Hlavný štátny radca - právnik (Ref. č.: Spr 368/2019)

Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

Miesto práce
Župné námestie 13, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
01.05.2019
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
základný plat 1071,- eur (8. platová trieda podľa zákona č. 55/2017 Z. z. a nariadenia vlády SR č. 389/2018 Z. z.), možnosť priznania osobného príplatku podľa § 132 zákona č. 55/2017 Z. z. už po uplynutí jedného mesiaca od vzniku štátnozamestnaneckého pomeru na základe úrovne kvality plnenia služobných úloh

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Samostatný výkon odborných právnických činností na Organizačnom odbore Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len "kancelária") - oddelení právnom, legislatívnom a vybavovania sťažností: tvorivé spracúvanie a posudzovanie koncepcií a programov dlhodobého rozvoja v oblasti justície, príprava stanovísk a pripomienok k návrhom zákonov, ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, iných predpisov a vnútorných aktov riadenia kancelárie, vypracúvanie súhrnných pripomienok k nim v legislatívnom procese a účasť na ich prerokovaní, tvorba vnútorných aktov riadenia kancelárie, právne zastupovanie kancelárie v konaniach pred všeobecnými súdmi a správnymi orgánmi, odborná príprava rozhodnutí kancelárie v správnom konaní, vybavovanie sťažností a iných podaní doručených kancelárii, zabezpečenie výkonu právneho poradenstva pre jednotlivé organizačné zložky kancelárie.

Informácie o výberovom konaní

Žiadosť o zaradenie do výberového konania a jej náležitosti

1) Uchádzač sa prihlasuje do výberového konania podaním žiadosti o zaradenie spolu s priložením požadovaných dokumentov.

2) V žiadosti o zaradenie do výberového konania uchádzač uvedie
a) názov a sídlo služobného úradu,
b) titul, meno a priezvisko,
c) výslovne označenie žiadosti slovami „žiadosť o zaradenie do výberového konania“,
d) označenie výberového konania údajmi
1. číslo výberového konania,
2. obsadzovaná funkcia,
3. odbor štátnej služby,
4. druh výberového konania,
5. druh štátnej služby,
e) telefonický kontakt a e-mailový kontakt uchádzača,
f) korešpondenčnú adresu uchádzača,
g) zoznam príloh, ktorými sú požadované dokumenty uvedené v časti VII. tohto vyhlásenia výberového konania,
h) dátum a vlastnoručný podpis.


Zoznam predkladaných dokumentov

1) Požadovanými dokumentmi, ktoré tvoria prílohu žiadosti o zaradenie do výberového konania sú
a) profesijný štruktúrovaný životopis,
b) motivačný list,
c) kópia dokladu o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa v študijnom odbore právo (diplom alebo iný rovnocenný doklad); pri dokladoch o vzdelaní, ktoré vydala uznaná vzdelávacia inštitúcia podľa právnych predpisov členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie alebo tretieho štátu, aj rozhodnutie podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 276/2017 Z. z. (originál rozhodnutia alebo jeho úradne overená kópia),
d) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace (originál),
e) písomné čestné vyhlásenia
1. o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
2. o ovládaní štátneho jazyka,
3. o štátnom občianstve Slovenskej republiky, o štátnom občianstve iného členského štátu Európskej únie, občianstve štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo o štátnom občianstve Švajčiarskej konfederácie,
4. o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby na obsadzovanom mieste,
5. o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti o zaradenie do výberového konania a v priložených dokumentoch,
6. o tom, že všetky priložené kópie dokladov sa zhodujú s ich originálom,
7. o tom, že všetky priložené doklady v elektronickej podobe sa zhodujú s ich originálom.

2) Profesijný štruktúrovaný životopis, motivačný list, pre účely výberového konania a čestné vyhlásenia obsahujú aj dátum a vlastnoručný podpis uchádzača.


Spôsob vykonania výberového konania

1) Výberové konanie pozostáva z písomnej časti a ústnej časti.

2) Písomná časť výberového konania sa vykoná
a) všeobecným testom,
b) odborným testom,
c) testom zo štátneho jazyka (slovenského jazyka)

3) Všeobecným testom sa overujú všeobecné vedomosti uchádzača, a to vedomosti o ústavnom zriadení Slovenskej republiky, o politickom systéme Slovenskej republiky, o politickom systéme Európskej únie, o všeobecnom politickom prehľade, o organizácii štátnej správy, o správnom systéme Slovenskej republiky, o štátnej službe alebo vedomosti zo súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov. V rámci všeobecného testu bude u uchádzačov overovaná znalosť najmä Ústavy Slovenskej republiky, zákona č. 575/2001 Z. z. organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích predpisov.

4) Odborným testom sa overujú odborné vedomosti a znalosti uchádzača potrebné na vykonávanie činnosti podľa opisu obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta. V rámci odborného testu bude u uchádzačov overovaná znalosť najmä zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky.

5) Testom zo štátneho jazyka sa overuje ovládanie pravopisu a gramatiky štátneho jazyka (slovenského) uchádzačom.

6) Ústna časť pozostáva
a) z prezentácie uchádzača o svojej osobe, odbornej praxi, ako aj motivácie na výkon činnosti na obsadzovanom mieste.
b) z odpovedí uchádzača na otázky členov výberovej komisie (otázky členov výberovej komisie budú zamerané na overenie odborných, osobnostných a iných predpokladov potrebných na vykonávanie činnosti na obsadzovanom mieste, ďalej verbálneho prejavu, všeobecného prehľadu, rýchlosti uvažovania a schopnosti tvorivého myslenia uchádzača).


Lehota na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania a miesto jej podania

1) Žiadosť o zaradenie do výberového konania a požadované dokumenty môže uchádzač podať služobnému úradu v písomnej forme
a) v listinnej podobe
1. osobne do podateľne služobného úradu
2. podaním na poštovú prepravu alebo
b) v elektronickej podobe na elektronickú adresu služobného úradu.

2) Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokumentmi podanú v listinnej podobe je potrebné doručiť na adresu služobného úradu: Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Župné nám. č. 13, 814 90 Bratislava.

3) Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokumentmi podanú v elektronickej podobe je potrebné doručiť na elektronickú adresu služobného úradu: [email protected]

4) Lehota na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokumentmi v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe je do 26. marca 2019 (vrátane).

5) Žiadosť o zaradenie do výberového konania a požadované dokumenty, podané v elektronickej podobe, je uchádzač povinný doručiť služobnému úradu aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením, inak služobný úrad na žiadosť o zaradenie neprihliadne. Povinnosť doručiť písomnosti podľa prvej vety sa považuje za splnenú dňom prevzatia týchto písomností služobným úradom.

6) Žiadosť o zaradenie s požadovanými dokumentmi je podaná včas, ak sa v posledný deň lehoty odovzdá na poštovú prepravu alebo odošle na elektronickú adresu služobného úradu.


Zaradenie do výberového konania a forma pozvania uchádzača

1) Uchádzača, ktorý podal včas žiadosť o zaradenie do výberového konania, vrátane požadovaných dokladov a spĺňa predpoklady a požiadavky na vykonávanie štátnej služby na obsadzovanom mieste, zaradí služobný úrad do výberového konania.

2) Uchádzača zaradeného do výberového konania, pozve služobný úrad na výberové konanie písomnou pozvánkou najmenej sedem pracovných dní pred jeho uskutočnením. V pozvánke sa uvedie miesto, dátum, čas a spôsob uskutočnenia výberového konania.

3) Pozvánka sa zasiela na korešpondenčnú adresu uchádzača doporučenou zásielkou a na emailovú adresu uchádzača.

4) Služobný úrad písomne oznámi uchádzačovi nezaradenému do výberového konania dôvod jeho nezaradenia a predložené doklady mu vráti.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

právo

Počet rokov praxe

1

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Predpoklady na vykonávanie štátnej služby
1) Dosiahnutie veku 18 rokov.
2) Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.
3) Bezúhonnosť (preukazuje sa výpisom z registra trestov).
4) Ovládanie štátneho jazyka.
5) Splnenie kvalifikačných predpokladov.

Požiadavky na vykonávanie štátnej služby
1) Zdravotná spôsobilosť na vykonávanie štátnej služby na obsadzovanom mieste.
2) Odborná právnická prax minimálne jeden rok.
3) Komplexný prehľad v právnom prostredí, skúsenosti v oblasti štátnej správy, justície, legislatívy, sprístupňovania informácií alebo vybavovania sťažností vítané.
4) Znalosť práce s PC na pokročilej úrovni (najmä Microsoft Word, Microsoft Outlook a Internet).
5) Profesionálny, pragmatický a proaktívny typ, ktorý sa dokáže rýchlo zorientovať v problematike a samostatne riešiť problémy a má veľmi dobré komunikačné a organizačné schopnosti.

Na obsadzované štátnozamestnanecké miesto nie je potrebné oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky je štátna rozpočtová organizácia, ktorá plní úlohy spojené s odborným, organizačným, personálnym, ekonomickým, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti Najvyššieho súdu Slovenskej republiky podľa zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo podľa osobitných predpisov.

Počet zamestnancov

200-249 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Župné námestie 13
814 90 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
http://www.nsud.sk

Kontakt

ID: 3618696   Dátum zverejnenia: 11.3.2019   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   základný plat 1071,- eur (8. platová trieda podľa zákona č. 55/2017 Z. z. a nariadenia vlády SR č. 389/2018 Z. z.), možnosť priznania osobného príplatku podľa § 132 zákona č. 55/2017 Z. z. už po uplynutí jedného mesiaca od vzniku štátnozamestnaneckého pomeru na základe úrovne kvality plnenia služobných úloh