Štátny radca-riaditeľ odboru IT

Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky

Miesto práce
Hlavná 110, Košice
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
marec 2018

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Najnáročnejšia činnosť: Tvorba koncepcie a koordinačná činnosť v oblasti informačného systému ústavného súdu v nadväznosti na realizáciu štátneho informačného systému.

Bližšie určená najnáročnejšia činnosť: Zabezpečovanie prevádzky
informačného systému ústavného súdu, zabezpečovanie školiacich a poradenských služieb pre zamestnancov v oblasti prevádzkových a nových informačných technológií, riadenie a koordinácia činností v oblasti nasadzovania informačných technológií.

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokumentov:
- žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná),
- profesijný štruktúrovaný životopis (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný),
- motivačný list (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný),
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané),
- kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania, ako je vysvedčenie, diplom alebo iný rovnocenný doklad; pri dokladoch o vzdelaní, ktoré vydala uznaná vzdelávacia inštitúcia podľa právnych predpisov členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie alebo tretieho štátu, aj rozhodnutie podľa osobitného predpisu,
- kópia vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške
- súhlas s vykonaním bezpečnostnej previerky III. stupňa,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti uvádzaných údajov

Žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zaslať v písomnej forme do 26. 02. 2018 (vrátane) na adresu: Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky, Hlavná 110, 042 65 Košice, s označením „Výberové konanie č. 2/2018- štátny radca - riaditeľ odboru IT “.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Ostatné znalosti

SQL - pokročilý
Oracle Database - pokročilý

Počet rokov praxe

5

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- riadiace schopnosti, analytické, koncepčné a strategické myslenie, schopnosť pracovať pod tlakom, rozhodovacia schopnosť, komunikačné zručnosti, samostatnosť,
- minimálna prax v oblasti informatiky 5 rokov, riadiaca prax mimimálne 2 roky,
- vítaná prax a skúsenosti s prípravou a realizáciou
projektov financovaných z fondov Európskej únie,
- výhodou znalosť databázového prostredia napr. ORACLE, znalosť SQL príkazov a skúsenosti z práce vo vývojovom prostredí, t.j. skúsenosť s programovaním.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Kancelária Ústavného súdu SR (ďalej len "kancelária") je právnická osoba a plní úlohy spojené s organizačným, personálnym, ekonomickým, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti Ústavného súdu SR. Postavenie a úlohy kancelárie upravuje zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov v § 9, § 9a a § 9b. Štátnozamestnanecké vzťahy štátnych zamestnancov v Kancelárii sa riadia ustanoveniami zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zamestnanecké vzťahy zamestnancov v Kancelárii sa riadia zákonom č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a Zákonníkom práce.

Počet zamestnancov

50-99 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky
Hlavná 110
042 65 Košice
www.ustavnysud.sk
ID: 3308015   Dátum zverejnenia: 12.2.2018