Expert/expertka v národnom projekte Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Miesto práce
Práca z domu
Druh pracovného pomeru
na dohodu (brigády)
Mzdové podmienky (brutto)
33 EUR/hod.od 33€/hod.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- nastavenie modelu komunitnej práce, ktorý bude popisovať akými spôsobmi (modelmi - metodikami) bude realizovaná komunitná práca v komunitných centrách v rámci národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni (ďalej len „NP BOKKÚ“),
- tvorbu metodík resp. materiálov v relevantnej oblasti,
- spolupráca s odborným personálom projektu na implementovaní nastaveného modelu do praxe,
- odborné pracovné stretnutia na vybrané témy,
- ďalšie odborné činností v zmysle potrieb projektu.

Zamestnanecké výhody, benefity

Ponúkaný plat:
- od 33 eur/hod.

Stručná charakteristika spoločnosti a projektu:
IA MPSVR SR sa zameriava na zníženie sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva aj prostredníctvom financovania národných projektov na zvýšenie zamestnanosti a rozvoj lokálnej infraštruktúry v chudobných regiónoch. Jedným z národných projektov, ktoré implementuje je aj národný projekt Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni (ďalej len „NP BOKKÚ“). Hlavný cieľom NP BOKKÚ je ďalšie budovanie a rozvoj odborných kapacít poskytovateľov vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie (komunitných centier/nízkoprahových denných centier/nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu) na komunitnej úrovni za účelom zvýšenia efektívnosti ich činnosti - t. j. poskytovať kvalitnú odbornú podporu jednotlivcom a rodinám ohrozeným chudobou a sociálnym vylúčením vedúcu k svojpomocnému riešeniu svojich sociálnych problémov, rovnako poskytovať podporu vedúcu k rozvoju celých komunít cieleným využívaním komunitných zdrojov.

V Implementačnej agentúre sme kolektív, kde môžete načerpať energiu a kreativitu od mladých a skúsenosti a nadhľad od starších.
Ponúkame Vám flexibilný pracovný čas, ktorý umožňuje skĺbiť prácu, rodinu aj koníčky. Päť dní dovolenky navyše, príspevok na DDS alebo MultiSport kartu sú len niektoré z benefitov, ktoré ponúkame.
Našim záujmom je aj Váš profesionálny rozvoj v oblastiach súvisiacich s Vašou pracovnou náplňou. So súhlasom priameho nadriadeného môžete absolvovať rôzne vzdelávacie aktivity alebo odborné konferencie.
Ak Ti v komerčnom sektore chýba „pridaná hodnota“, ktorá robí zo zamestnania poslanie a máš chuť spraviť niečo pre svoju krajinu – u nás to nájdeš !
A ak Ti zostane čas a chuť medzi prácou a rodinou, radi Ťa „využijeme“ v našom tíme Spoločenskej zodpovednosti
IA MPSVR SR je držiteľom certifikátu EFQM Committed to Excellence.

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:
Verejná správa

Informácie o výberovom konaní

Miesto výkonu práce:
- celé územie Slovenskej republiky
- prácu je možné vykonávať z domu s občasnými návštevami lokálnych komunitných centier/nízkoprahových denných centier/nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu

Termín nástupu:
- január resp. február 2020

Druh pracovného pomeru:
- dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru na dobu určitú

Informácie o výberovom konaní:
Uchádzači/uchádzačky pošlú do 21.01.2020 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (Žiadosť), ktorej povinnými prílohami sú:
1. Motivačný list,
2. Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR) - iné formáty životopisov nie sú akceptované,
3. Kópia diplomu najvyššieho dosiahnutého vzdelania (vysokoškolské II. stupňa) v odboroch špecifikovaných v časti: požadované vzdelanie,
4. Potvrdenie/-ia o požadovanej min. 4 - ročnej odbornej praxi v sociálnej oblasti (akceptovateľné sú aj napr. pracovné zmluvy s náplňami činnosti v relevantnej oblasti) s uvedením lehoty vykonávania danej činnosti (vo formáte minimálne od MM/RRRR do MM/RRRR),
5. Zoznam publikačnej činnosti v odbornej problematike sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni (v prípade, ak uchádzač má publikačnú činnosť - nepovinné).

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami pošle e-mailom na adresu:

[email protected]

alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

Korešpondenčná adresa:
IA MPSVR SR
Nevädzová 5
814 55 Bratislava
s označením „Výberové konanie pre NP BOKKÚ_Expert 2“

Súhlas so spracovaním osobných údajov
https://www.ia.gov.sk/sk/o-agenture/kontakty-a-infoservis/informacie-o-spracuvani-a-ochrane-osobnych-udajov-uchadzacov-o-zamestnanie-na-ucely-vyberoveho-konania-v-ia-mpsvr-sr

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Ostatné znalosti

Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft PowerPoint - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý

Počet rokov praxe

4

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- pokročilý používateľ internetu,
- znalosť odbornej problematiky sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni,
- znalosť legislatívy, najmä zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, zákona č. 219/2014 o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj strategických a koncepčných dokumentov v danej problematike,
- publikačná činnosť v odbornej problematike sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni - výhodou,
- vysoké pracovné nasadenie, orientácia na výsledok, časová flexibilita,
- dobré prezentačné schopnosti,
- samostatnosť, spoľahlivosť a zodpovednosť.

Požadované vzdelanie:
- ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca, v zmysle § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov

alebo

- ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v inom odbore, napr. psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika, verejná správa, pedagogické zameranie, ekonomika a manažment.

Požadovaná prax:
- min. 4 roky preukázateľná prax v sociálnej oblasti

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (IA MPSVR SR) je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVR SR).
V programovom období 2014-2020 IA MPSVR SR plní úlohu sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ) pre prioritnú os 2, 3 a 4 a zabezpečuje implementáciu formou dopytovo orientovaných projektov financovaných z Európskeho sociálneho fondu a vystupuje aj v pozícii prijímateľa v prípade národných projektov.

Naše poslanie:
Úspešne a efektívne implementovať projekty zamerané na pomoc pri začlenení sociálne slabších do spoločnosti a zvyšovanie zamestnanosti. Pomoc ľuďom je nenahraditeľná.
Naša vízia:
Stať sa výnimočnou a inovatívnou organizáciou s tímom profesionálnych odborníkov, fungujúcimi procesmi a pozitívnym imidžom.
Naše hodnoty:
výnimočnosť
profesionalita
tímovosť
transparentnosť
inovatívnosť
Súhlas so spracovaním osobných údajov:
https://www.ia.gov.sk/sk/o-agenture/kontakty-a-infoservis/informacie-o-spracuvani-a-ochrane-osobnych-udajov-uchadzacov-o-zamestnanie-na-ucely-vyberoveho-konania-v-ia-mpsvr-sr

Počet zamestnancov

250-499 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Nevädzova 5
821 01 Bratislava
http://www.ia.gov.sk
ID: 3845288  Dátum zverejnenia: 10.1.2020  Základná zložka mzdy (brutto): 33 EUR/hod.