Hlavný radca odboru komunikácie - špecialista(ka) na boj s konšpiráciami a znižovanie ich negatívneho spoločenského dopadu (VK/2021/394)

Kancelária prezidenta SR

Miesto práce
Bratislava I, Bratislava-Staré Mesto
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Mzdové podmienky (brutto)
1 310 EUR/mesiac(Výška základnej zložky mzdy predstavuje platovú tarifu 1 310,00 €/mesiac; 8. platová trieda podľa zákona č. NR SR č. 16/1993 Z. z. o Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. + možnosť priznania osobného príplatku podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe ...)

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Najnáročnejšia činnosť
8.10 Tvorivé spracúvanie a uskutočňovanie masmediálnej politiky prezidenta a kancelárie a koordinovanie výstupov v širokých spoločenských väzbách.
Bližšie určená najnáročnejšia činnosť
 Sprostredkovanie stanovísk prezidenta republiky verejnosti, zabezpečovanie publicity a informovanosti o verejných vystúpeniach prezidenta republiky prostredníctvom digitálnych médií,
 sledovanie, monitorovanie a vyhodnocovanie digitálneho obsahu tém v súvislosti s činnosťou prezidenta republiky, tvorba analýz na základe výsledkov za uplynulé obdobie,
 analyzovanie obsahu komunikácie a príspevkov týkajúcich sa prezidenta republiky a kancelárie na sociálnych sieťach,
 tvorba komunikačnej stratégie kancelárie v oblasti narábania s hoaxami, konšpiráciami a dezinfomáciami,
 skúmanie zverejnených dezinformácií, konšpirácií a hoaxov z pohľadu potencionálneho vplyvu na spoločnosť a presvedčivosti potencionálnej reakcie,
 vyvracanie hoaxov a konšpirácií, uvádzanie dezinformácií na sociálnych sieťach na pravú mieru, objasňovanie kompetencií prezidenta republiky a kancelárie,
 identifikácia falošných profilov a mapovanie prejavov hate speech-u na sociálnych sieťach vo vzťahu k prezidentovi republiky a kancelárii,
 administrácia sociálnych sietí a webovej stránky prezidenta republiky a kancelárie, publikovanie statusov a iných foriem výstupov na sociálne siete, editácia a grafická úprava audio-vizuálnych vstupov pre účely sociálnych sietí
 príprava publikácií a propagačných materiálov súvisiacich s aktivitami prezidenta republiky,
 informovanie verejnosti prostredníctvom médií a sociálnych sietí o verejnej činnosti prezidenta republiky a o stanoviskách prezidenta republiky k závažným otázkam, ktoré sa týkajú činnosti prezidenta republiky.

Zamestnanecké výhody, benefity

Pružný pracovný čas.
Služobný čas 37,5 hodín týždenne.
Päť dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce.
Príspevok na III. pilier DDS.

Informácie o výberovom konaní

Pre zaradenie do výberového konania VK/2021/394 je potrebné splniť všetky požiadavky vyhláseného výberového konania zverejneného na www.slovensko.sk. Na prihlášky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované doklady alebo nebudú doručené požadovaným spôsobom sa nebude prihliadať.
Bližšie informácie na: https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/28911

Uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:
• v listinnej podobe
V tomto prípade je potrebné, aby uchádzač uviedol v žiadosti a na obálku identifikátor výberového konania, na ktoré sa prihlasuje.
• v elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaní
V tomto prípade uchádzač neprikladá ako samostatné prílohy tie požadované čestné vyhlásenia, ktoré sú už súčasťou žiadosti o zaradenie do výberového konania v elektronickej podobe.
• bez autentifikácie (bez použitia eID karty)
V tomto prípade je však uchádzač povinný doručiť služobnému úradu žiadosť a ďalšie požadované dokumenty aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením, inak služobný úrad na jeho žiadosť neprihliadne. Povinnosť doručiť žiadosť a ďalšie požadované dokumenty sa považuje za splnenú dňom ich prevzatia služobným úradom.
• po autentifikácii (s použitím eID karty)
V tomto prípade sa nevyžaduje doručenie žiadosti a ďalších požadovaných dokumentov služobnému úradu aj v listinnej podobe.

Pre zaradenie uchádzača do VK je potrebné, aby žiadosť o zaradenie podaná uchádzačom v listinnej podobe obsahovala podľa § 3 ods. 1 vyhlášky ÚV SR č. 127/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberových konaniach v znení vyhlášky č. 507/2019 Z. z.: a) názov a sídlo služobného úradu, ktorý vyhlásil výberové konanie, b) organizačný útvar, c) identifikátor výberového konania, d) titul, meno a priezvisko uchádzača, e) dátum narodenia uchádzača, f) rodné číslo uchádzača, ak ho má pridelené, g) občianstvo uchádzača, h) telefonický kontakt a e-mailový kontakt uchádzača, i) korešpondenčnú adresu uchádzača. K žiadosti je súčasne potrebné priložiť požadované doklady.

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v
a. elektronickej podobe: https://open.slovensko.sk/vk
b. listinnej podobe: Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, osobný úrad, P. O. Box 128, 810 00 Bratislava 1

Zoznam požadovaných dokumentov
a. Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná)
b. Profesijný štruktúrovaný životopis (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný)
c. Motivačný list (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný)
d. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
e. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania, ako je vysvedčenie, diplom alebo iný rovnocenný doklad; pri dokladoch o vzdelaní, ktoré vydala uznaná vzdelávacia inštitúcia podľa právnych predpisov členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie alebo tretieho štátu, aj rozhodnutie podľa osobitného predpisu
f. Kópia dokladu o ovládaní cudzieho jazyka na požadovanej úrovni alebo čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka na požadovanej úrovni (anglický jazyk/úroveň B2; v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
g. Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané).
Poznámky k zoznamu požadovaných dokladov:
K bodu e.:
Vysokoškolské vzdelanie získané v cudzine sa preukazuje kópiou listín:
a) doklad o získaní vzdelania, dodatok k vysokoškolskému diplomu a ich osvedčený preklad do štátneho jazyka alebo
b) doklad o získaní vzdelania a rozhodnutie (o jeho uznaní) podľa zákona č. 422/2015 Z. z.
Ak ide o vzdelanie získané v Českej republike, osvedčený preklad listín, resp. jeho kópia, sa nevyžaduje.
K bodu f.:
Test z cudzieho jazyka sa nevyžaduje, ak uchádzač ku dňu prihlásenia sa do výberového konania predloží služobnému úradu kópiu dokladu o ovládaní cudzieho jazyka na požadovanej úrovni a od získania tohto dokladu neuplynuli viac ako dva roky.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

5.3.2021 (ostáva ešte 6 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Osobnostné predpoklady a zručnosti

svedomitosť a spoľahlivosť, samostatnosť, adaptabilita a flexibilita, schopnosť pracovať pod tlakom, komunikačné zručnosti, analytické, koncepčné a strategické myslenie.
Ostatné:
 znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä Ústavy Slovenskej republiky, zákona NR SR č. 16/1993 Z. z. o Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákona č. 55/2017 Z. z o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov,
 znalosť pravidiel etiky, etikety a protokolu všeobecne,
 užívateľská znalosť práce s PC – Microsoft Office, Internet, IBM Notes, ESSR, iné...,
 výborná znalosť slovenského jazyka, politická rozhľadenosť, technické zručnosti video a audio (editovacie programy), správa a editovanie sociálnych sietí (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Linked In), znalosť mediálneho prostredia.
Vyžaduje sa stupeň utajenia „Tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky

Počet zamestnancov

50-99 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Kancelária prezidenta SR
Štefánikova 2
811 05 Bratislava
http://www.prezident.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Šimková
Tel.: +421257888173
E-mail: poslať životopis
ID: 4035852  Dátum zverejnenia: 19.2.2021  Základná zložka mzdy (brutto): 1 310 EUR/mesiac