Štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - vedúci odboru

Kancelária verejného ochrancu práv

Miesto práce
Grösslingová 35, 811 09 Bratislava, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
máj - jún 2018
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
9. platová trieda podľa prílohy k zákonu č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Najnáročnejšia činnosť:
Koordinačná a metodická odborná činnosť súvisiaca s tvorbou rozhodnutí verejného ochrancu práv s medzinárodným dosahom. (9.01) Vypracovanie analýz, stanovísk a komplexných informácií pre rozhodnutia verejného ochrancu práv s medzinárodným dosahom. (9.05)

Bližšie určená najnáročnejšia činnosť:
- koordinácia prípravy a realizácie plánov medzinárodnej spolupráce verejného ochrancu práv a Kancelárie, a ďalších aktivít v oblasti medzinárodných vzťahov, zverených podriadeným štátnym zamestnancom a zamestnancom, zabezpečovanie prekladov inojazyčných dokumentov a tlmočenia, ako aj zabezpečenie protokolárneho priebehu podujatí,
- samostatná odborná činnosť v oblasti medzinárodných vzťahov a vzťahov s medzinárodnými organizáciami,
- samostatná odborná činnosť vo zverených oblastiach činnosti, vypracovanie analýz, stanovísk a komplexných informácií pre verejného ochrancu práv a vedúceho Kancelárie s medzinárodným dosahom,
- koordinácia, metodické usmerňovanie a plnenie úloh aj v oblasti ekonomickej, organizačno-právnej, správy majetku a vnútornej správy, spolupráce verejného ochrancu práv s inými organizáciami, médiami a občianskou spoločnosťou, autodopravy, informačných technológií, činností administratívneho charakteru, propagácie, osvety a správy knižničného fondu, ochrany osobných údajov, civilnej ochrany a hospodárskej mobilizácie, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.

Informácie o výberovom konaní

Výberové konanie je vyhlásené na stránke www.slovensko.sk, v časti - Výberové konania v nasledujúcom znení:

Identifikátor výberového konania
VK/2018/2501

Služobný úrad
Kancelária verejného ochrancu práv

Sídlo služobného úradu
Grösslingová 2461/35, 811 09 Bratislava, adresa na doručovanie: P. O. Box 1, 820 04 Bratislava 24

Druh výberového konania
vonkajšie výberové konanie

Vymedzenie okruhu uchádzačov, pre ktorých sa vyhlasuje výberové konanie
štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby

Počet obsadzovaných miest 1

Informácie o obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste

Organizačný útvar
Odbor vzťahov, riadenia a správy

Nadriadený organizačný útvar
Kancelária verejného ochrancu práv

Odbor štátnej služby
Verejný ochranca práv

Obsadzované štátnozamestnanecké miesto vo funkcii
štátny radca (9. platová trieda podľa prílohy k zákonu č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov)

Vedúci štátny zamestnanec
áno

Druh štátnej služby
dočasná štátna služba na zastupovanie štátneho zamestnanca, ktorý je na materskej dovolenke, rodičovskej dovolenke alebo na dovolenke, ktorá bezprostredne nadväzuje na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku

Najnáročnejšia činnosť
Koordinačná a metodická odborná činnosť súvisiaca s tvorbou rozhodnutí verejného ochrancu práv s medzinárodným dosahom. (9.01) Vypracovanie analýz, stanovísk a komplexných informácií pre rozhodnutia verejného ochrancu práv s medzinárodným dosahom. (9.05)

Bližšie určená najnáročnejšia činnosť
- koordinácia prípravy a realizácie plánov medzinárodnej spolupráce verejného ochrancu práv a Kancelárie, a ďalších aktivít v oblasti medzinárodných vzťahov, zverených podriadeným štátnym zamestnancom a zamestnancom, zabezpečovanie prekladov inojazyčných dokumentov a tlmočenia, ako aj zabezpečenie protokolárneho priebehu podujatí,
- samostatná odborná činnosť v oblasti medzinárodných vzťahov a vzťahov s medzinárodnými organizáciami,
- samostatná odborná činnosť vo zverených oblastiach činnosti, vypracovanie analýz, stanovísk a komplexných informácií pre verejného ochrancu práv a vedúceho Kancelárie s medzinárodným dosahom,
- koordinácia, metodické usmerňovanie a plnenie úloh aj v oblasti ekonomickej, organizačno-právnej, správy majetku a vnútornej správy, spolupráce verejného ochrancu práv s inými organizáciami, médiami a občianskou spoločnosťou, autodopravy, informačných technológií, činností administratívneho charakteru, propagácie, osvety a správy knižničného fondu, ochrany osobných údajov, civilnej ochrany a hospodárskej mobilizácie, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.

Pravidelné miesto výkonu štátnej služby
Kancelária verejného ochrancu práv, Grösslingová 35, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

Profil uchádzača

Predpoklady
vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
ovládanie štátneho jazyka
bezúhonnosť

Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov
áno

Kvalifikačné predpoklady

Vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Osobitný kvalifikačný predpoklad
-
Študijný odbor
Neurčuje sa

Požiadavky
Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky
nie

Vyžaduje sa zdravotná spôsobilosť
nie

Vyžaduje sa ovládanie cudzieho jazyka
Anglický jazyk, úroveň C1

Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami
nie

Ďalšie požiadavky
Ovládanie PC (na úrovni užívateľa).

Schopnosti a osobnostné vlastnosti: analytické, koncepčné a strategické myslenie, riadiace schopnosti, rozhodovacia schopnosť, samostatnosť, svedomitosť a spoľahlivosť, schopnosť pracovať pod tlakom, prezentačné zručnosti.

Zoznam požadovaných dokumentov
a) Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná)
b) Profesijný štruktúrovaný životopis (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný)
c) Motivačný list (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný)
d) Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
e) Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania ako je vysvedčenie, diplom alebo iný rovnocenný doklad; pri dokladoch o vzdelaní, ktoré vydala uznaná vzdelávacia inštitúcia podľa právnych predpisov členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie alebo tretieho štátu, aj rozhodnutie podľa osobitného predpisu,
f) Kópia vysvedčenia alebo diplomu príslušného vzdelávacieho zariadenia alebo dokladu o štúdiu v zahraničí, osvedčujúca ovládanie cudzieho jazyka, resp. čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka na požadovanej úrovni.

Uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:
• v listinnej podobe
V tomto prípade je potrebné, aby uchádzač uviedol v žiadosti a na obálku identifikátor výberového konania, na ktoré sa prihlasuje.
• v elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaní
V tomto prípade uchádzač neprikladá ako samostatné prílohy tie požadované čestné vyhlásenia, ktoré sú už súčasťou žiadosti o zaradenie do výberového konania v elektronickej podobe.
• bez autentifikácie (bez použitia eID karty)
V tomto prípade je uchádzač povinný doručiť služobnému úradu žiadosť a ďalšie požadované dokumenty aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením, inak služobný úrad na jeho žiadosť neprihliadne. Povinnosť doručiť žiadosť a ďalšie požadované dokumenty sa považuje za splnenú dňom ich prevzatia služobným úradom.
• s autentifikáciou (s použitím eID karty)
V tomto prípade sa nevyžaduje doručenie žiadosti a ďalších požadovaných dokumentov služobnému úradu aj v listinnej podobe.

Informácie o výberovom konaní

Dátum vyhlásenia výberového konania
13.04.2018

Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi
27.04.2018

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v
a. elektronickej podobe: https://open.slovensko.sk/vk
b. listinnej podobe: Kancelária verejného ochrancu práv, Grösslingová 2461/35, P. O. Box 1, 820 04 Bratislava 24
c. Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania: máj 2018

Predpokladané miesto konania výberového konania
Kancelária verejného ochrancu práv, Grösslingová 35, Bratislava

Spôsob vykonania výberového konania
písomná časť a ústna časť

Iné: Žiadosť o zaradenie do výberového konania podaná uchádzačom v listinnej podobe musí obsahovať náležitosti podľa § 3 vyhlášky č. 127/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberových konaniach, a to:
a) názov a sídlo služobného úradu, ktorý vyhlásil výberové konanie,
b) organizačný útvar,
c) identifikátor výberového konania,
d) titul, meno a priezvisko uchádzača,
e) dátum narodenia uchádzača,
f) rodné číslo uchádzača, ak ho má pridelené,
g) občianstvo uchádzača,
h) telefonický kontakt a e-mailový kontakt uchádzača,
i) korešpondenčnú adresu uchádzača,
j) dátum skončenia prípravy na povolanie vo forme ustanovenej osobitným predpisom, ak ide o vonkajšie výberové konanie z absolventov podľa § 44 ods. 15 zákona,
k) iný údaj, ak je to potrebné.

Kontaktná osoba
Meno JUDr. Alexandra Stachová
Telefónne číslo +421/2/32 36 37 76

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Pokročilý (C1)

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Ovládanie PC (na úrovni užívateľa).

Schopnosti a osobnostné vlastnosti: analytické, koncepčné a strategické myslenie, riadiace schopnosti, rozhodovacia schopnosť, samostatnosť, svedomitosť a spoľahlivosť, schopnosť pracovať pod tlakom, prezentačné zručnosti.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Kancelária verejného ochrancu práv

Oblasť pôsobenia: Ochrana základných práv a slobôd v zmysle zákona 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv

Počet zamestnancov

25-49 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Kancelária verejného ochrancu práv
Grösslingová 35, P. O. Box 1
820 04 Bratislava
http://www.vop.gov.sk
ID: 3361590   Dátum zverejnenia: 13.4.2018   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   9. platová trieda podľa prílohy k zákonu č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov