Riaditeľ Správy ciest Košického samosprávneho kraja

Košický samosprávny kraj

Miesto práce
Ostrovského 1, Košice - Juh
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
dohodou
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
Výška základnej mzdy je určená podľa zákona č. 553/2003 Z.z. (13.platová trieda) v znení nariadenia vlády č. 359/2017 Z.z. min. 619,00 € zvýšené o započítanú prax, príplatok za riadenie a osobný príplatok

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

riadenie verejnej správy vykonávajúcej správu a údržbu cestnej infraštruktúry

Informácie o výberovom konaní

I. Základné informácie pre záujemcov
• Košický samosprávny kraj je zriaďovateľom príspevkovej organizácie Správa ciest Košického samosprávneho Kraja, so sídlom Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 35555777
• Názov pracovného miesta: riaditeľ Správy ciest Košického samosprávneho kraja
• Miesto výkonu práce: Riaditeľstvo Správy ciest Košického samosprávneho kraja, Ostrovského 1, 040 01 Košice
• Výška základnej mzdy je určená podľa zákona č. 553/2003 Z.z. (13.platová trieda) v znení nariadenia vlády č. 359/2017 Z.z.

II. Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady
• ovládanie práce s PC - Microsoft Office,
• základný prehľad platnej legislatívy ( zákon č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní),

III. Iné kritéria a požiadavky
• predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme
• bezúhonnosť
• schopnosť pracovať v tíme,
• samostatnosť
• organizačné zručnosti,
• uvažovanie v súvislostiach,
• schopnosť predvídať a hľadať ciele a riešenia,
• precíznosť, dôslednosť,
• komunikatívnosť, asertivita
• schopnosť zvládať záťažové situácie,
• diskrétnosť.

IV. Zoznam požadovaných dokladov
• žiadosť o zaradenie do výberového konania,
• vypracovaný projekt – zámer smerovania Správy ciest Košického samosprávneho kraja a skvalitňovanie jej činnosti pri racionálnom čerpaní dostupných finančných zdrojov s prihliadnutím na možnosti získavania vlastných príjmov
• profesijný štruktúrovaný životopis,
• kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
• výpis z registra trestov,
• písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 18/2018 Z.z.

V. Stručný opis spôsobu vykonania výberového konania
Výberovým konaním sa overujú odborné znalosti uchádzača, všeobecný prehľad, tvorivé myslenie, verbálny prejav, rýchlosť uvažovania a osobnostné predpoklady.
Výberové konanie pozostáva z písomnej časti a ústnej časti:
a) písomná časť – písomný test, ktorým sa overujú odborné znalosti uchádzača, test pozostáva z 30 otázok (prehľad platnej legislatívy na úseku dopravy), predpokladom postúpenia uchádzača na ústnu časť výberového konania je min. 66 % úspešnosť odpovedí.
b) ústna časť – pozostáva z prezentácie osoby uchádzača, prezentácie vypracovaného projektu a odpovedí na otázky členov výberovej komisie. Výberová komisia pozostáva z piatich členov.

Po vyhodnotení písomného testu bude výberové konanie pokračovať ústnou časťou, v rovnaký deň s úspešnými uchádzačmi písomnej časti výberového konania.

VI. Lehota na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania a ďalších predkladaných dokladov

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať najneskôr do 7.9.2018 vrátane na adresu Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice alebo najneskôr posledný deň lehoty doručiť do podateľne Košického samosprávneho kraja. Lehota je dodržaná aj vtedy, ak v posledný deň lehoty podá uchádzač žiadosť na poštovú prepravu. Na obálku je potrebné uviesť text „Výberové konanie riaditeľ SC KSK -neotvárať“.

VII. Termín a miesto uskutočnenia výberového konania

Uchádzača, ktorý splnil požiadavky podľa bodu II., III. a IV., výberová komisia písomne pozve na výberové konanie najmenej 7 dní pred jeho začatím s uvedením dátumu, miesta a hodiny výberového konania.

VIII. Iné
Predseda Košického samosprávneho kraja v súlade s ust. § 11 ods. 2, písm. h) zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov, predloží návrh na vymenovanie úspešného uchádzača podľa výsledkov výberového konania na riaditeľa Správy ciest Košického samosprávneho kraja na najbližšie zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja po ukončení výberového konania.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

technického, ekonomického alebo právnického zamerania

Počet rokov praxe

3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme
• bezúhonnosť
• schopnosť pracovať v tíme,
• samostatnosť
• organizačné zručnosti,
• uvažovanie v súvislostiach,
• schopnosť predvídať a hľadať ciele a riešenia,
• precíznosť, dôslednosť,
• komunikatívnosť, asertivita
• schopnosť zvládať záťažové situácie,
• diskrétnosť.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Košický samosprávny kraj vznikol v roku 2002 zriaďovacou listinou zo zákona o samospráve vyšších územných celkov.

Počet zamestnancov

250-499 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Košický samosprávny kraj
Nám. Maratónu mieru 1
04266 Košice - Staré Mesto
http://www.vucke.sk
ID: 3467583   Dátum zverejnenia: 10.8.2018   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   Výška základnej mzdy je určená podľa zákona č. 553/2003 Z.z. (13.platová trieda) v znení nariadenia vlády č. 359/2017 Z.z. min. 619,00 € zvýšené o započítanú prax, príplatok za riadenie a osobný príplatok