Hlavný štátny radca - legislatíva (Ref. č.: V č. 5/2013)

Letecký úrad

Miesto práce
Letecký úrad SR, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
01.08.2013
Ponúkaný plat (brutto)
Podľa zákona o štátnej službe.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

VÝBER č. 5/2013

Letecký úrad Slovenskej republiky vyhlasuje:

podľa § 23 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej službe“) na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta v služobnom úrade Leteckého úradu Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave

Obsadzovaná funkcia: Hlavný štátny radca

Druh štátnej služby: Stála štátna služba

Odbor štátnej služby: 1.04 Legislatíva

Počet obsadzovaných miest: 1

Stručný opis činností:
Tvorba návrhov zákonov a návrhov iných všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti civilného letectva a v oblasti pôsobnosti Leteckého úradu Slovenskej republiky. Príprava pripomienok k legislatívnym materiálom predkladaným do pripomienkového konania týkajúcich sa oblasti civilného letectva a oblasti pôsobnosti Leteckého úradu Slovenskej republiky. Tvorba odborných stanovísk a vyjadrení k návrhom právne záväzných aktov Európskej únie, k návrhom iných dokumentov orgánov, inštitúcií a agentúr Európskej únie a k návrhom dokumentov medzinárodných organizácii pôsobiacich v oblasti civilného letectva. Zastupovanie Leteckého úradu Slovenskej republiky v pracovných skupinách na vnútroštátnej, európskej a medzinárodnej úrovni.

Informácie o výberovom konaní

Predpoklady a požiadavky na vykonávanie štátnej služby podľa § 19 zákona o štátnej službe a na základe určenia služobného úradu:
1. občianstvo Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1 zákona o štátnej službe,
2. dosiahnutie veku 18 rokov,
3. spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
4. bezúhonnosť podľa § 19 ods. 3 zákona o štátnej službe,
5. kvalifikačný predpoklad - vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore právo,
6. ovládanie štátneho jazyka,
7. aktívna znalosť anglického jazyka na úrovni bežnej konverzácie, vítaná je znalosť právnej a leteckej terminológie v anglickom jazyku.

Zoznam základných právnych predpisov na prípravu na výber:

- Ústava Slovenskej republiky,
- Zmluva o Európskej únii a Zmluva o fungovaní Európskej únie,
- zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES v platnom znení,
- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 z 10. marca 2004, ktorým sa stanovuje rámec na vytvorenie jednotného európskeho neba (rámcové nariadenie) v platnom znení,
- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 550/2004 z 10. marca 2004 poskytovaní letových navigačných služieb v jednotnom európskom nebi (nariadenie o poskytovaní služieb) v platnom znení,
- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 551/2004 z 10. marca 2004 o organizácii a využívaní vzdušného priestoru v jednotnom európskom nebi (nariadenie o vzdušnom priestore) v platnom znení,
- Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 196/1995 Z. z. o notifikácií sukcesie Slovenskej republiky do Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve),
- zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,
- Legislatívne pravidlá vlády Slovenskej republiky.

Zoznam požadovaných dokladov a listín:
1. žiadosť o zaradenie do výberového konania,
2. kópia diplomu, vysvedčenia alebo iného rovnocenného dokladu, ktorým uchádzač preukazuje dosiahnutie požadovaného stupňa vzdelania podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
3. kópia dokladu, ktorým uchádzač preukazuje ovládanie cudzieho jazyka, t. j. kópia diplomu alebo vysvedčenia o vykonaní jazykovej skúšky vo vzdelávacom zariadení alebo písomné čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka,
4. kópia výpisu z registra trestov nie staršieho ako 3 mesiace,
5. profesijný štruktúrovaný životopis,
6. písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
7. písomné čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
8. písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve podľa § 3 ods. 1 zákona o štátnej službe,
9. písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v žiadosti, v diplome, vo vysvedčení alebo v inom predloženom doklade alebo predloženej listine.

Vzor žiadosti o zaradenie do výberu nájdete na internetovej stránke www. caa.sk.

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberu je najneskôr do 10. júna 2013 . Rozhodujúci je dátum podania žiadosti na poštovej pečiatke, dátum podania v podateľni Leteckého úradu Slovenskej republiky alebo dátum doručenia žiadosti elektronickými prostriedkami.

Miesto podania žiadosti o zaradenie do výberu: písomne na adresu Letecký úrad Slovenskej republiky, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava alebo osobne v podateľni Leteckého úradu Slovenskej republiky alebo elektronicky na elektronickú adresu petrlova@caa.sk.

Do výberu budú zaradení len tí uchádzači, ktorí spĺňajú požadované predpoklady a požiadavky na vykonávanie štátnej služby a zaslali v určenom termíne žiadosť o zaradenie do výberu a všetky požadované doklady a listiny.

Uchádzač, ktorý zaslal žiadosť o zaradenie do výberu s požadovanými dokladmi a listinami elektronickými prostriedkami, je povinný najneskôr v deň konania výberu pred jeho začatím doručiť žiadosť o zaradenie do výber spolu s požadovanými dokladmi a listinami aj písomne.

Pri zasielaní súborov v prílohe emailu je potrebné dodržiavať nasledujúce štandardy v súlade s výnosom o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy:
1. pre textové súbory - formát Rich Text Format (.rtf), Hypertext Markup Language (.html, .htm) podľa World Wide Web Consortium (W3C), Portable Document Format (.pdf) mini¬málne vo verzii 1.3 a maximálne vo ver¬zii 1.5, Open Document Format (.odt) vo verzii 1.0, Text Format (.txt) v kódovaní UTF-8,
2. pre grafické súbory - formát Graphics Interchange Format (.gif), Portable Network Graphics (.png), Joint Photographic Experts Group (.jpg, .jpeg, .jpe, .jfif, .jfi, .jif), Tagged Image File Format (.tif, .tiff),
3. pre kompresiu súborov - formát ZIP (.zip) vo verzii 2.0 alebo samorozbaľovací ZIP vo verzii 2.0, TAR (.tar), GZIP (.gz), TAR kombinovaný s GZIP (.tgz, .tar.gz).

Maximálna celková veľkosť zaslaných príloh v jednej správe elektronickej pošty nemôže presiahnuť 8 MB.

Po doručení žiadosti o zaradenie do výberu elektronickými prostriedkami Leteckému úradu Slovenskej republiky, Vám bude zaslané potvrdenie o jej doručení.

Na obálke a v žiadosti o zaradenie do výberu je potrebné uviesť číslo výberu:
V č. 5/2013.

Ďalšie informácie:
Mgr. Gabriela Petrlová
02/43412743
e-mail: petrlova@caa.sk

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

právo

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Počítačové znalosti - používateľ

Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - základy

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Doplňujúce požiadavky na zamestnanca:
 znalosť práce s PC,
 prax v oblasti práva minimálne 2 roky, vítaná je prax v oblasti legislatívy,
 samostatnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, organizačné schopnosti, iniciatívny a flexibilný prístup k práci.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Letecký úrad je rozpočtovou organizáciou napojenou na štátny rozpočet Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.
Poskytuje služby fyzickým a právnickým osobám, ktoré podnikajú v civilnom letectve.

Počet zamestnancov

50-99 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Letecký úrad SR
Letisko M.R Štefánika
82305 Bratislava
http://www.caa.sk
ID: 1478039   Dátum zverejnenia: 7.5.2013