1 374 EUR

Štátny radca - odbor súdnych a analytických činností, stála štátna služba

Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky

Miesto práce
Hlavná 110, Košice
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
október 2019
Celková mzda (brutto)
1 374 EUR

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Najnáročnejšia činnosť:
Tvorivé vypracúvanie odborných posudkov a stanovísk, príprava a vypracúvanie podkladov na rozhodovanie Ústavného súdu Slovenskej republiky

Bližšie určená najnáročnejšia činnosť:
- Vykonávanie analýz podaní doručených Ústavnému súdu SR, vypracúvanie ich rozboru a odborných stanovísk k týmto podaniam
- Podieľanie sa na realizácii procesných úkonov v konaniach pred Ústavným súdom SR podľa pokynov sudcu a v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi (najmä § 31 ods. 2 zákona č. 314/2018 Z. z.; § 10 ods. 5, § 11 ods. 7 a § 13 ods. 3 spravovacieho a rokovacieho poriadku ÚS SR č. 114/1993 Z. z.) a v súlade s registratúrnym poriadkom
- Vypracúvanie právnych posudkov a stanovísk k prerokovávaným veciam, ako aj právnym problémom ktoré vyvstali v rámci rozhodovacej činnosti Ústavného súdu SR
- Aktívne vyhľadávanie právnych informácií a zabezpečovanie ďalších podkladov k rozhodovacej činnosti ústavného súdu SR v prerokovávaných veciach
- Aktívne sledovanie vývoja právnej úpravy vo všetkých právnych odvetviach právneho poriadku Slovenskej republiky
- Aktívne sledovanie vývoja aktuálnych poznatkov právnej vedy v odbornej literatúre
- Aktívne sledovanie judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva, Európskeho súdneho dvora a ústavných súdov (resp. najvyšších súdnych inštitúcií) ostatných európskych krajín z hľadiska aplikácie relevantných rozhodnutí v rámci rozhodovacej činnosti Ústavného súdu SR
- Aktívne sledovanie a analýza judikatúry pléna Ústavného súdu SR a jednotlivých senátov ústavného súdu SR pre potreby ďalšej rozhodovacej činnosti
- Vypracúvanie návrhov rozhodnutí Ústavného súdu SR podľa pokynov sudcu - spravodajcu

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

minimálne 1374 EUR v závislosti od služobnej praxe

Zamestnanecké výhody, benefity

- pružná pracovná doba v rozsahu 37,5 h/týždeň
- výhody a benefity vyplývajúce z platnej kolektívnej zmluvy

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokumentov:
a. Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná)
b. Profesijný štruktúrovaný životopis (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný)
c. Motivačný list (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný)
d. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
e. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania, ako je vysvedčenie, diplom alebo iný rovnocenný doklad; pri dokladoch o vzdelaní, ktoré vydala uznaná vzdelávacia inštitúcia podľa právnych predpisov členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie alebo tretieho štátu, aj rozhodnutie podľa osobitného predpisu
f. Kópia vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške
g. Čestné vyhlásenie o pravdivosti uvádzaných údajov
h. Čestné vyhlásenie o praxi
i. Súhlas s vykonávaním bezpečnostnej previerky II. stupňa
j. Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte elektronicky prostredníctvom portáu výberových konaní (https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/19170) alebo v písomnej forme, do 20.09.2019 na adresu: Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky, Hlavná 110, 042 65 Košice, s označením "štátny radca - VK/2019/5444"

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

právo

Počet rokov praxe

5

Osobnostné predpoklady a zručnosti

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, ovládanie štátneho jazyka, bezúhonnosť, svedomitosť a spoľahlivosť, samostatnosť, adaptabilita a flexibilita,schopnosť pracovať pod tlakom.
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami pre stupeň utajenia „Dôverné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Kancelária Ústavného súdu SR (ďalej len "kancelária") je právnická osoba a plní úlohy spojené s organizačným, personálnym, ekonomickým, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky. Postavenie a úlohy kancelárie upravuje zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 29, § 30. Štátnozamestnanecké vzťahy štátnych zamestnancov v Kancelárii sa riadia ustanoveniami zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zamestnanecké vzťahy zamestnancov v Kancelárii sa riadia zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonníkom práce.

Počet zamestnancov

50-99 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky
Hlavná 110
042 65 Košice
www.ustavnysud.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: JUDr. Lucia Langerová
Tel.: +421915853451
E-mail: poslať životopis
ID: 3755758   Dátum zverejnenia: 6.9.2019   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   minimálne 1374 EUR v závislosti od služobnej praxe