Hlavný radca - útvar kontroly a sťažností (ref. č.: VK/2020/1588)

Kancelária verejného ochrancu práv

Miesto práce
Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
august 2020
Mzdové podmienky (brutto)
1 310 EUR/mesiacplatová tarifa: 1310,- eur - 8. platová trieda podľa prílohy k zákonu č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov + zvýšenie za služobnú prax

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Služobný úrad:
Kancelária verejného ochrancu práv

Sídlo služobného úradu:
Grösslingová 2461/35, 811 09 Bratislava, adresa na doručovanie: P. O. Box 1, 820 04 Bratislava 24

Pravidelné miesto výkonu štátnej služby:
Kancelária verejného ochrancu práv, Grösslingová 2461/35, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

Druh výberového konania:
vonkajšie výberové konanie

Vymedzenie okruhu uchádzačov, pre ktorých sa vyhlasuje výberové konanie:
štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby

Počet obsadzovaných miest: 1

Druh štátnej služby: stála štátna služba

Organizačný útvar:
útvar kontroly a sťažností

Nadriadený organizačný útvar :
Kancelária verejného ochrancu práv

Obsadzované štátnozamestnanecké miesto vo funkcii: hlavný radca

Vedúci štátny zamestnanec: nie

Odbor štátnej služby: verejný ochranca práv

Najnáročnejšia činnosť:
Kontrola hospodárenia s prostriedkami určenými na plnenie úloh KVOP. (8.26)
Vnútorná kontrola plnenia úloh Kancelárie. (8.25) Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a opatrení vydaných na ich základe. (8.28) Kontrola plnenia opatrení na nápravu zistených nedostatkov. (8.30) Koncepčná, koordinačná a kontrolná činnosť v oblasti vybavovania sťažností a petícií občanov, ako aj ich priame vybavovanie. (8.17) Koncepčná a koordinačná činnosť vrátane tvorby interných právnych predpisov. (8.18)

Bližšie určená najnáročnejšia činnosť:
V rámci uvedených úloh štátny zamestnanec zabezpečuje činnosti v oblasti:
- vnútorná kontrola hospodárenia Kancelárie s prostriedkami štátneho rozpočtu formou realizácie následnej finančnej kontroly aj samostatných kontrolných akcií,
- vnútorná kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov ako aj interných predpisov Kancelárie a opatrení na odstránenie zistených nedostatkov, s výstupmi pre verejného ochrancu práv a vedúceho Kancelárie vo forme analýz, správ a stanovísk,
- tvorba interných predpisov v oblasti vykonávania vnútornej kontroly,
- koncepčná a koordinačná činnosť vrátane tvorby interných právnych predpisov v oblasti vybavovania sťažností a petícií, ako aj ich priame vybavovanie,
- koncepčná a koordinačná činnosť vrátane tvorby interných právnych predpisov v súvislosti uplatňovaním opatrení pri oznamovaní protispoločenskej činnosti v pozícii zodpovednej osoby.

Informácie o výberovom konaní

Profil uchádzača

Predpoklady:
vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
ovládanie štátneho jazyka
bezúhonnosť

Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra
trestov: nie

Požiadavky
Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
nie

Vyžaduje sa zdravotná spôsobilosť: nie

Vyžaduje sa ovládanie cudzieho jazyka: nie

Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nie

Zoznam požadovaných dokumentov:

a) Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná)
b) Profesijný štruktúrovaný životopis (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný)
c) Motivačný list (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný)
d) Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
e) Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania ako je vysvedčenie, diplom alebo iný rovnocenný doklad; pri dokladoch o vzdelaní, ktoré vydala uznaná vzdelávacia inštitúcia podľa právnych predpisov členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie alebo tretieho štátu, aj rozhodnutie podľa osobitného predpisu
f) Čestné vyhlásenie o splnení podmienky odbornej praxe (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)

Uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:
• v listinnej podobe
V tomto prípade je potrebné, aby uchádzač uviedol v žiadosti a na obálku identifikátor výberového konania, na ktoré sa prihlasuje.
• v elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaní
V tomto prípade uchádzač neprikladá ako samostatné prílohy tie požadované čestné vyhlásenia, ktoré sú už súčasťou žiadosti o zaradenie do výberového konania v elektronickej podobe.
• bez autentifikácie (bez použitia eID karty)
V tomto prípade je uchádzač povinný doručiť služobnému úradu žiadosť a ďalšie požadované dokumenty aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením, inak služobný úrad na jeho žiadosť neprihliadne. Povinnosť doručiť žiadosť a ďalšie požadované dokumenty sa považuje za splnenú dňom ich prevzatia služobným úradom.
• s autentifikáciou (s použitím eID karty)
V tomto prípade sa nevyžaduje doručenie žiadosti a ďalších požadovaných dokumentov služobnému úradu aj v listinnej podobe.

UPOZORNENIE: upozorňujeme uchádzačov na potrebu dodržania zákonných spôsobov podania žiadosti spolu s dokumentáciou tak, ako sú uvedené vyššie (len listinná alebo prostredníctvom ústredného portálu, nie e-mailom).

Žiadosť o zaradenie do výberového konania podaná uchádzačom v listinnej podobe musí obsahovať náležitosti podľa § 3 vyhlášky č. 127/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberových konaniach, a to:
a) názov a sídlo služobného úradu, ktorý vyhlásil výberové konanie,
b) organizačný útvar,
c) identifikátor výberového konania,
d) titul, meno a priezvisko uchádzača,
e) dátum narodenia uchádzača,
f) rodné číslo uchádzača, ak ho má pridelené,
g) občianstvo uchádzača,
h) telefonický kontakt a e-mailový kontakt uchádzača,
i) korešpondenčnú adresu uchádzača,
j) dátum skončenia prípravy na povolanie vo forme ustanovenej osobitným predpisom, ak ide o vonkajšie výberové konanie z absolventov podľa § 44 ods. 15 zákona,
k) iný údaj, ak je to potrebné.

Informácie o výberovom konaní

Dátum vyhlásenia výberového konania:
23.06.2020

Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:
07.07.2020

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v
a. elektronickej podobe: https://open.slovensko.sk/vk
b. listinnej podobe: Kancelária verejného ochrancu práv, Grösslingová 35, P. O. Box 1, 820 04 Bratislava 24

Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania: júl 2020

Predpokladané miesto konania výberového konania:
Kancelária verejného ochrancu práv, Grösslingová 35, Bratislava

Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Výberové konanie je vyhlásené na stránke ústredného portálu www.slovensko.sk, v časti - Výberové konania - ref. č. VK/2020/1588

Kontaktná osoba
JUDr. Lucia Chalupková, telefónne číslo +421/2/32 36 37 48

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

právo alebo ekonómia

Počet rokov praxe

2

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Odborná prax:
min. 2 roky v oblasti výkonu kontroly vo verejnom sektore

Osobitný kvalifikačný predpoklad: nie

Ďalšie požiadavky:
- znalosť práce s PC,
- schopnosti a osobnostné vlastnosti: svedomitosť a spoľahlivosť, samostatnosť, rozhodovacia schopnosť, analytické, koncepčné a strategické myslenie.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Kancelária verejného ochrancu práv

Oblasť pôsobenia: Ochrana základných práv a slobôd podľa zákona č. 564/2001 Z. z.
o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov

Počet zamestnancov

25-49 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Kancelária verejného ochrancu práv
Grösslingová 35, P.O.Box 1
820 04 Bratislava 24
http://www.vop.gov.sk
ID: 3928010  Dátum zverejnenia: 23.6.2020  Základná zložka mzdy (brutto): 1 310 EUR/mesiac