Odborný radca - VK/2018/4391

Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky

Miesto práce
Hlavná, Košice
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
september 2018
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
7. platová trieda: 909,50 € + zvýšenie za služobnú prax

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Služobný úrad: Kancelária Ústavného súdu SR
Sídlo služobného úradu: Hlavná 110, Košice 042 65
Druh výberového konania: vonkajšie výberové konanie
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet obsadzovaných miest: 1
Organizačný útvar: odbor zahraničných vzťahov a protokolu
Obsadzované štátnozamestnanecké miesto vo funkcii: odborný radca


Bližšie určená najnáročnejšia činnosť:
• Protokolárne, organizačne a administratívne zabezpečovať zahraničné a tuzemské návštevy prijímané predsedníčkou, podpredsedom a sudcami Ústavného súdu SR ako i pracovné návštevy predsedníčky, podpredsedu a sudcov Ústavného súdu SR v zahraničí v koordinácii so sekretariátom predsedníčky a podpredsedu Ústavného súdu SR
• Zabezpečovať oficiálny styk ústavného súdu s ústavnými činiteľmi a s orgánmi verejnej moci SR a s ústavnými súdmi a inými inštitúciami v zahraničí
• Zabezpečovať prípravu zahraničných návštev na Ústavnom súde SR a cesty delegácií Ústavného súdu SR do zahraničia

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o zaradenie do výberového konania:
- profesijný životopis
- motivačný list
- kópia vysokoškolského diplomu
- kópia vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške
- čestné prehlásenie o bezúhonnosti
- diplom, vysvedčenie o vykonaní jazykovej skúšky alebo čestné vyhlásenie o ovládaní cudzích jazykov na požadovanej úrovni
- čestné vyhlásenie o praxi
- čestné prehlásenie o pravdivosti uvádzaných údajov
- súhlas s vykonaním bezpečnostnej previerky II.stupňa
- súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania

Uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:
- v listinnej podobe
- v elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaní (https://open.slovensko.sk/vk)

Žiadosť o zaradenie podaná v listinnej podobe musí obsahovať:
*názov a sídlo organizačného útvaru
*organizačný útvar
*identifikátor výberového konania
*titul, meno a priezvisko uchádzača
*dátum narodenia uchádzača
*rodné číslo uchádzača, ak ho má pridelené
*občianstvo uchádzača
*telefonický kontakt a e-mailový kontakt uchádzača
*korešpondenčnú adresu uchádzača
*dátum ukončenia prípravy na povolanie

Spôsob vykonania výberového konania: písomná a ústna časť.

Výberové konanie je vyhlásené na stránke ústradného portálu www.slovensko.sk - časť Výberové konania. Číslo výberového konania (identifikátor) : VK/2018/4391

Žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte v písomnej forme do 18.7.2018 (vrátane) na adresu: Kancelária Ústavného súdu SR, Hlavná 110, 042 65 Košice s označením: Výberové konanie VK/2018/4391 - odborný radca.
Na žiadosti zaslané e-mailom nebudeme prihliadať.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2) a Francúzsky jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Osobnostné predpoklady a zručnosti

bezúhonnosť, svedomitosť a spoľahlivosť, samostatnosť, adaptabilita a flexibilita

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Kancelária Ústavného súdu SR (ďalej len "kancelária") je právnická osoba a plní úlohy spojené s organizačným, personálnym, ekonomickým, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti Ústavného súdu SR. Postavenie a úlohy kancelárie upravuje zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov v § 9, § 9a a § 9b. Štátnozamestnanecké vzťahy štátnych zamestnancov v Kancelárii sa riadia ustanoveniami zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zamestnanecké vzťahy zamestnancov v Kancelárii sa riadia zákonom č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a Zákonníkom práce.

Počet zamestnancov

50-99 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky
Hlavná 110
042 65 Košice
www.ustavnysud.sk
ID: 3439250   Dátum zverejnenia: 4.7.2018   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   7. platová trieda: 909,50 € + zvýšenie za služobnú prax