Hlavný radca - právnik odboru ochrany hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv a práv národnostných menšín a etnických skupín(ref.č.: VK/2019/6816)

Kancelária verejného ochrancu práv

Miesto práce
Grösslingová 35, 811 09 Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
november/december 2019
Mzdové podmienky (brutto)
8. platová trieda podľa prílohy k zákonu č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov (platová tarifa: 1190,50 eur + zvýšenie za služobnú prax)

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Kancelária verejného ochrancu práv obsadzuje miesto právnika, ktorého náplňou práce bude participácia na procesoch súvisiacich s výkonom pôsobnosti verejného ochrancu práv v oblasti ochrany základných práv a slobôd, so zameraním najmä na ochranu hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv a práv národnostných menšín a etnických skupín.

Služobný úrad: Kancelária verejného ochrancu práv

Sídlo služobného úradu: Grösslingová 2461/35, 811 09 Bratislava, adresa na doručovanie: P. O. Box 1, 820 04 Bratislava 24

Druh výberového konania: vonkajšie výberové konanie

Vymedzenie okruhu uchádzačov, pre ktorých sa vyhlasuje výberové konanie:
štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby

Počet obsadzovaných miest: 1

Organizačný útvar: odbor ochrany hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv a práv národnostných menšín a etnických skupín

Nadriadený organizačný útvar: sekcia ochrany základných práv a slobôd

Odbor štátnej služby: verejný ochranca práv

Obsadzované štátnozamestnanecké miesto vo funkcii: hlavný radca - 8. platová trieda podľa prílohy k zákonu č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov

Vedúci štátny zamestnanec : nie

Druh štátnej služby : dočasná štátna služba štátneho zamestnanca podľa § 37 písm. e) zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zastupovanie štátneho zamestnanca podľa § 36 ods. 4 písm. a) bod 1. zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Najnáročnejšia činnosť:
Vypracovanie analýz, stanovísk a komplexných informácií pre rozhodnutia verejného ochrancu práv. Systémová príprava a vypracúvanie návrhov podľa pokynov VOP.

Bližšie určená najnáročnejšia činnosť :
Samostatná odborná činnosť pri tvorbe analýz, stanovísk, komplexných informácií a príprava a vypracúvanie návrhov pre verejného ochrancu práv v súvislosti s výkonom jeho pôsobnosti podľa ustanovení zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov zahŕňajúca:
- vybavovanie podnetov fyzických osôb a právnických osôb,
- preskúmavanie konania, rozhodovania alebo nečinnosti orgánov verejnej správy z vlastnej iniciatívy verejného ochrancu práv,
- uplatňovanie zodpovednosti osôb pôsobiacich v orgánoch verejnej moci, ak tieto osoby porušili základné právo alebo slobodu fyzických osôb a právnických osôb,
- prípravu podkladov k návrhom na začatie konania podľa čl. 125, odsek 1 Ústavy Slovenskej republiky, ak všeobecne záväzný právny predpis porušuje základné právo alebo slobodu priznanú fyzickej osobe alebo právnickej osobe, resp. ak ich ďalšie uplatňovanie môže ohroziť základné práva alebo slobody alebo ľudské práva a základné slobody vyplývajúce z medzinárodnej zmluvy, ktorú Slovenská republika ratifikovala a ktorá bola vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom,
- prípravu návrhov oznámení príslušným orgánom v prípade zistenia, že bol spáchaný trestný čin, priestupok, iný správny delikt alebo disciplinárne previnenie alebo že bola porušená povinnosť ustanovená zákonom,
- príprava podkladov k medzirezortným pripomienkovým konaniam v oblasti ochrany základných práv a slobôd, prípravu podnetov na zmenu alebo zrušenie zákona, iného všeobecne záväzného právneho predpisu alebo vnútorného predpisu vydaného orgánom verejnej správy, ktorý porušuje základné práva a slobody fyzických osôb a právnických osôb príslušnému orgánu,
- kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a opatrení vydaných na ich základe orgánmi verejnej správy,
- kontrolu plnenia opatrení verejného ochrancu práv a príprava návrhov na nápravu zistených nedostatkov vo zverenej oblasti činností.

Informácie o výberovom konaní

Profil uchádzača

Predpoklady:
vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
ovládanie štátneho jazyka
bezúhonnosť

Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov: nie

Požiadavky:
Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky: nie

Vyžaduje sa zdravotná spôsobilosť: nie

Vyžaduje sa ovládanie cudzieho jazyka: nie

Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nie

Zoznam požadovaných dokumentov
a) Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná)
b) Profesijný štruktúrovaný životopis (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný)
c) Motivačný list (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný)
d) Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
e) Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania ako je vysvedčenie, diplom alebo iný rovnocenný doklad; pri dokladoch o vzdelaní, ktoré vydala uznaná vzdelávacia inštitúcia podľa právnych predpisov členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie alebo tretieho štátu, aj rozhodnutie podľa osobitného predpisu.

Uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:
• v listinnej podobe
V tomto prípade je potrebné, aby uchádzač uviedol v žiadosti a na obálku identifikátor výberového konania, na ktoré sa prihlasuje.
• v elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaní
V tomto prípade uchádzač neprikladá ako samostatné prílohy tie požadované čestné vyhlásenia, ktoré sú už súčasťou žiadosti o zaradenie do výberového konania v elektronickej podobe.
• bez autentifikácie (bez použitia eID karty)
V tomto prípade je uchádzač povinný doručiť služobnému úradu žiadosť a ďalšie požadované dokumenty aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením, inak služobný úrad na jeho žiadosť neprihliadne. Povinnosť doručiť žiadosť a ďalšie požadované dokumenty sa považuje za splnenú dňom ich prevzatia služobným úradom.
• s autentifikáciou (s použitím eID karty)
V tomto prípade sa nevyžaduje doručenie žiadosti a ďalších požadovaných dokumentov služobnému úradu aj v listinnej podobe.

Informácie o výberovom konaní:

Dátum vyhlásenia výberového konania: 22.10.2019

Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi: 05.11.2019

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v
a. elektronickej podobe: https://open.slovensko.sk/vk
b. listinnej podobe: Kancelária verejného ochrancu práv, Grösslingová 2461/35, P. O. Box 1, 820 04 Bratislava 24

Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania: november 2019

Predpokladané miesto konania výberového konania: Kancelária verejného ochrancu práv, Grösslingová 35, Bratislava

Spôsob vykonania výberového konania: písomná časť a ústna časť

Iné: Žiadosť o zaradenie do výberového konania podaná uchádzačom v listinnej podobe musí obsahovať náležitosti podľa § 3 vyhlášky č. 127/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberových konaniach, a to:
a) názov a sídlo služobného úradu, ktorý vyhlásil výberové konanie,
b) organizačný útvar,
c) identifikátor výberového konania,
d) titul, meno a priezvisko uchádzača,
e) dátum narodenia uchádzača,
f) rodné číslo uchádzača, ak ho má pridelené,
g) občianstvo uchádzača,
h) telefonický kontakt a e-mailový kontakt uchádzača,
i) korešpondenčnú adresu uchádzača,
j) dátum skončenia prípravy na povolanie vo forme ustanovenej osobitným predpisom, ak ide o vonkajšie výberové konanie z absolventov podľa § 44 ods. 15 zákona,
k) iný údaj, ak je to potrebné.

Výberové konanie je vyhlásené na stránke www.slovensko.sk, v časti - Register výberových konaní, identifikátor výberového konania
VK/2019/6816.

UPOZORNENIE: upozorňujeme uchádzačov na potrebu dodržania zákonných spôsobov podania žiadosti spolu s dokumentáciou tak, ako je uvedené vyššie (žiadosť je možné podať len v listinnej podobe alebo prostredníctvom ústredného portálu na https://open.slovensko.sk/vk,
nie e-mailom)!

Občan, ktorý sa uchádza o prijatie do štátnej služby, je na účely preukázania bezúhonnosti povinný poskytnúť služobnému úradu údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov v rozsahu podľa § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v žiadosti o zaradenie do výberového konania alebo následne v žiadosti o prijatie.

Informácie, týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov uchádzačov o štátnu službu sú dostupné na stránke: http://www.vop.gov.sk/files/ochranaosobnychudajov/Inform%C3%A1cie_pre_dotknutu_osobu_uchadzaca_o_statnu_sluzbu.pdf.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

právo

Pozícia je vhodná pre absolventa

Áno

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- znalosť práce s PC,
- schopnosti a osobnostné vlastnosti: samostatnosť, svedomitosť a spoľahlivosť , rozhodovacia schopnosť.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Kancelária verejného ochrancu práv

Oblasť pôsobenia: Ochrana základných práv a slobôd podľa zákona č. 564/2001 Z. z.
o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov

Počet zamestnancov

25-49 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Kancelária verejného ochrancu práv
Grösslingová 35, P.O.Box 1
820 04 Bratislava 24
http://www.vop.gov.sk
ID: 3792922  Dátum zverejnenia: 22.10.2019  Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 8. platová trieda podľa prílohy k zákonu č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov (platová tarifa: 1190,50 eur + zvýšenie za služobnú prax)