Analytik

Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

Miesto práce
Najvyšší súd SR, Župné námestie, Staré Mesto
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
973,50 €

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Bližšie informácie o výberovom konaní na obsadenie 3 štátnozamestnaneckých miest v DOČASNEJ štátnej službe vo funkcii hlavný štátny radca - analytik nájdete na stránke Kancelárie najvyššieho súdu Slovenskej republiky v sekcii - Výberové konania : https://www.nsud.sk/vyberove-konania/

Informácie o výberovom konaní

Bližšie informácie o výberovom konaní na obsadenie 3 štátnozamestnaneckých miest v DOČASNEJ štátnej službe vo funkcii hlavný štátny radca - analytik nájdete na stránke Kancelárie najvyššieho súdu Slovenskej republiky v sekcii - Výberové konania : https://www.nsud.sk/vyberove-konania/

KANCELÁRIA NAJVYŠŠIEHO SÚDU
S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
Župné námestie č. 13, 814 90 B r a t i s l a v a
Číslo: Spr 1291/2018


V Y H L Á S E N I E
VONKAJŠIEHO VÝBEROVÉHO KONANIA

Generálny tajomník služobného úradu Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky podľa Čl. 2 ods. 1, ods. 2 a ods. 4, Čl. 8 ods. 1 písm. b) a ods. 4 Služobného predpisu č. 1/2017 z 13. júna 2017, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest výberovým konaním a niektoré požadované študijné odbory vzdelania v služobnom úrade Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, vydaný podľa § 38 ods. 11 písm. c) a § 47 ods. 2 písm. a) zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov


v y h l a s u j e
v o n k a j š i e v ý b e r o v é k o n a n i e
na obsadenie štátnozamestnaneckých miest v dočasnej štátnej službe
pre služobný úrad: Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,
so sídlom: Župné námestie č. 13, 814 90 Bratislava


Obsadzovaná funkcia: Hlavný štátny radca – analytik
Počet obsadzovaných štátnozamestnaneckých miest : 3 miesta
Druh štátnej služby: Dočasná štátna služba na dobu 36 mesiacov
Odbor štátnej služby: 2.06 Justícia
Organizačný útvar: oddelenie dokumentácie, analytiky a komparatistiky
Druh výberového konania: Vonkajšie výberové konanie
Číslo výberového konania: Spr 1291/2018
Odmeňovanie (základný plat 973,50 € ): 8. platová trieda (podľa zákona č. 55/2017 Z. z. a nariadenia vlády SR č. 358/2017 Z. z.)


I.
Okruh uchádzačov, pre ktorých sa vyhlasuje výberové konanie
Do vonkajšieho výberového konania sa môžu prihlásiť uchádzači:
1) štátni zamestnanci všetkých služobných úradov,
2) nadbytoční štátni zamestnanci všetkých služobných úradov,
3) občania uchádzajúci sa o prijatie do štátnej služby.


2. strana Číslo: Spr 1291/2018

II.
Stručný opis činností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta
Koncepčná a systémová činnosť pri výkone súdnictva spočívajúca najmä:
Odborná korešpondencia so zahraničím.
1) Zabezpečovanie spolupráce NS SR s partnerskými súdmi v zahraničí, medzinárodnými organizáciami a ich orgánmi.
2) Vedenie agendy vyplývajúcej zo záväzkov spojených s členstvom NS SR v Asociácii Štátnych rád a Najvyšších správnych súdov Európskej únie.
3) Vypracúvanie odborných podkladov a stanovísk, analýz, ktoré sú potrebné k rozhodovacej činnosti NS SR, ako aj k právnym problémom, ktoré vznikli v rámci rozhodovacej činnosti NS SR, podľa zadaných požiadaviek sudcov NS SR resp. asistentov sudcov NS SR. V tejto súvislosti vypracováva najmä komparatívne analýzy, ktoré vyžadujú vyhľadávanie a preklady cudzojazyčných odborných podkladov, legislatívy a relevantnej judikatúry vybraných štátov, vyhľadávanie a vyhotovovanie prekladov rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva, prípadne iných súdnych orgánov.
4) Na základe požiadaviek sudcov NS SR vypracováva právne analýzy v prípadoch zistenej rozbiehajúcej sa judikatúry NS SR.
5) Vypracovávanie štatistík a analýzy rozhodovacej činnosti NS SR, s následnou publikáciou na webovej stránke NS SR.
6) Vypracovávanie odpovedí na odbornú korešpondenciu, dotazníky od zahraničných subjektov týkajúce sa judikatúry NS SR, vzťahu rozhodovacej činnosti NS SR a rozhodovacej činnosti iných súdnych orgánov (Európskeho súdu pre ľudské práva, Európskeho súdneho dvora a iné.
7) Účasť na spracovávaní komunikácie NS SR so zástupkyňou Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva a zástupkyňou SR pred súdmi EÚ.
8) Aktívne sa podieľa na spravovaní časti webovej stránky NS SR, kde sa nachádzajú vybrané rozhodnutia NS SR, ako aj iných súdov, súdov EÚ a Európskeho súdu pre ľudské práva spracované analytickým odborom.
9) Sledovanie a vyhľadávanie judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva, Európskeho súdneho dvora a ústavných súdov a právny rozbor tejto judikatúry. Vyhľadávanie a príprava právnych informácií a zabezpečovanie ďalších podkladov k rozhodovacej činnosti NS SR.
10) V spolupráci s knižnicou, navrhovanie akvizície zahraničnej odbornej literatúry do knižničných fondov najvyššieho súdu.
11) Spolupráca pri príprave Bulletinu odboru dokumentácie, analytiky a komparatistiky.
12) Sledovanie internetových stránok, vedenie evidencie a sprístupňovanie rozhodnutí súdnych inštitúcií EÚ a súdov členských štátov EÚ.
13) Podieľanie sa na príprave podkladov pre výber a publikovanie rozhodnutí v Zbierke stanovísk NS SR a rozhodnutí súdov SR.
14) Vykonávanie anonymizácie, kontrola správnosti a úplnosti anonymizovaného znenia rozhodnutia, poskytnutie anonymizovaného rozhodnutia pre uverejnenie na internete
III.
Predpoklady na vykonávanie štátnej služby
1) Dosiahnutie veku18 rokov.
2) Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.
3) Bezúhonnosť (preukazuje sa výpisom z registra trestov)
4) Ovládanie štátneho jazyka.
5) Splnenie kvalifikačných predpokladov.
6) Obsadzované štátnozamestnanecké miesto je vhodné aj pre absolventa vysokej školy.
7) Prax v oblastiach v zmysle uvedeného opisu činnosti obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta je vítaná.


3. strana Číslo: Spr 1291/2018

IV.
Kvalifikačné predpoklady
Na obsadzované miesto sa od uchádzača vyžaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo.


V.
Požiadavky na vykonávanie štátnej služby
1) Zdravotná spôsobilosť na vykonávanie štátnej služby na obsadzovanom mieste.
2) Štátne občianstvo Slovenskej republiky ( na obsadzovanom mieste v odbore štátnej služby 2.06 Justícia môže štátnu službu vykonávať len občan Slovenskej republiky podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 114/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú štátnozamestnanecké miesta, na ktorých môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky) .
3) Aktívna znalosť jedného z troch cudzích jazykov – nemecký jazyk, francúzsky jazyk alebo anglický jazyk, minimálne na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.
Ovládanie nemeckého alebo francúzskeho jazyka je výhodou, nie je podmienkou.
4) Znalosť a skúsenosti s vyhľadávaním právnych informácii na webových stránkach EÚ.
5) Znalosť práce s PC (najmä Microsoft Word, Microsoft Outlook, Microsoft Excel, Internet ).
6) Pragmatický postoj k úlohám, všeobecný prehľad, schopnosť pracovať v tíme, komunikatívnosť,
vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu, flexibilita, samostatnosť, zodpovednosť.
Na obsadzované štátnozamestnanecké miesto nie je potrebné oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočnosti v znení neskorších predpisov.


VI.
Žiadosť o zaradenie do výberového konania a jej náležitosti
1) Uchádzač sa prihlasuje do výberového konania podaním žiadosti o zaradenie spolu s priložením požadovaných dokumentov.

2) V žiadosti o zaradenie do výberového konania uchádzač uvedie
a) názov a sídlo služobného úradu,
b) titul, meno a priezvisko,
c) výslovne označenie žiadosti slovami „žiadosť o zaradenie do výberového konania“,
d) označenie výberového konania údajmi
1. číslo výberového konania,
2. obsadzovaná funkcia,
3. odbor štátnej služby,
4. druh výberového konania,
5. druh štátnej služby,
e) označenie jedného z troch cudzích jazykov, z ktorého uchádzač vykoná preklad textu (preklad textu možno vykonať z anglického jazyka, nemeckého jazyka alebo z francúzskeho jazyka),
f) telefonický kontakt a e-mailový kontakt uchádzača,
g) korešpondenčnú adresu uchádzača,
h) zoznam príloh, ktorými sú požadované dokumenty uvedené v časti VII. tohto vyhlásenia výberového konania,
i) dátum a vlastnoručný podpis.
4. strana Číslo: Spr 1291/2018

VII.
Zoznam predkladaných dokumentov

1) Požadovanými dokumentmi, ktoré tvoria prílohu žiadosti o zaradenie do výberového konania sú
a) profesijný štruktúrovaný životopis,
b) motivačný list,
c) kópia dokladu o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa v študijnom odbore právo (diplom alebo iný rovnocenný doklad); pri dokladoch o vzdelaní, ktoré vydala uznaná vzdelávacia inštitúcia podľa právnych predpisov členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie alebo tretieho štátu, aj rozhodnutie podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
d) kópia diplomu alebo vysvedčenia príslušného vzdelávacieho zariadenia o vykonaní jazykovej skúšky jedného z troch cudzích jazykov (anglický jazyk, nemecký jazyk alebo francúzsky jazyk, ktorý uchádzač označí v žiadosti o zaradenie do výberového konania) minimálne na požadovanej úrovni B2, kópia dokladu o štúdiu v zahraničí osvedčujúca ovládanie cudzieho jazyka na požadovanej úrovni alebo čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka na požadovanej úrovni,
e) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace (originál)
f) písomné čestné vyhlásenia
1. o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
2. o ovládaní štátneho jazyka,
3. o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby na obsadzovanom mieste
hlavný štátny radca – analytik,
4. o štátnom občianstve Slovenskej republiky,
5. o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti o zaradenie do výberového konania a v priložených dokumentoch,
6. o tom, že všetky priložené kópie dokladov sa zhodujú s ich originálom,
7. o tom, že všetky priložené doklady v elektronickej podobe sa zhodujú s ich originálom.

2) Profesijný štruktúrovaný životopis, motivačný list a čestné vyhlásenia obsahujú aj dátum a vlastnoručný podpis uchádzača.VIII.
Spôsob vykonania výberového konania

1) Výberové konanie pozostáva z písomnej časti a ústnej časti.
Písomná časť výberového konania sa vykoná
a) všeobecným testom,
b) odborným testom,
c) prekladom textu z cudzieho jazyka,
d) testom zo štátneho jazyka.
a) Všeobecným testom sa overujú všeobecné vedomosti uchádzača, a to vedomosti o ústavnom zriadení Slovenskej republiky, o politickom systéme Slovenskej republiky, o politickom systéme Európskej únie, o všeobecnom politickom prehľade, o organizácii štátnej správy, o správnom systéme Slovenskej republiky, o štátnej službe alebo vedomosti zo súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov.
b) Odborným testom sa overujú odborné vedomosti a znalosti uchádzača potrebné na vykonávanie činnosti podľa opisu obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta.

5. strana Číslo: Spr 1291/2018

c) Preklad textu z cudzieho jazyka pozostáva z takej náročnosti, ktorá overí úroveň ovládania cudzieho jazyka požadovanú na obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste. Úroveň ovládania cudzieho jazyka vychádza zo Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Pri vypracúvaní písomného prekladu textu z cudzieho jazyka do slovenského jazyka môže uchádzač používať prekladový slovník v knižnej podobe.
d) Testom zo štátneho jazyka sa overuje ovládanie pravopisu a gramatiky štátneho jazyka uchádzačom.

Ústna časť pozostáva
a) z prezentácie uchádzača o svojej osobe, odbornej praxi, ako aj motivácie na
výkon činnosti na obsadzovanom mieste.
b) z odpovedí uchádzača na otázky členov výberovej komisie (otázky členov výberovej komisie budú zamerané na overenie odborných, osobnostných a iných predpokladov potrebných na vykonávanie činnosti na obsadzovanom mieste, ďalej verbálny prejav, všeobecný prehľad, rýchlosť uvažovania a schopnosť tvorivého myslenia uchádzača).IX.
Lehota na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania a miesto jej podania

1) Žiadosť o zaradenie do výberového konania a požadované dokumenty môže uchádzač podať služobnému úradu v písomnej forme
a) v listinnej podobe
1. osobne do podateľne služobného úradu
2. podaním na poštovú prepravu alebo
b) v elektronickej podobe na elektronickú adresu služobného úradu.
2) Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokumentmi podanú v listinnej podobe je potrebné doručiť na adresu služobného úradu: Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Župné nám. č. 13, 814 90 Bratislava.
3) Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokumentmi podanú v elektronickej podobe je potrebné doručiť na elektronickú adresu služobného úradu: [email protected] .
4) Lehota na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokumentmi v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe je do 20. novembra 2018 (vrátane).
5) Žiadosť o zaradenie do výberového konania a požadované dokumenty, podané v elektronickej podobe, je uchádzač povinný doručiť služobnému úradu aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením, inak služobný úrad na žiadosť o zaradenie neprihliadne. Povinnosť doručiť písomnosti podľa prvej vety sa považuje za splnenú dňom prevzatia týchto písomností služobným úradom.
6) Žiadosť o zaradenie s požadovanými dokumentmi je podaná včas, ak sa v posledný deň lehoty odovzdá na poštovú prepravu alebo odošle na elektronickú adresu služobného úradu .
6. strana Číslo: Spr 1291/2018

X.
Zaradenie do výberového konania a forma pozvania uchádzača
1) Uchádzača, ktorý podal včas žiadosť o zaradenie do výberového konania, vrátane požadovaných dokladov a spĺňa predpoklady a požiadavky na vykonávanie štátnej služby na obsadzovanom mieste, zaradí služobný úrad do výberového konania.

2) Uchádzača zaradeného do výberového konania, pozve služobný úrad na výberové konanie písomnou pozvánkou najmenej sedem pracovných dní pred jeho uskutočnením. V pozvánke sa uvedie miesto, dátum, čas a spôsob uskutočnenia výberového konania.

3) Pozvánka sa zasiela na korešpondenčnú adresu uchádzača doporučenou zásielkou a na emailovú adresu uchádzača.

4) Služobný úrad písomne oznámi uchádzačovi nezaradenému do výberového konania dôvod jeho nezaradenia a predložené doklady mu vráti.

XI.
Predpokladaný termín a predpokladané miesto výberového konania
1) Predpokladaný termín výberového konania je 11. december 2018 so začiatkom o 10:00 hod.
2) Predpokladané miesto výberového konania je Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Župné nám. č. 13, 814 90 Bratislava, 4.posch., miestnosť č. 477.


3) Kontaktná osoba: PhDr. Jana Pilipová, email: [email protected],
tel. č. 02/323 04 612V Bratislave 05. novembra 2018

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

právo

Jazykové znalosti

Nemecký jazyk - Stredne pokročilý (B2) alebo Francúzsky jazyk - Stredne pokročilý (B2) alebo Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Pozícia je vhodná pre absolventa

Áno

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky je štátna rozpočtová organizácia, ktorá plní úlohy spojené s odborným, organizačným, personálnym, ekonomickým, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti Najvyššieho súdu Slovenskej republiky podľa zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo podľa osobitných predpisov.

Počet zamestnancov

200-249 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Župné námestie 13
814 90 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
http://www.nsud.sk
ID: 3490460   Dátum zverejnenia: 5.11.2018   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   973,50 €