Odborný pracovník NSSDR Fortunáčik

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Miesto práce
Agátová 22, 841 02 Dúbravka
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
01.03.2019
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
770 EUR/mes.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Odborný pracovník vykonáva činnosti:
• zodpovedá za realizáciu odborných činností, iných činností a aktivít NSSDR, ktoré sú prístupné pre obec/komunitu/klientov;
• zisťuje a mapuje potreby komunity/ klientov v oblasti sociálnych služieb/ komunitného rozvoja, mapuje potenciál komunity/ klientov;
• vyhľadáva klientov a potenciálnych prijímateľov sociálnych služieb;
• pomáha zvyšovať zručnosti ľudí na miestnej úrovni, podporuje a rozvíja ich osobnostné kompetencie a motiváciu k samostatnému riešeniu problémov, aktivizuje ich a posilňuje ich sebavedomie a zodpovednosť;
• prispieva k zmierňovaniu napätí v komunite, je pripravený byť neformálnym mediátorom prípadných konfliktov;
• svojou činnosťou prispieva k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených, a to ako na individuálnej, tak aj na lokálnej úrovni;
• posudzuje sociálnu situáciu klienta;
• poskytuje základné informácie o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúča a sprostredkúva ďalšiu odbornú pomoc - základné sociálne poradenstvo, (v prípade kompetentnosti poskytuje aj špecializované poradenstvo);
• poskytuje pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov (napr. pomoc pri spisovaní a podávaní písomných podaní a vypisovaní tlačív, pri písomnej komunikácii v úradnom styku, príprave dokumentácie a pri vybavovaní iných vecí v záujme klienta);
• rozvíja sociálnu komunikáciu na základe rôznych metód sociálnej práce;
• navrhuje a realizuje formy, metódy a postupy sociálnej práce s klientom a jeho rodinou;
• napomáha sociálnej integrácii klienta do komunity;
• vykonáva sociálnu prácu zameranú na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti klienta, najmä pri základných sociálnych aktivitách;
• pripravuje podklady pre vypracovanie individuálneho rozvojového plánu klienta;
• realizuje odborné činnosti a iné činností v oblasti prípravy na školskú dochádzku a školské vyučovanie, preventívne aktivity a záujmovú činnosť, ako aj ďalších doplnkové služby, aktivity a činnosti;
• vedie evidenciu o odborných činnostiach, iných činnostiach a aktivitách a evidenciu klientov
• vyhodnocuje výsledky zrealizovaných odborných činností, iných činností a aktivít z hľadiska napĺňania cieľov NSSDR a potrieb užívateľov;
• zúčastňuje sa na pravidelných poradách zamestnancov;
• vykonáva iné (doplnkové) činnosti, ktoré vyplynú z aktuálnych potrieb počas realizácie NP

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania (v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza):
• štruktúrovaný životopis uchádzača (CV) vo formáte Europass,
• doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť, resp. prax,
• uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo od organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval,
• výpis z registra trestov (nie staršieho ako tri mesiace)

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie
do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, oddelenie ľudských zdrojov, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 1. Obálku označte „Výberové konanie –odborný pracovník– FORTUNÁČIK - neotvárať“.

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 06/02/2019. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Celé znenie inzerátu je zverejnené na www.bratislava.sk v časti Pracovné príležitosti.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa

Vzdelanie v odbore

sociálna práca

Jazykové znalosti

Slovenský jazyk - Expert (C2)

Ostatné znalosti

Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý

Pozícia je vhodná pre absolventa

Áno

Osobnostné predpoklady a zručnosti

V zmysle zákona č. 219/2014 o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 219/2014“) a to:
1. vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore sociálna práca v zmysle § 5 ods. 1 písm. b),
alebo
2. odborné vzdelanie v oblasti sociálnej práce alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa alebo v študijných odboroch pedagogického zamerania, alebo má uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní rozhodnutím podľa osobitného predpisu v zmysle § 45 ods. 1, pokiaľ fyzická osoba k 1. januáru 2015 vykonáva pracovné činnosti, ktoré svojím charakterom zodpovedajú sociálnej práci podľa tohto zákona, v pracovno-právnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu a nespĺňa kvalifikačný predpoklad ustanovený v § 5 ods. 1 písm. b).
V zmysle § 45 ods. 2 zákona č. 219/2014 u fyzickej osoby podľa odseku 1, ktorá preruší výkon pracovných činností podľa odseku 1, sa považuje kvalifikačný predpoklad ustanovený v § 5 ods. 1 za splnený, ak táto fyzická osoba preukáže splnenie podmienky vykonávania pracovných činností, ktoré svojím charakterom zodpovedajú sociálnej práci podľa tohto zákona, v pracovno-právnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu písomným potvrdením zamestnávateľa, ktoré obsahuje meno, priezvisko, titul fyzickej osoby, potvrdenie splnenia tejto podmienky k 1. januáru 2015 a údaj o dĺžke vykonávania týchto pracovných činností. Zamestnávateľ je na požiadanie fyzickej osoby podľa prvej vety povinný vydať písomné potvrdenie podľa prvej vety.

Ďalšie výberové kritériá na pozíciu odborný pracovník NSSDR sú:
• Znalosť slovenského jazyka.

V prípade, že na základe výberových kritérií komisia vyhodnotí viacerých uchádzačov ako vhodných na obsadzovanú pozíciu, komisia posudzuje doplňujúce výberové kritériá:
• osobnostné predpoklady: empatia; rešpekt k odlišnostiam; schopnosť zvládať náročné situácie, spojené s výkonom povolania; komunikačné zručnosti; schopnosť pracovať v tíme; schopnosť riešiť konflikty, motivácia pre prácu vo vylúčených komunitách/lokalitách a ďalšie,
• skúsenosti v oblasti sociálnej práce, komunitnej práce, pedagogickej práce a pod.,
• znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky, maďarský a podobne),
• znalosť konkrétnej komunity a cieľovej skupiny (pobyt vo vylúčenej komunite/lokalite, jeho dĺžka a podobne),
• práca s PC na základnej/užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Microsoft Excel, práca s internetom),
• osobný záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike a pod.,
• odporúčania a pracovné hodnotenia od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo od organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.

Každý úspešný uchádzač na pozíciu odborný pracovník KC/ alebo NDC/ alebo NSSDR, ktorého výberová komisia vyberie na výberovom konaní na uvedenú pozíciu, musí byť spôsobilý k právnym úkonom v plnom rozsahu a musí spĺňať podmienku bezúhonnosti. Splnenie tejto podmienky preukáže Prevádzkovateľovi KC predložením výpisu z registra trestov (nie staršieho ako tri mesiace)2.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Verejná správa - samospráva

Počet zamestnancov

500-999 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava 1
http://www.bratislava.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: Mgr. Michaela Poschová
Tel.: 02/59 356 336
E-mail: poslať životopis
ID: 3443363   Dátum zverejnenia: 17.1.2019   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   770 EUR/mes.