpisuje uchádzač vo svojom mene. Podľa vzoru, ktorý tvorí prílohu A tohto oznámenia;
11. Zoznam referencií – kontaktné údaje a vzťah k uchádzačovi počas ich spoločného pracovného pôsobenia na minimálne 3 referencie systémom 360 (podriadený, nadriadený a kolega);
12. Čestné vyhlásenie o osobných údajoch vo vzťahu k referujúcim osobám – podpisuje uchádzač. Vyžaduje sa len v prípade, ak uchádzač poskytol referencie iné než v zamestnaneckom pomere s jeho zamestnávateľom (t. j. nie je potrebné doložiť čestné vyhlásenie, ak sú referujúce osoby zamestnané u toho istého zamestnávateľa ako uchádzač) – podľa vzoru, ktorý tvorí prílohu B tohto oznámenia.

Uchádzač je povinný zaslať každý dokument zvlášť formou výlučne vo formáte PDF alebo WORD(buď export alebo riadny sken). Fotografie mobilom nebudú akceptované.
Výberové konanie pozostáva z nasledovných krokov:
- Zozbieranie podkladov od uchádzačov.
- Zasadnutie výberovej komisie a posúdenie vhodnosti uchádzačov, ktorí zaslali všetky požadované podklady – Komisia má právo vybrať spomedzi uchádzačov tých, ktorí budú pozvaní na osobný pohovor, a to na základe zhodnotenia zaslaných podkladov, evidentných profesionálnych skúseností a motivačného listu.
- Zaslanie profesijného dotazníka vhodným uchádzačom a dožiadanie ďalších potrebných dokladov.
- Osobný detailný pohovor s vhodnými uchádzačmi.
- Overenie referencií uchádzača.
- Zostavenie užšieho výberu maximálne piatich vhodných uchádzačov, ktorí sa budú prezentovať a budú vypočutí výberovou komisiou .
- Vybratí kandidáti/kandidátky vypracujú podľa požiadaviek mesta štúdiu Rozvojový plán činnosti Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v súlade s očakávaniami hlavného mesta v rozsahu a štandarde, aký sa bežne očakáva na trhu pri podobných výberových konaniach a zašlú ho na vyššie uvedenú e-mailovú adresu. Zaslané štúdie budú v sprístupnené členom výberovej komisie pred vypočutím kandidátov. Na vypracovanie štúdie budú mať uchádzači k dispozícii obmedzený časový úsek.
- Zverejnenie profesijného CV pred vypočutím výberovou komisiou za predpokladu, že uchádzač bude zaradený do užšieho výberu.
- Vypočutie uchádzača pred výberovou komisiou. Vypočutie pred komisiou bude mať verejnú časť a neverejnú časť. Možnosť prezentácie prípadovej štúdie.
- Súčasťou výberového konania bude aj absolvovanie telesnej a psychologickej skúšky na overenie si fyzickej a psychickej spôsobilosti.
- Po vybratí uchádzača výberovou komisiou uchádzač zdokladuje svoje deklarované vzdelanie a bezúhonnosť (poskytnutím potrebných dokladov a podkladov).

Zaslaním žiadosti o zaradenie do výberového konania uchádzač berie na vedomie a súhlasí, že:
• na osobný pohovor a do užšieho výberu sa pozývajú iba uchádzači, ktorí na základe rozhodnutia výberovej komisie najlepšie splnia kritéria uvedené v sekcii požiadaviek na danú pozíciu; výberová komisia má výlučnú právomoc rozhodnúť o tom, ktorý uchádzač bude pozvaný na osobný pohovor a do užšieho výberu;
• zaslaním požadovaných dokladov nevzniká uchádzačovi nárok na osobný pohovor ani na ďalšiu účasť vo výberovom procese;
• v odôvodnených prípadoch bude mesto vykonávať štandardnú previerku (pre-employment background check) uchádzača, pričom nálezy z tejto analýzy budú dôverne poskytnuté výberovej komisii, ktorá ich zohľadní pri výbere;
• že bude dodržiavať mlčanlivosť o nezverejnených dokumentoch o spoločnosti/organizácii, ak mu také poskytne mesto pre účely spracovania rozvojového plánu organizácie/spoločnosti (štúdie);
• bude hlásiť prípadný lobistický či iný nevhodný a neprimeraný kontakt a/alebo potenciálny konflikt záujmov v súvislosti s výberovým konaním.

Prípadné otázky prosím adresujte emailom na: [email protected]
Vyhlasovateľ výberového konania:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00603481.

Celé znenie inzerátu, ako aj všetky prílohy sú zverejnené na webovom sídle hlavného mesta: https://bratislava.sk/sk/uradna-tabula/Filter/Detail?NoticeboardId=MAG00B0LAQUW%230&RecordId=2516

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

19.8.2020 (ostáva ešte 5 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

riadiaca a odborná prax
5

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Vzdelanie a požadovaná prax:
- ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa
- riadiaca prax minimálne 5 rokov
- odborná prax minimálne 5 rokov
- znalosť štátneho jazyka
- znalosť cudzieho jazyka vítaná

Funkčné spôsobilosti:
- odborná spôsobilosť v zmysle § 25 zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov,
- zbrojný preukaz
- osoba staršia ako 21 rokov
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
- zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie
- telesná a duševná spôsobilosť na plnenie úloh obecnej polície
- bezúhonnosť
- znalosť legislatívy verejnej správy a odborné skúsenosti v oblasti vzťahujúcej sa na činnosť obecnej polície a samosprávy
- aktívna práca s PC a inými bežne používanými komunikačnými technológiami
- vodičský preukaz skupiny B

Osobné spôsobilosti:
- organizačné a riadiace schopnosti, koncepčné a analytické myslenie;
- výborné komunikačné a prezentačné zručnosti, tak dovnútra inštitúcie, ako aj smerom k zriaďovateľovi, médiám a k verejnosti;
- proaktívny a flexibilný prístup k riešeniu komplexných úloh a schopnosť uvažovať v širších súvislostiach;
- schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť za ne zodpovednosť;
- skúsenosti a schopnosti viesť, inšpirovať a rozvíjať podriadených;
- zanietenosť, flexibilita, precíznosť;
- schopnosť pracovať samostatne aj tímovo, precízne, spoľahlivo, schopnosť odolávať stresu;
- silná osobná integrita a etické správanie za každých okolností.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Verejná správa - samospráva

Počet zamestnancov

500-999 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava 1
http://www.bratislava.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: Peter Koska
E-mail: poslať životopis
ID: 3944452  Dátum zverejnenia: 29.7.2020  Základná zložka mzdy (brutto): 2 000 EUR/mesiac