Zamestnanec oddelenia regionálnej politiky

Kancelária prezidenta SR

Miesto práce
Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
01.07.2018
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
nástupný plat 1 249,- € (brutto) // po mesiaci možnosť priznať osobný príplatok*

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- tvorba odborných posudkov, analýz a stanovísk, ako aj tvorba komplexných informačných materiálov na účely rozhodovacieho procesu prezidenta v rámci jeho ústavných právomocí,
- tvorivé spracúvanie podkladov na výkon funkcie prezidenta vrátane výkonu ústavných právomocí a jeho verejnej činnosti,
- vypracúvanie odborných posudkov, analýz a stanovísk k činnosti Národnej rady Slovenskej republiky, vlády Slovenskej republiky, parlamentných a mimoparlamentných politických strán a politických hnutí, cirkví a náboženských spoločností, ďalších štátnych orgánov a orgánov samosprávy na základe analýzy činnosti týchto orgánov,
- vypracúvanie odborných stanovísk k aktuálnym vnútropolitickým otázkam na rokovania prezidenta republiky najmä s ústavnými činiteľmi a predstaviteľmi územnej samosprávy,
- tvorivé spracúvanie podkladov a analýz z oblastí hospodárstva Slovenskej republiky, politického a kultúrneho života na výkon funkcie prezidenta republiky najmä pre jeho verejnú činnosť v rámci stretnutí s občanmi a predstaviteľmi regiónov,
- príprava podkladov na rozhodovanie o otázkach patriacich do kompetencie prezidenta republiky a kancelárie prezidenta súvisiacich s jeho korešpondenciou,
- koncepčná, analytická a koordinačná činnosť súvisiaca s prípravou podkladov pre zabezpečenie oficiálnych, pracovných návštev, prijatí a stretnutí u prezidenta republiky,
- vypracovanie analýz a podkladov k správe o stave Slovenskej republiky a návrhu správy o závažných politických otázkach, ktoré prezident republiky predkladá Národnej rade Slovenskej republiky,
- obsahová príprava návštev prezidenta republiky na území Slovenskej republiky a prijatí štátnych funkcionárov, zástupcov politických strán a politických hnutí, predstaviteľov verejného a politického života v Slovenskej republike,
- tvorivé spracúvanie podkladov pre vystúpenia prezidenta republiky,
- vypracúvanie poznatkov o stave zákonnosti, o bezpečnostnej situácii, o činnosti súdov, prokuratúry a polície.

Zamestnanecké výhody, benefity

- 5 dní dovolenky nad rámec zákona
- príspevok na III. pilier DDS

Informácie o výberovom konaní

* Pozícia zodpovedá 9. platovej triede (štátny radca v oddelení regionálnej politiky odboru vnútornej politiky) podľa zákona č. NR SR č. 16/1993 Z. z. o Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Po mesiaci výkonu štátnej služby je možné za kvalitné plnenie služobných úloh priznať osobný príplatok.

Identifikátor výberového konania: VK/2018/3466

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v:
A. listinnej podobe: Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Osobný úrad, Štefánikova č. 2, P. O. Box 128, 810 00 Bratislava 1
B. elektronickej podobe: https://open.slovensko.sk/vk

Uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:

A. v listinnej podobe
V tomto prípade je potrebné, aby uchádzač uviedol v žiadosti a na obálku identifikátor výberového konania VK/2018/3466, na ktoré sa prihlasuje.
Pre zaradenie uchádzača do VK je potrebné aby, žiadosť o zaradenie podaná uchádzačom v listinnej podobe obsahovala: a) názov a sídlo služobného úradu, ktorý vyhlásil výberové konanie, b) organizačný útvar, c) identifikátor výberového konania, d) titul, meno a priezvisko uchádzača, e) dátum narodenia uchádzača, f) rodné číslo uchádzača, ak ho má pridelené, g) občianstvo uchádzača, h) telefonický kontakt a e-mailový kontakt uchádzača, i) korešpondenčnú adresu uchádzača. K žiadosti je súčasne potrebné priložiť požadované doklady.

B. v elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaní
V tomto prípade uchádzač neprikladá ako samostatné prílohy tie požadované čestné vyhlásenia, ktoré sú už súčasťou žiadosti o zaradenie do výberového konania v elektronickej podobe.
B1) bez autentifikácie (bez použitia eID karty)
V tomto prípade je však uchádzač povinný doručiť služobnému úradu žiadosť a ďalšie požadované dokumenty aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením, inak služobný úrad na jeho žiadosť neprihliadne. Povinnosť doručiť žiadosť a ďalšie požadované dokumenty sa považuje za splnenú dňom ich prevzatia služobným úradom.
B2) s autentifikáciou (s použitím eID karty)
V tomto prípade sa nevyžaduje doručenie žiadosti a ďalších požadovaných dokumentov služobnému úradu aj v listinnej podobe.

Zoznam požadovaných dokumentov
a. Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná)
b. Profesijný štruktúrovaný životopis (vlastnoručne podpísaný)
c. Motivačný list (vlastnoručne podpísaný)
d. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
e. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania, ako je vysvedčenie, diplom alebo iný rovnocenný doklad; pri dokladoch o vzdelaní, ktoré vydala uznaná vzdelávacia inštitúcia podľa právnych predpisov členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie alebo tretieho štátu, aj rozhodnutie podľa osobitného predpisu
f. Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
g. Čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
h. Kópia vysvedčenia alebo diplomu príslušného vzdelávacieho zariadenia alebo dokladu o štúdiu v zahraničí, osvedčujúca ovládanie cudzieho jazyka, resp. čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka na požadovanej úrovni (úroveň B2; v listinnej podobe vlastnoručne podpísané).

Všetkým uchádzačom vopred ďakujeme za prejavený záujem. Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že na výberové konanie podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov pozveme všetkých uchádzačov, ktorí splnia požadované podmienky a prihlásia sa do výberového konania vyššie uvedeným spôsobom. Ďakujeme za pochopenie.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore

právo, politológia, medzinárodné vzťahy

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Pozícia je vhodná pre absolventa

Áno

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- znalosť o štátnych politikách v oblastiach školstva, zdravotníctva, regionálnej a komunálnej politiky, rozvoja miest a obcí Slovenska, rozvoja vidieka, poľnohospodárstva a životného prostredia, podpory inovatívnych trendov v hospodárskej politike krajiny a v podnikaní, protikorupčných politík a otvoreného vládnutia a premien územnej samosprávy a štátnej správy,
- znalosť o aktuálnom vnútropolitickom vývoji v Slovenskej republike a aktuálnom vývoji vo svete, o pravidlách diplomatického protokolu a etikety všeobecne; o pravidlách diplomatického protokolu v Slovenskej republike,
- užívateľská znalosť práce s PC (Microsoft Office, Internet, IBM Notes),
- schopnosti a osobnostné vlastnosti: svedomitosť a spoľahlivosť, samostatnosť, schopnosť pracovať pod tlakom, analytické, koncepčné a strategické myslenie.
- vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov
- občan SR
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
- ovládanie štátneho jazyka
- bezúhonnosť
- vyžaduje sa stupeň utajenia „Tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky

Počet zamestnancov

50-99 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Kancelária prezidenta SR
Štefánikova 2
81000 Bratislava
http://www.prezident.sk
ID: 3403664   Dátum zverejnenia: 29.5.2018   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   nástupný plat 1 249,- € (brutto) // po mesiaci možnosť priznať osobný príplatok*