Charakteristika spoločnosti

BPS Audit, s. r. o.
Spoločnosť BPS Audit, s.r.o., je spoločnosť, ktorá bola založená s cieľom poskytovania vysokokvalifikovaných služieb v oblasti auditu. V našej spoločnosti pracujú odborníci s dlhoročnými skúsenosťami, ktoré využívajú pri poskytovaní služieb našim klientom. Medzi naše služby patrí:
- audit individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky,
- overenie súladu výročnej správy spoločnosti s auditovanou účtovnou závierkou,
- iné uisťovacie služby,
- poradenstvo pri zostavovaní účtovnej závierky podľa Slovenskej legislatívy a Medzinárodných účtovných štandardov (IFRS),
- poradenstvo pri zostavovaní konsolidovanej účtovnej závierky,
- audit interného kontrolného systému rozpočtu Slovenskej republiky,
- spracovanie due dilligence pri rôznych akvizíciách,
- daňové poradenstvo a zastupovanie v daňovom konaní,
- cenové poradenstvo.