Hlavný radca - právnik referátu právnej analýzy obsahu podaní (ref.č.: VK/2018/5237)

Kancelária verejného ochrancu práv

Miesto práce
Grösslingová 35, 811 09 Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
október 2018
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
8. platová trieda podľa prílohy k zákonu č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov (platová tarifa: 1082,- eur + zvýšenie za služobnú prax)

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Kancelária verejného ochrancu práv obsadzuje miesto právnika, ktorého náplňou práce bude participácia na procesoch súvisiacich s výkonom pôsobnosti verejného ochrancu práv v oblasti ochrany základných práv a slobôd.

Služobný úrad: Kancelária verejného ochrancu práv

Sídlo služobného úradu: Grösslingová 2461/35, 811 09 Bratislava, adresa na doručovanie: P. O. Box 1, 820 04 Bratislava 24

Druh výberového konania: vonkajšie výberové konanie

Vymedzenie okruhu uchádzačov, pre ktorých sa vyhlasuje výberové konanie:
štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby

Počet obsadzovaných miest: 1

Organizačný útvar: referát právnej analýzy obsahu podaní

Nadriadený organizačný útvar: odbor ochrany základných práv a slobôd

Odbor štátnej služby: verejný ochranca práv

Obsadzované štátnozamestnanecké miesto vo funkcii: hlavný radca - 8. platová trieda podľa prílohy k zákonu č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov

Vedúci štátny zamestnanec : nie

Druh štátnej služby : stála štátna služba

Najnáročnejšia činnosť:
Vypracovanie analýz, stanovísk a komplexných informácií pre rozhodnutia verejného ochrancu práv. Systémová príprava a vypracúvanie návrhov podľa pokynov VOP.

Bližšie určená najnáročnejšia činnosť :
Samostatná odborná činnosť pri tvorbe analýz, stanovísk, komplexných informácií a príprava a vypracúvanie návrhov pre verejného ochrancu práv v súvislosti s výkonom jeho pôsobnosti podľa ustanovení zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov zahŕňajúca:
- posudzovanie podaní doručených verejnému ochrancovi práv z hľadiska jeho pôsobnosti na vybavenie podnetu,
- vybavovanie podaní a podnetov fyzických osôb a právnických osôb,
- preskúmavanie konania, rozhodovania alebo nečinnosti orgánov verejnej správy z vlastnej iniciatívy verejného ochrancu práv.

Informácie o výberovom konaní

Profil uchádzača

Predpoklady:
vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
ovládanie štátneho jazyka
bezúhonnosť

Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov: nie

Požiadavky:
Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky: nie

Vyžaduje sa zdravotná spôsobilosť: nie

Vyžaduje sa ovládanie cudzieho jazyka: nie

Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nie

Zoznam požadovaných dokumentov
a) Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná)
b) Profesijný štruktúrovaný životopis (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný)
c) Motivačný list (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný)
d) Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
e) Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania ako je vysvedčenie, diplom alebo iný rovnocenný doklad; pri dokladoch o vzdelaní, ktoré vydala uznaná vzdelávacia inštitúcia podľa právnych predpisov členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie alebo tretieho štátu, aj rozhodnutie podľa osobitného predpisu.

Uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:
• v listinnej podobe
V tomto prípade je potrebné, aby uchádzač uviedol v žiadosti a na obálku identifikátor výberového konania, na ktoré sa prihlasuje.
• v elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaní
V tomto prípade uchádzač neprikladá ako samostatné prílohy tie požadované čestné vyhlásenia, ktoré sú už súčasťou žiadosti o zaradenie do výberového konania v elektronickej podobe.
• bez autentifikácie (bez použitia eID karty)
V tomto prípade je uchádzač povinný doručiť služobnému úradu žiadosť a ďalšie požadované dokumenty aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením, inak služobný úrad na jeho žiadosť neprihliadne. Povinnosť doručiť žiadosť a ďalšie požadované dokumenty sa považuje za splnenú dňom ich prevzatia služobným úradom.
• s autentifikáciou (s použitím eID karty)
V tomto prípade sa nevyžaduje doručenie žiadosti a ďalších požadovaných dokumentov služobnému úradu aj v listinnej podobe.

Informácie o výberovom konaní:

Dátum vyhlásenia výberového konania: 10.08.2018

Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi: 24.08.2018

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v
a. elektronickej podobe: https://open.slovensko.sk/vk
b. listinnej podobe: Kancelária verejného ochrancu práv, Grösslingová 2461/35, P. O. Box 1, 820 04 Bratislava 24

Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania: september 2018

Predpokladané miesto konania výberového konania: Kancelária verejného ochrancu práv, Grösslingová 35, Bratislava

Spôsob vykonania výberového konania: písomná časť a ústna časť

Iné: Žiadosť o zaradenie do výberového konania podaná uchádzačom v listinnej podobe musí obsahovať náležitosti podľa § 3 vyhlášky č. 127/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberových konaniach, a to:
a) názov a sídlo služobného úradu, ktorý vyhlásil výberové konanie,
b) organizačný útvar,
c) identifikátor výberového konania,
d) titul, meno a priezvisko uchádzača,
e) dátum narodenia uchádzača,
f) rodné číslo uchádzača, ak ho má pridelené,
g) občianstvo uchádzača,
h) telefonický kontakt a e-mailový kontakt uchádzača,
i) korešpondenčnú adresu uchádzača,
j) dátum skončenia prípravy na povolanie vo forme ustanovenej osobitným predpisom, ak ide o vonkajšie výberové konanie z absolventov podľa § 44 ods. 15 zákona,
k) iný údaj, ak je to potrebné.

Výberové konanie je vyhlásené na stránke www.slovensko.sk, v časti - Register výberových konaní, identifikátor výberového konania
VK/2018/5237.

UPOZORNENIE: upozorňujeme uchádzačov na potrebu dodržania zákonných spôsobov podania žiadosti spolu s dokumentáciou tak, ako je uvedené vyššie (žiadosť je možné podať len v listinnej podobe alebo prostredníctvom ústredného portálu na https://open.slovensko.sk/vk,
nie e-mailom)!

Informácie, týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov uchádzačov o štátnu službu sú dostupné na stránke: http://www.vop.gov.sk/ochrana-osobn-ch-dajov.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

právo

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- ovládanie PC na užívateľskej úrovni,
- schopnosti a osobnostné vlastnosti: svedomitosť a spoľahlivosť, samostatnosť, ochota učiť sa a ďalej vzdelávať, schopnosť pracovať pod tlakom, rozhodovacia schopnosť.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Kancelária verejného ochrancu práv

Oblasť pôsobenia: Ochrana základných práv a slobôd v zmysle zákona 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv

Počet zamestnancov

25-49 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Kancelária verejného ochrancu práv
Grösslingová 35, P. O. Box 1
820 04 Bratislava
http://www.vop.gov.sk
ID: 3467579   Dátum zverejnenia: 10.8.2018   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   8. platová trieda podľa prílohy k zákonu č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov (platová tarifa: 1082,- eur + zvýšenie za služobnú prax)