Sales Representative - systémy merania a regulácie (Ref. č.: 159446)

At Johnson Controls, we’re shaping the future to create a world that’s safe, comfortable and sustainable. Our global team creates innovative, integrated solutions to make cities more connected, buildings more intelligent and vehicles more efficient. We are passionate about improving the way the world lives, works and plays. The future requires bold ideas, an entrepreneurial mind-set and collaboration across boundaries. You need a career focused on tomorrow. Tomorrow needs you. ?o bude cie?om Va?ej pozície
Na tejto pozícii budete zodpovedný/-á za predaj systémových rie?ení Johnson Controls pre komer?né objekty a verejné budovy. Vä??inu na?ich rie?ení tie? realizujeme, práca na príprave vhodného rie?enia pre klienta tak obná?a aj spoluprácu s celým radom odborných profesií v na?ej spolo?nosti. Cie?ovou skupinou zákazníkov sú stavebné spolo?nosti, verejné in?titúcie, investori a developeri.

Aká bude Va?a nápl? práce

  • Vyh?adávanie nových obchodných príle?itostí
  • Udr?iavanie dobrých obchodných vz?ahov s existujúcimi zákazníkmi
  • Príprava ponúk do výberových konaní
  • Spolupráca na príprave technických rie?ení a ich prezentácia zákazníkom
  • Tímová práca naprie? spolo?nos?ou (realizácia, obchod HVAC a priemyselné chladenie, servis)
  • Príprava a prerokovanie zmluvných zále?itostí so zákazníkmi, uzatváranie obchodných zmlúv
  • Reporting a administratíva spojená s obchodom
  • Plánovanie a rozvoj vlastných obchodných aktivít


?o od Vás o?akávame
Po?adujeme

Minimálne stredo?kolské vzdelanie technického smeru, najlep?ie elektro zameranie
Aspo? 5ro?nú súvislú obchodnú prax v technickom obchode (MaR, elektrotechnika, po?iarne systémy, slaboprúd apod.)
Záujem o techniku a preh?ad o trendoch v oblasti technického zariadenia budov
Výborné komunika?né a prezenta?né zru?nosti
Schopnos? a ochotu u?i? sa nové veci a rozvíja? sa
Stredne pokro?ilú znalos? angli?tiny (schopnos? aktívne e-mailovej komunikácie, porozumenie technickým príru?kám)
PC gramotnos? (Excel, Word, PowerPoint ...)
Vodi?ský preukaz skupiny B, aktívny vodi?
?o bude Va?ou výhodou
Aktívna sie? obchodných kontaktov v oblasti MaR, EPS, kamerových systémov..
Skúsenos? s projektovým predajom
Znalos? Salesforce
Znalos? ?al?ieho svetového jazyka

?o vám mô?eme ponúknu?
Stabilné zamestnanie v ?pi?kovej firme s celosvetovo naj?ir?ím portfóliom výrobkov pre techniku budov
Mo?nos? rýchleho kariérneho rastu
Priate?ský a profesionálny pracovný kolektív
Nad?tandardné základné finan?né ohodnotenie
Motiva?ný bonusový systém za dosiahnuté obchodné výsledky
Slu?obné vozidlo aj na súkromné ú?ely a ?al?ie zaujímavé benefity

Základná zlo?ka mzdy (brutto) a ?al?ie odmeny
MIN 1 700 EUR brutto mesa?ne + ro?ná variabilná zlo?ka mzdy vo vý?ke 30% na základe plnenia obchodného plánu.
(Výsledný ponúknutý plat sa odvíja od skúsenosti kandidáta na danú pozíciu)


ID: 3392076   Dátum zverejnenia: 16.5.2018  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny MIN 1 700 EUR brutto mesačne + ročná variabilná zložka mzdy vo výške 30% na základe plnenia obchodného plánu. Výsledný ponúknutý plat sa odvíja od skúsenosti kandidáta na danú pozíciu.