IT zamestnanec (administrátor)

Kancelária prezidenta SR

Miesto práce
Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
jún 2018
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
nástupný plat 1.082,- € (brutto) // po mesiaci plat od 1.400,- € (brutto)*

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- IT administrácia užívateľských počítačov (OS Windows, macOS), serverov (Windows Server)
- základná IT podpora interných zákazníkov
- správa a administrácia užívateľských softvérov v rámci kancelárie (napr. MS Office)
- užívateľská podpora mobilných telefónov
- správa LAN a WiFi siete
- vytváranie a aktualizácia technickej dokumentácie
- komunikácia so spolupracujúcimi organizáciami
- podpora pri implementovaní nových IT projektov
- príprava podkladov, príprava odborných stanovísk, analýz a návrhov v oblasti informačných technológií, spracovanie vnútorných predpisov kancelárie, písomností, zmlúv a ďalších dokumentov kancelárie v oblasti informačných technológií.
- kontrolná činnosť a plnenie úloh vyplývajúcich kancelárii v oblasti informačných technológií, systémov a sietí zo zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy na úseku správy, prevádzky, technického rozvoja a bezpečnosti informačných systémov kancelárie a zákona o e-Governmente
- zabezpečovanie bezpečnostnej politiky v oblasti informačných a komunikačných systémov

Zamestnanecké výhody, benefity

- 5 dní dovolenky nad rámec zákona
- príspevok na III. pilier DDS

Informácie o výberovom konaní

* Pozícia zodpovedá 8. platovej triede (hlavný radca v odbore informačných technológií v odbore štátnej služby Informatika) podľa zákona č. NR SR č. 16/1993 Z. z. o Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Po mesiaci výkonu štátnej služby je možné za kvalitné plnenie služobných úloh priznať osobný príplatok.

Identifikátor výberového konania: VK/2018/3025

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v:
A. listinnej podobe: Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Osobný úrad, Štefánikova č. 2, P. O. Box 128, 810 00 Bratislava 1
B. elektronickej podobe: https://open.slovensko.sk/vk

Uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:

A. v listinnej podobe
V tomto prípade je potrebné, aby uchádzač uviedol v žiadosti a na obálku identifikátor výberového konania, na ktoré sa prihlasuje. Pre zaradenie uchádzača do VK je potrebné aby, žiadosť o zaradenie podaná uchádzačom v listinnej podobe obsahovala: a) názov a sídlo služobného úradu, ktorý vyhlásil výberové konanie, b) organizačný útvar, c) identifikátor výberového konania VK/2018/3025, d) titul, meno a priezvisko uchádzača, e) dátum narodenia uchádzača, f) rodné číslo uchádzača, ak ho má pridelené, g) občianstvo uchádzača, h) telefonický kontakt a e-mailový kontakt uchádzača, i) korešpondenčnú adresu uchádzača. K žiadosti je súčasne potrebné priložiť požadované doklady.

B. v elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaní
V tomto prípade uchádzač neprikladá ako samostatné prílohy tie požadované čestné vyhlásenia, ktoré sú už súčasťou žiadosti o zaradenie do výberového konania v elektronickej podobe.
B1) bez autentifikácie (bez použitia eID karty)
V tomto prípade je však uchádzač povinný doručiť služobnému úradu žiadosť a ďalšie požadované dokumenty aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením, inak služobný úrad na jeho žiadosť neprihliadne. Povinnosť doručiť žiadosť a ďalšie požadované dokumenty sa považuje za splnenú dňom ich prevzatia služobným úradom.
B2) s autentifikáciou (s použitím eID karty)
V tomto prípade sa nevyžaduje doručenie žiadosti a ďalších požadovaných dokumentov služobnému úradu aj v listinnej podobe.

Zoznam požadovaných dokumentov
a. Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná)
b. Profesijný štruktúrovaný životopis (vlastnoručne podpísaný)
c. Motivačný list (vlastnoručne podpísaný)
d. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
e. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania, ako je vysvedčenie, diplom alebo iný rovnocenný doklad; pri dokladoch o vzdelaní, ktoré vydala uznaná vzdelávacia inštitúcia podľa právnych predpisov členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie alebo tretieho štátu, aj rozhodnutie podľa osobitného predpisu
f. Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
g. Čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
h. Kópia vysvedčenia alebo diplomu príslušného vzdelávacieho zariadenia alebo dokladu o štúdiu v zahraničí, osvedčujúca ovládanie cudzieho jazyka, resp. čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka na požadovanej úrovni (úroveň A2; v listinnej podobe vlastnoručne podpísané).

Všetkým uchádzačom vopred ďakujeme za prejavený záujem. Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že na výberové konanie podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov pozveme všetkých uchádzačov, ktorí splnia požadované podmienky a prihlásia sa do výberového konania vyššie uvedeným spôsobom.

Ďakujeme za pochopenie.

Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi
31.05.2018

Predpokladaný termín a miesto uskutočnenia výberového konania: jún 2018 (písomná časť a ústna časť výberového konania v Kancelárii prezidenta SR)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore

informatika (vítané)

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Začiatočník (A2)

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov,
- administrátorská znalosť práce v oblasti informačných technológií (Microsoft Office, OS Windows, IBM Notes),
- schopnosti a osobnostné vlastnosti: svedomitosť a spoľahlivosť, samostatnosť, schopnosť pracovať pod tlakom.
- vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
- ovládanie štátneho jazyka
- bezúhonnosť
- vyžaduje sa stupeň utajenia „Tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky

Počet zamestnancov

50-99 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Kancelária prezidenta SR
Štefánikova 2
81000 Bratislava
http://www.prezident.sk
ID: 3385527   Dátum zverejnenia: 16.5.2018   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   nástupný plat 1.082,- € (brutto) // po mesiaci plat od 1.400,- € (brutto)*