Vyšší súdny úradník súdu

Krajský súd v Nitre

Miesto práce
Nitra
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
dohodou
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
942,- eur + osobný príplatok po skúšobnej dobe

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 opis činnosti obsadzovaných miest: špecializovaná činnosť spočívajúca najmä v analytickej a syntetickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie sudcu na úseku výkonu súdnictva, vykonáva úkony v súlade s ustanoveniami zákona č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch v znení neskorších predpisov.

Zamestnanecké výhody, benefity

Dobrá podniková KZ, odmeny, VKZ,

Informácie o výberovom konaní

O Z N Á M E N I E
o vyhlásení vonkajšieho výberového konania

Predseda Krajského súdu v Nitre podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o štátnej službe“) a podľa Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 132/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním (ďalej len „vyhláška“) vyhlasuje

výberové konanie

na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii štátny radca – vyšší súdny úradník pre služobný úrad Krajský súd v Nitre :

 druh štátnej služby: dočasná štátna služba
 odbor štátnej služby: 2.06 Justícia
 platové zaradenie: 7. platová trieda, 942,- eur
 miesto výkonu štátnej služby: Krajský súd v Nitre
 opis činnosti obsadzovaných miest: špecializovaná činnosť spočívajúca najmä v analytickej a syntetickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie sudcu na úseku výkonu súdnictva, vykonáva úkony v súlade s ustanoveniami zákona č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch v znení neskorších predpisov.

Podmienky účasti vo výberovom konaní:
 vonkajšieho výberového konania sa môže zúčastniť občan, ktorý spĺňa predpoklady podľa zákona o štátnej službe, t. j.:
- dosiahol vek 18 rokov,
- má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
- je bezúhonný,
- spĺňa kvalifikačné predpoklady,
- ovláda štátny jazyk
- ovláda cudzí jazyk
- je zdravotne spôsobilý na vykonávanie štátnej služby
- štátne občianstvo SR

 ďalšie požadované schopnosti: odborná spôsobilosť, všeobecný prehľad, schopnosť tvorivého myslenia, schopnosť rozhodovania, rýchle uvažovanie, verbálny prejav, psychická vyrovnanosť
 získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo má uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou a kto je bezúhonný
 ovláda jeden z troch cudzích jazykov – anglický jazyk, nemecký jazyk alebo francúzsky jazyk a je zdravotne spôsobilý na výkon štátnej služby
 bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov nie starším ako tri mesiace.


Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s označením jedného z troch cudzích jazykov (angličtina, nemčina alebo francúzština), z ktorého uchádzač vykoná preklad textu (v žiadosti je potrebné uviesť aj telefonický kontakt a mailovú adresu),
- kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
- písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky a o trvalom pobyte na území Slovenskej republiky,
- písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, vo vysvedčení, v diplome alebo v inom rovnocennom doklade o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a profesijnom štruktúrovanom životopise,
- potvrdenie príslušného daňového orgánu o splnení všetkých povinností a potvrdenie príslušného orgánu o splnení všetkých daňových povinností, ak ide o uchádzača, ktorý vykonáva alebo vykonával podnikateľskú činnosť,
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vykonávať štátnu službu,
- ak sa do výberu prihlási uchádzač, ktorý je zamestnancom Krajského súdu v Nitre, z požadovaných dokladov predloží len žiadosť o zaradenie do výberu a motivačný list.


Forma a obsah výberového konania
Výber pozostáva z:
- písomnej časti, ktorú tvorí:
 odborný písomný test zo znalostí Ústavy Slovenskej republiky a všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa organizácie a činnosti súdov a ovládania štátneho jazyka, znalosti z oblasti trestného práva, občianskeho práva, obchodného práva, pracovného práva a správneho práva
 prípadová štúdia, ktorá obsahuje opis možnej, prípadne skutočnej situácie, ktorej riešenie navrhne uchádzač; pri riešení prípadovej štúdie je možné používať nekomentované právne predpisy
 preklad textu z cudzieho jazyka (angličtina, nemčina alebo francúzština); pri preklade textu je povolené používať knižné prekladové slovníky)
- ústnej časti, ktorá pozostáva z prezentácie uchádzača o svojej osobe, odbornej praxi, ako aj motivácie pre výkon činností na obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste a z odpovedí na otázky členov výberovej komisie.


Lehota a miesto podania písomnej žiadosti o zaradenie do výberového konania:
Písomné žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať poštou na adresu Krajský súd v Nitre Štúrova 9, 950 48 Nitra alebo doručiť osobne do podateľne krajského súdu najneskôr 29. 03. 2019

Žiadosť spolu so všetkými prílohami podanú elektronickými prostriedkami je potrebné zaslať na adresu [email protected] najneskôr 29. 03. 2019 vrátane. Ak uchádzač podá žiadosť a prílohy elektronicky, je povinný ju najneskôr v deň uskutočnenia výberu doručiť služobnému úradu aj písomne spolu so všetkými požadovanými dokladmi.

Uchádzačov žiadame, aby do žiadosti o zaradenie do výberového konania uviedli aj telefonický kontakt a mailovú adresu a označili jeden z troch cudzích jazykov (angličtina, nemčina, francúzština), z ktorého vykonajú v rámci písomnej časti preklad textu.

Termín uskutočnenia výberového konania:
Krajský súd pozve prihlásených uchádzačov pozvánkou na výberové konanie najmenej sedem pracovných dní pred jeho uskutočnením. Pozvánky budú uchádzačom doručované elektronicky na nimi uvedenú mailovú adresu.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

právo

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Pokročilý (C1) alebo Nemecký jazyk - Pokročilý (C1) alebo Francúzsky jazyk - Pokročilý (C1)

Osobnostné predpoklady a zručnosti

ovládanie PC, viď info pre uchádzača

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Krajský súd v Nitre

Adresa spoločnosti

Krajský súd v Nitre
Štúrova 9
95048 Nitra

Kontakt

ID: 3621459   Dátum zverejnenia: 14.3.2019   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   942,- eur + osobný príplatok po skúšobnej dobe