Riaditeľ/ka príspevkovej organizácie Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB)

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Miesto práce
Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
dohodou

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Stručný popis očakávaní a spoločnosti
MIB je prvý metropolitný “think tank” v histórii Slovenskej republiky, ktorého úlohou je tvorba verejných politík, ktoré majú ambíciu zásadným spôsobom transformovať hlavné mesto SR Bratislavu s inšpiráciou vo svetových metropolách. MIB je výskumná, edukačná, koncepčná a implementačná organizácia, zodpovedná za:
a. koordináciu prípravu a realizáciu celomestských koncepcií, rozvojových programov a strategických dokumentov,
b. tvorbu, získavanie a spracovávanie dát dôležitých pre rozvoj mesta,
c. analyzovanie procesov tvorby a rozvoja mesta,
d. výskum najnovších trendov v hľadaní modelov kvalitného mesta,
e. zapájanie a prepájanie aktérov v skúmaných oblastiach, medzi ktorých patria verejné odborné inštitúcie, akademická sféra, privátny sektor, mimovládne a neziskové organizácie aj široká verejnosť, a to na lokálnej, národnej i medzinárodnej úrovni,
f. koordináciu rozvojových aktivít s ostatnými mestskými organizáciami, firmami a mestskými časťami,
g. sprostredkovanie problematiky urbanizmu a územného plánovania širokej verejnosti,
h. prípravu strategických a koncepčných materiálov,
i. tvorbu územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacích dokumentov,
j. organizovanie urbanistických, architektonických a dizajnových súťaží,
k. tvorbu podkladov pre kvalifikované rozhodovanie (politika založená na dôkazoch),
l. implementáciu a dodržiavanie jednotlivých cieľov, stratégii a politík.
Očakávania od úspešného kandidáta
Úspešný kandidát by mal dať zásadný rozvojový impulz metropolitnému analytickému inštitútu, aby sa MIB mohol podieľať na tvorbe politík, ktoré majú ambíciu zásadným spôsobom transformovať hlavné mesto SR Bratislavu po vzore svetových metropol.

Rozsah zodpovednosti:
1. Rozbeh, rozvoj a riadenie významnej mestskej organizácie ako hlavného koncepčného a strategického pracoviska hl. mesta SR Bratislavy v oblasti architektúry, urbanizmu, rozvoja a tvorby mesta a politík vo všetkých tematických oblastiach,
2. Aktívna spolupráca s vedením mesta, riaditeľom a sekciami magistrátu, mestskými, štátnymi a štátom nezriaďovanými organizáciami a komunitami s presahmi do koncepcie mestských kultúrnych, vzdelávacích a sociálnych politík a činností,
3. Komunikácia so všetkými zúčastnenými účastníkmi podieľajúcimi sa pri vytváraní mestských projektov a politík a koordinácia spolupráce s kooperujúcimi útvarmi v rámci MIB a Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy.

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

Základná zložka odmeny pre danú pozíciu je daná minimálne na úroveň mesačne od 2.500 Euro brutto. Flexibilná zložka odmeny pre danú pozíciu bude závisieť od vopred určených výkonnostných ukazovateľov a odpočtu plnenia určeného plánu rozvoja danej spoločnosti/organizácie. Funkčný plat je priznaním najmä osobného a riadiaceho príplatku k tarifnému platu, čo u vybraného uchádzača zohľadní hodnotenie kvalitatívneho plnenia predpísaných kvalifikačných a odborných predpokladov vrátane skutočnej praxe uchádzača a priznaním. Plat bude určený podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Informácie o výberovom konaní

V prípade záujmu o účasť vo výberovom konaní prosíme o zaslanie podkladov e-mailom na [email protected] do 17.08.2019 (vrátane 17.08.2019):
1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania – sprievodný list;
2. Životopis;
3. Zoznam referencií – minimálne 3 referencie systémom 360 (podriadený, nadriadený a kolega);
4. Motivačný list vo forme eseje v anglickom jazyku v rozsahu najviac 2 normostrán;
5. Sken dokladu o dosiahnutom vzdelaní;
6. Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
7. Súhlas so spracúvaním osobných údajov – podpisuje uchádzač vo svojom mene. Podľa vzoru, ktorý tvorí prílohu A tohto oznámenia;
8. Čestné vyhlásenie o osobných údajoch vo vzťahu k referujúcim osobám – podpisuje uchádzač. Vyžaduje sa len v prípade, ak uchádzač poskytol referencie iné než v zamestnaneckom pomere s jeho zamestnávateľom (t. j. nie je potrebné doložiť čestné vyhlásenie, ak sú referujúce osoby zamestnané u toho istého zamestnávateľa ako uchádzač) – podľa vzoru, ktorý tvorí prílohu B tohto oznámenia.
Uchádzač je povinný zaslať každý dokument zvlášť formou výlučne vo formáte PDF (buď export alebo riadny sken). Fotografie mobilom nebudú akceptované.
Výberové konanie pozostáva z nasledovných krokov:
- Zozbieranie podkladov od uchádzačov.
- Zaslanie profesijného dotazníka vhodným uchádzačom a dožiadanie ďalších potrebných dokladov.
- Osobný detailný pohovor s vhodnými uchádzačmi.
- Overenie referencií uchádzača.
- Zostavenie užšieho výberu maximálne piatich vhodných uchádzačov, ktorí sa budú prezentovať a budú vypočutí výberovou komisiou.
- Vybratí kandidáti zašlú mestu vypracovanie podľa požiadaviek mesta – rozvojový plán organizácie/spoločnosti (štúdia) v súlade s očakávaniami mesta v rozsahu a štandarde, aký sa bežne očakáva na trhu pri podobných výberových konaniach. Vypracovanie bude sprístupnené výberovej komisii v dostatočnom predstihu pred vypočutím. Na vypracovanie štúdie bude uchádzačom k dispozícii obmedzený časový úsek.
- Zverejnenie profesijného CV a pred vypočutím výberovou komisiou za predpokladu, že uchádzač bude zaradený do užšieho výberu.
- Vypočutie uchádzača pred odbornou výberovou komisiou. Vypočutie pred komisiou bude mať verejnú časť a neverejnú časť. Možnosť prezentácie prípadovej štúdie.
- Po vybratí uchádzača výberovou komisiou uchádzač zdokladuje svoje deklarované vzdelanie a bezúhonnosť (poskytnutím potrebných dokladov a podkladov).

Zaslaním žiadosti o zaradenie do výberového konania uchádzač berie na vedomie a súhlasí, že:
• na osobný pohovor a do užšieho výberu sa pozývajú iba uchádzači, ktorí na základe rozhodnutia výberovej komisie najlepšie splnia kritéria uvedené v sekcii požiadaviek na danú pozíciu; výberová komisia má výlučnú právomoc rozhodnúť o tom, ktorý uchádzač bude pozvaný na osobný pohovor a do užšieho výberu;
• zaslaním požadovaných dokladov nevniká uchádzačovi nárok na osobný pohovor ani na ďalšiu účasť vo výberovom procese;
• v odôvodnených prípadoch bude mesto vykonávať štandardnú forénznu analýzu (background check) uchádzača, pričom nálezy z tejto analýzy budú dôverne poskytnuté výberovej komisii, ktorá ich zohľadní pri výbere;
• že bude dodržiavať mlčanlivosť o nezverejnených dokumentoch o spoločnosti/organizácii, ak mu také poskytne mesto pre účely spracovania rozvojového plánu organizácie/spoločnosti (štúdie);
• bude hlásiť prípadný lobistický či iný nevhodný a neprimeraný kontakt a/alebo konflikt záujmov v súvislosti s výberovým konaním.

Prípadné otázky prosím adresujte emailom na: [email protected]

Vyhlasovateľ výberového konania:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00603481.


Celé znenie inzerátu je zverejnené na https://bratislava.sk/sk/vyberove-konania-clenov-predstavenstiev-mestskych-podnikov-a-organizacii.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Ostatné znalosti

Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft PowerPoint - pokročilý

Počet rokov praxe

5

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Pre ideálneho kandidáta na danú pozíciu sú očakávané a zohľadňované nasledovné požiadavky a spôsobilosti:
1. Ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
2. Odborná prax minimálne 5 rokov; prax v oblasti architektúry, urbanizmu alebo tvorby verejných politík výhodou,
3. Prax v riadení výhodou,
4. Skúsenosti s vedením tímu odborníkov z rôznych oblastí,
5. Veľmi dobrá orientácia v súčasných trendoch v oblasti mestských projektov a plánovania miest,
6. Preukázateľná skúsenosť s vedením projektov z oblasti verejnej politiky, verejnoprospešných projektov alebo analytických jednotiek, resp. príbuzných odborov,
7. Vynikajúce manažérske a vyjednávacie schopnosti, osobitná schopnosť dosiahnuť kompromis aj v zložitých situáciách a otázkach v prostredí verejnej správy resp. v multisektorovom prostredí,
8. Proaktívny a flexibilný prístup k riešeniu komplexných úloh a schopnosť uvažovať v širších súvislostiach,
9. Schopnosť riadiť veľké projekty a procesy tvorby významných verejných politík,
10. Skúsenosti s tvorbou koncepčných a strategických dokumentov,
11. Skúsenosti s prácou s dátami,
12. Pracovné a/alebo študijné skúsenosti z krajín OECD výhodou.

Ďalšie povinné požiadavky na uchádzača:
1. Ovládanie práce s PC na štandardnej užívateľskej úrovni (typu Word, Excel, PowerPoint, Internet),
2. Výborné organizačné a komunikačné schopnosti,
3. Profesionálny prístup, otvorenosť a transparentnosť,
4. Bezúhonnosť, schopnosť pracovať samostatne aj tímovo, precíznosť, zanietenosť, flexibilita,
5. Výborná znalosť anglického jazyka slovom aj písmom, vrátane schopnosti prezentovať odborné výstupy v tomto jazyku,
6. Dobrá znalosť ďalších svetových jazykov výhodou.

Vyššie uvedené požiadavky a spôsobilosti predstavujú minimálne požiadavky na ideálneho uchádzača, od ktorých sa výberová komisia môže primerane v odôvodnených prípadoch odchýliť na základe svojho rozhodnutia. Nesplnenie niektorej z požiadaviek nie je automaticky diskvalifikačné pre uchádzača.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Verejná správa - samospráva

Počet zamestnancov

500-999 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava 1
http://www.bratislava.sk
ID: 3715475   Dátum zverejnenia: 12.7.2019   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   Základná zložka odmeny pre danú pozíciu je daná minimálne na úroveň mesačne od 2.500 Euro brutto. Flexibilná zložka odmeny pre danú pozíciu bude závisieť od vopred určených výkonnostných ukazovateľov a odpočtu plnenia určeného plánu rozvoja danej spoločnosti/organizácie. Funkčný plat je priznaním najmä osobného a riadiaceho príplatku k tarifnému platu, čo u vybraného uchádzača zohľadní hodnotenie kvalitatívneho plnenia predpísaných kvalifikačných a odborných predpokladov vrátane skutočnej praxe uchádzača a priznaním. Plat bude určený podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.