Regionálny koordinátor/regionálna koordinátorka v národnom projekte Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Miesto práce
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Trenčiansky kraj (Práca vyžaduje cestovanie)
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
01.02.2020
Mzdové podmienky (brutto)
1 500 EUR/mesiac

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Zamestnanec IA MPSVR SR, ktorý zabezpečuje:
Organizačné a metodické vedenie zamestnancov zapojených subjektov:
­ - zaškoľovanie zamestnancov KC/NDC/NSSDR do štandardov, metodík a ďalších odborných materiálov, vypracovaných v rámci NP BOKKÚ,
­ - prípravu a vedenie pravidelných metodických porád zamestnancov KC/NDC/NSSDR na regionálnej úrovni,
­ - podpora výmeny informácií a príkladov dobrej praxe medzi KC/NDC/NSSDR,
­ - zaškoľovanie a poradenstvo zapojeným subjektom do podmienok definovaným v Zmluvách o spolupráci medzi IA MPSVR SR a zapojeným subjektom,
­ - spoluprácu pri spracovaní odborných materiálov pre zapojené subjekty,
­ - účasť zástupcu IA MPSVR SR na výberových konaniach, podieľanie sa na kontrole napĺňania výberových kritérií uchádzačmi alebo zamestnancami poskytovateľa a na zaškolení nových zamestnancov zapojených KC/NDC/NSSDR,
­ - prípravu a vedenie stretnutí, zameraných na rozvoj spolupráce, sieťovanie, koordináciu a zabezpečenie synergie asistenčných systémov a inštitúcií na regionálnej úrovni, komunikáciu s relevantnými organizáciami a inštitúciami na regionálnej úrovni,
­ - prenos informácií od IA MPSVR SR do terénu a späť,
­ - kontrolu plnenia podmienok definovaných v Zmluvách o spolupráci medzi IA MPSVR SR a zapojeným subjektom so zreteľom na odbornosť vykonávania vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie,
­ - spoluprácu pri aktualizácii nastavených systémov - metodického riadenia, koordinácie KC/NDC/NSSDR, štandardov a metodík a i.,
Poskytovanie odborného poradenstva a záväzných odporúčaní pre zapojené KC/NDC/NSSDR pri plánovaní, rozvoji, realizácia evaluácii ich služieb, aktivít a činností,
Spoluprácu na riešení náročných prípadov klientov v KC/NDC/NSSDR,
Spoluprácu pri príprave obsahov na web-stránku,
Spoluprácu pri spracovaní prípadových štúdií, informácií pre pracovníkov zapojených subjektov,
Kontrola výkonu aktivít a činností KC/NDC/NSSDR z hľadiska odbornosti.

Zamestnanecké výhody, benefity

Ponúkaný plat:
- od 1 500 €

Druh pracovného pomeru:
- plný pracovný úväzok na dobu určitú do 31.09.2022

Stručná charakteristika spoločnosti a projektu:
IA MPSVR SR sa zameriava na zníženie sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva aj prostredníctvom financovania národných projektov na zvýšenie zamestnanosti a rozvoj lokálnej infraštruktúry v chudobných regiónoch. Jedným z národných projektov, ktoré implementuje je aj národný projekt Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni (ďalej len „NP BOKKÚ“). Hlavný cieľom NP BOKKÚ je ďalšie budovanie a rozvoj odborných kapacít poskytovateľov vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie (komunitných centier/nízkoprahových denných centier/nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu) na komunitnej úrovni za účelom zvýšenia efektívnosti ich činnosti - t. j. poskytovať kvalitnú odbornú podporu jednotlivcom a rodinám ohrozeným chudobou a sociálnym vylúčením vedúcu k svojpomocnému riešeniu svojich sociálnych problémov, rovnako poskytovať podporu vedúcu k rozvoju celých komunít cieleným využívaním komunitných zdrojov.

V Implementačnej agentúre sme kolektív, kde môžete načerpať energiu a kreativitu od mladých a skúsenosti a nadhľad od starších.
Ponúkame Vám flexibilný pracovný čas, ktorý umožňuje skĺbiť prácu, rodinu aj koníčky. Päť dní dovolenky navyše, príspevok na DDS alebo MultiSport kartu sú len niektoré z benefitov, ktoré ponúkame.
Našim záujmom je aj Váš profesionálny rozvoj v oblastiach súvisiacich s Vašou pracovnou náplňou. So súhlasom priameho nadriadeného môžete absolvovať rôzne vzdelávacie aktivity alebo odborné konferencie.
Ak Ti v komerčnom sektore chýba „pridaná hodnota“, ktorá robí zo zamestnania poslanie a máš chuť spraviť niečo pre svoju krajinu – u nás to nájdeš !
A ak Ti zostane čas a chuť medzi prácou a rodinou, radi Ťa „využijeme“ v našom tíme Spoločenskej zodpovednosti
IA MPSVR SR je držiteľom certifikátu EFQM Committed to Excellence.

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:
Verejná správa

Informácie o výberovom konaní

Uchádzači/uchádzačky pošlú do 21.01.2020 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (Žiadosť), ktorej povinnými prílohami sú:
1. Motivačný list,
2. Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR ) - iné formáty životopisov nie sú akceptované,
3. Kópia diplomu najvyššieho dosiahnutého vzdelania (vysokoškolské II. stupňa) v relevantných odboroch,
4. Potvrdenie/-ia o požadovanej 2-ročnej odbornej praxi v sociálnej oblasti (akceptovateľné sú aj napr. pracovné zmluvy s náplňami činnosti v relevantnej oblasti) s uvedením lehoty vykonávania danej činnosti (vo formáte minimálne od MM/RRRR do MM/RRRR).

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami pošle e-mailom na adresu:

[email protected]

alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

Korešpondenčná adresa:
IA MPSVR SR
Nevädzová 5
814 55 Bratislava
s označením „Výberové konanie pre NP BOKKÚ_RK 2“ spolu s označením regiónu o ktorý sa uchádzate

Súhlas so spracovaním osobných údajov:
https://www.ia.gov.sk/sk/o-agenture/kontakty-a-infoservis/informacie-o-spracuvani-a-ochrane-osobnych-udajov-uchadzacov-o-zamestnanie-na-ucely-vyberoveho-konania-v-ia-mpsvr-sr

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Ostatné znalosti

Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý
Microsoft PowerPoint - pokročilý

Počet rokov praxe

2

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Požadované vzdelanie:
- ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca, v zmysle § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo
- ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v inom odbore, napr. psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika, verejná správa, pedagogické zameranie, ekonomika a manažment.

Požadovaná prax:
- 2 roky preukázateľná prax v sociálnej práci

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
- znalosť práce s internetom na pokročilej úrovni,
- analytické myslenie,
- skúsenosti s riadením ľudí,
- tímová práca, schopnosť riešiť konflikty,
- komunikatívnosť, asertivita, flexibilita, spoľahlivosť a zodpovednosť, precíznosť, samostatnosť,
- facilitačné schopnosti,
- dobrá znalosť v odbornej problematike sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni,
- publikačná činnosť v odbornej problematike sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni - výhodou.

Miesto výkonu práce:
- Žilinský a Trenčiansky kraj – presah do Banskobystrického kraja, Trnavského a Bratislavského kraja /vyberá sa 1 uchádzač/
- Bratislavský kraj – presah do Trnavského a Nitrianskeho kraja /vyberá sa 1 uchádzač/

- v rámci dopytovaného regiónu sa počíta s návštevami lokálnych komunitných centier/nízkoprahových denných centier/nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu
Termín nástupu:
- 01.02.2020 resp. dohodou

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (IA MPSVR SR) je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVR SR).
V programovom období 2014-2020 IA MPSVR SR plní úlohu sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ) pre prioritnú os 2, 3 a 4 a zabezpečuje implementáciu formou dopytovo orientovaných projektov financovaných z Európskeho sociálneho fondu a vystupuje aj v pozícii prijímateľa v prípade národných projektov.

Naše poslanie:
Úspešne a efektívne implementovať projekty zamerané na pomoc pri začlenení sociálne slabších do spoločnosti a zvyšovanie zamestnanosti. Pomoc ľuďom je nenahraditeľná.
Naša vízia:
Stať sa výnimočnou a inovatívnou organizáciou s tímom profesionálnych odborníkov, fungujúcimi procesmi a pozitívnym imidžom.
Naše hodnoty:
výnimočnosť
profesionalita
tímovosť
transparentnosť
inovatívnosť
Súhlas so spracovaním osobných údajov:
https://www.ia.gov.sk/sk/o-agenture/kontakty-a-infoservis/informacie-o-spracuvani-a-ochrane-osobnych-udajov-uchadzacov-o-zamestnanie-na-ucely-vyberoveho-konania-v-ia-mpsvr-sr

Počet zamestnancov

250-499 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Nevädzova 5
821 01 Bratislava
http://www.ia.gov.sk
ID: 3845410  Dátum zverejnenia: 10.1.2020  Základná zložka mzdy (brutto): 1 500 EUR/mesiac