Samostatný odborný referent-expert v Útvare strategického plánovania a tvorby politík, Sekcii strategického plánovania, analýz a hodnotenia v Metropol

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Miesto práce
Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
dohodou

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Expert-Projektový manažér pre sociálnu oblasť

Rámcová náplň práce:
a) V spolupráci s Odborom stratégií a projektov magistrátu hl. mesta :
a. Spolupráca na príprave projektového zámeru so zameraním na prvky inovatív-nosti projektov v sociálnej oblasti
b. Spolupráca na príprave žiadosti o finančnú podporu so zameraním na prvky inovatívnosti projektov v sociálnej oblasti
b) V spolupráci so zodpovednými pracovníkmi Oddelenia sociálnych vecí magistrátu hl. mesta:
a. Koordinácia základných činností:
i. Sledovanie a kontrola napĺňania harmonogramu aktivít projektov v gescii SSV, napríklad projektov v oblasti pomoci ľuďom bez domova, sociálneho bývania, drogovej politiky a ohrozených lokalít, predovšet-kým Obchodná ulica, Kopčianska a Stavbárska a v oblasti pomoci ľuďom z ďalších cieľových skupín Sekcie sociálnych vecí (ďalej len „projekty v gescii SSV“)
ii. Koordinácia a metodická podpora pre špecificky inovatívne procesy pri realizácii projektov v gescii SSV
iii. Spolupráca pri tvorbe kompetencií a zodpovedností pri realizácii aktivít projektov v gescii SSV
iv. Dohľad a koordinácia procesov verejného obstarávania projektov v gescii SSV
v. Dohľad a koordinácia procesov výberových konaní v projektoch v gescii SSV
vi. Dohľad a kontrola dodržiavania základných podmienok zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na projekty v gescii SSV
vii. Dohľad a kontrola dodržiavania základných predpisov určujú-cich pravidlá čerpania finančných prostriedkov na projekty v gescii SSV (rozpočet HM BA a externé zdroje)
viii. Identifikácia hlavných rizík vyplývajúcich z realizácie projektov v gescii SSV
ix. Dohľad a kontrola kvality výstupov z projektov v gescii SSV
x. Koordinácia a dohľad nad procesmi tvorby internej projektovej doku-mentácie
xi. Koordinácia a metodická podpora publicitných aktivít a mediálnych kampaní realizovaných prostredníctvom projektov v gescii SSV
xii. Identifikácia potrieb a koordinácia činností spojených s profesionálnym a osobnostným rastom, vzdelávaním a supervíziou pre členov projektových tímov u projektov v gescii SSV
xiii. Koordinácia a metodické vedenie pri realizácii workshopov, se-minárov, konferencií a ďalších typov odborných stretnutí v rámci pro-jektov v gescii SSV
xiv. Nastavenie, koordinácia a dohľad na procesmi hodnotenia a evaluácie projektov realizovaných v gescii SSV
xv. Koordinácia a metodické vedenie pri procesoch spolupráce s tretími stranami (MVO, experti, vysoké školy, ministerstvá a pod.) a pri procesoch tvorby a fungovania pracovných skupín v rámci realizá-cie projektov v gescii SSV
xvi. Koordinácia a dohľad nad procesmi spolupráce pri tvorbe verej-ných politík, analytických a výskumných aktivitách a pod., spätých s realizáciou projektov v gescii SSV
xvii. Plnenie ďalších úloh vyplývajúcich z aktuálnych potrieb SSV a OSV na základe pokynov priamych nadriadených.
c) Ďalšie činnosti:
a. Úzka spolupráca so splnomocnenkyňami a splnomocnencami primátora pri pl-není úloh v sociálnej oblasti.

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

Ponúkaný plat: od 1 300 EUR/mes. Tarifný plat: od od 736,50 €

Zamestnanecké výhody, benefity

1. Peňažné benefity: osobné príplatky a odmeny, valorizácia, príspevok do DDS 2 – 3 %
2. Možnosť profesijného a odborného rastu.
3. Ďalšie benefity:
a. pružný pracovný čas
b. 2 dni v kalendárnom roku na regeneráciu pracovnej sily
c. možnosť bezplatného vstupu do vybraných mestských inštitúcií

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:
1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania/ motivačný list /max. dve normostrany/
2. Životopis /max. 4 normostrany/
3. Vyplnený osobný dotazník – vzdelanie + prax /nájdete v závere inzerátu/
4. Vyplnené čestné vyhlásenie na účely započítania praxe /nájdete v závere inzerátu/
5. Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania
Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Funkčný plat je priznaním najmä osobného, príp. riadiaceho príplatku k tarifnému platu, čo u vybraného uchádzača zohľadní hodnotenie kvalitatívneho plnenia predpísaných kvalifikač-ných a odborných predpokladov vrátane skutočnej praxe uchádzača a priznaním.
Uvedený ponúkaný plat je tarifný podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých za-mestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte v zalepenej obálke (s uve-deným platným telefónnym a e-mailovým kontaktom) s označením „Výberové konanie –SOR SSP - neotvárať“, najneskôr do 26.08.2019 na adresu:

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
oddelenie ľudských zdrojov
Primaciálne nám. č. 1
814 99 Bratislava 1

Celé znenie inzerátu je zverejnené na www.bratislava.sk v časti Pracovné príležitosti.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

humanitné/ sociálne zameranie

Osobnostné predpoklady a zručnosti

1. Ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa /humanitné alebo sociálne
zameranie výhodou/
2. Odborná prax v projektovom manažmente minimálne 3 roky po ukončení VŠ
3. Spoľahlivosť, zodpovednosť a samostatnosť, citlivosť, proaktívny prístup, nadšenie pre sociálnu oblasť a tému pomoci ľuďom v núdzi, odolnosť voči stresu, schopnosť efektívne riešiť problémové situácie.
4. Ovládanie práce s PC na štandardnej užívateľskej úrovni (Word, Excel, Internet)
5. Schopnosť formulovať štylisticky kvalitný a precízny text v slovenskom jazyku
6. Dobrá znalosť anglického jazyka slovom aj písmom
7. Znalosť ďalších svetových jazykov výhodou

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Verejná správa - samospráva

Počet zamestnancov

500-999 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava 1
http://www.bratislava.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: Mgr. Michaela Poschová
Tel.: +421259356336
E-mail: poslať životopis
ID: 3736972   Dátum zverejnenia: 12.8.2019   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   Ponúkaný plat: od 1 300 EUR/mes. Tarifný plat: od od 736,50 €