Regionálny/a koordinátor/-ka v národnom projekte Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II)

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Miesto práce
Banskobystrický kraj
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
február 2020/dohodou
Mzdové podmienky (brutto)
1 600 EUR/mesiac

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Regionálny koordinátor/koordinátorka bude zamestnancom Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky IA MPSVR SR, pracuje z domu (miesto pobytu Zvolen, Banská Bystrica, resp. Detva), bude pôsobiť prevažne v severozápadnej časti BBSK s presahom do Žilinského kraja, v rámci implementácie Národného projektu Terénna sociálna práca II. Jeho hlavným poslaním bude zabezpečovať kvalitu výkonu terénnej sociálnej práce v MVO a obciach, pričom nevyhnutnosťou je aktívna partnerská spolupráca s danými obcami a MVO. Hlavnou náplňou práce regionálneho koordinátora je najmä:
• pravidelné monitorovanie a metodické usmerňovanie, poradenstvo pri práci terénnych sociálnych pracovníkov (TSP), terénnych pracovníkov (TP) a odborných pracovníkov (OP) so zameraním na odbornú stránku vykonávaných činností a primeranosť postupov v terénnej sociálnej práci, resp. v rámci odborných činností,
• komunikácia a spolupráca so subjektmi realizujúcimi výkon terénnej sociálnej práce s cieľom zabezpečiť plynulý výkon terénnej sociálnej práce v štandardnej kvalite,
• súčinnosť pri výbere a kontrole splnenia kvalifikačných predpokladov zamestnancov spolupracujúcich subjektov v rámci NP TSP II,
• súčinnosť a zabezpečovanie zaškolenia nových terénnych sociálnych pracovníkov, terénnych pracovníkov a odborných pracovníkov,
• spolupráca na riešení náročných prípadov klientov v rámci výkonu terénnej sociálnej práce,
• komunikácia ( napr. vedenie a príprava pracovných stretnutí a porád) a spolupráca s relevantnými inštitúciami v regióne s cieľom sieťovania organizácií a skvalitňovania synergie v rámci sociálneho začlenenia marginalizovaných skupín,
• spracovanie prípadových štúdií,
• spolupráca na organizovaní vzdelávania a supervízie pre TSP, TP a OP,
• súčinnosť pri výbere žiadateľov o zapojenie sa do národného projektu,
• ďalšie odborné činnosti v rámci projektu súvisiace s koordináciou terénnej sociálnej práce na regionálnej úrovni,
• ďalšie činnosti na základe usmernenia odborného garanta, manažéra implementácie odborných aktivít a projektového manažéra.

Zamestnanecké výhody, benefity

Stručná charakteristika spoločnosti:
IA MPSVR SR svojimi aktivitami prispieva k zníženiu sociálneho vylúčenia najzraniteľnejších skupín obyvateľstva aj prostredníctvom financovania národných projektov. Jedným z národných projektov, ktoré realizuje je národný projekt Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce ( NP TSP II). Hlavný cieľom NP TSP II je podpora začlenenia ľudí vylúčených alebo ohrozených sociálnym vylúčením a chudobou do spoločnosti, reálne zlepšenie ich životnej situácie smerom k životu v dôstojných podmienkach prostredníctvom výkonu terénnej sociálnej práce a nadväzujúcich odborných činností.

V Implementačnej agentúre sme kolektív, kde môžete načerpať energiu a kreativitu od mladých a skúsenosti a nadhľad od starších.
Ponúkame Vám flexibilný pracovný čas, ktorý Vám umožňuje skĺbiť prácu, rodinu aj koníčky. Päť dní dovolenky navyše, príspevok na DDS alebo MultiSport karta sú len niektoré z benefitov, ktoré ponúkame.
Našim záujmom je aj Váš profesionálny rozvoj v oblastiach súvisiacich s Vašou pracovnou náplňou. So súhlasom priameho nadriadeného môžete absolvovať rôzne vzdelávacie aktivity alebo odborné konferencie.
Ak Vám v komerčnom sektore chýba „pridaná hodnota“, ktorá robí zo zamestnania poslanie a máte chuť spraviť niečo pre svoju krajinu – u nás to nájdete !
A ak Vám zostane čas a chuť medzi prácou a rodinou, radi Vás „využijeme“ v našom tíme Spoločenskej zodpovednosti.
https://www.ia.gov.sk/data/files/kolektivne-zmluvy/Kolektivna_zmluva_na_rok_2019.pdf

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:
Verejná správa

Informácie o výberovom konaní

Uchádzači/uchádzačky pošlú do 23.01.2020 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (Žiadosť), ktorej povinnými prílohami sú:

1. Motivačný list;
2. Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR ) - iné formáty životopisov nie sú akceptované;
3. Kópia diplomu najvyššieho dosiahnutého vzdelania (vysokoškolské II. stupňa) v relevantných odboroch;
4. Potvrdenie/-ia o požadovanej odbornej praxi (akceptovateľné sú aj napr. pracovné zmluvy s náplňami činnosti v relevantnej oblasti) s uvedením lehoty vykonávania danej činnosti (vo formáte minimálne od MM/RRRR do MM/RRRR);

Doplňujúce prílohy:
1. Podklady potvrdzujúce lektorské, facilitačné a supervízne skúsenosti, vedenie a koordinovanie pracovných tímov.

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami, príp. doplňujúcimi prílohami pošle e-mailom na adresu:
[email protected]

alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

Korešpondenčná adresa:
IA MPSVR SR
Nevädzova 5
814 55 Bratislava
s označením „Výberové konanie pre NP TSP II_RK“

Vážime si Vašich znalostí a skúseností, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou osobného pohovoru.

V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od zverejnenia pracovnej ponuky, ďakujeme za Vami prejavený záujem, ale dali sme v prvom kole prednosť iným kandidátom.

Súhlas so spracovaním osobných údajov:
https://www.ia.gov.sk/sk/o-agenture/kontakty-a-infoservis/informacie-o-spracuvani-a-ochrane-osobnych-udajov-uchadzacov-o-zamestnanie-na-ucely-vyberoveho-konania-v-ia-mpsvr-sr

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

23.1.2020 (ostáva ešte 0 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

2

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Minimálne kvalifikačné a odborné predpoklady:
• II. stupeň VŠ sociálna práca, psychológia, právo, pedagogika a iné humanitné a sociálne vedy;
• minimálne 2 roky odbornej praxe.

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
• samostatnosť, flexibilita, spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, asertivita, schopnosť partnersky spolupracovať, schopnosť viesť ľudí, schopnosť riešiť konflikty,
• schopnosť orientovať sa v odbornej problematike terénnej sociálnej práce, sociálnej inklúzie a marginalizovaných komunít,
• počítačové znalosti - pokročilý používateľ internetu a balíka MS Office.
• ochota a schopnosť cestovať v rámci regiónu,
• miestna znalosť regiónu, s dôrazom na sociálne znevýhodnené lokality,
• vodičský preukaz skupiny B
• vedenie a koordinovanie pracovných tímov je výhodou
• skúsenosti s vedením skupín, facilitačné zručnosti, resp. vedenie supervízie sú výhodou.

Pracovný pomer sa uzatvára na dobu určitú do 31.01.2023

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (IA MPSVR SR) je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVR SR).
V programovom období 2014-2020 IA MPSVR SR plní úlohu sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ) pre prioritnú os 2, 3 a 4 a zabezpečuje implementáciu formou dopytovo orientovaných projektov financovaných z Európskeho sociálneho fondu a vystupuje aj v pozícii prijímateľa v prípade národných projektov.

Naše poslanie:
Úspešne a efektívne implementovať projekty zamerané na pomoc pri začlenení sociálne slabších do spoločnosti a zvyšovanie zamestnanosti. Pomoc ľuďom je nenahraditeľná.
Naša vízia:
Stať sa výnimočnou a inovatívnou organizáciou s tímom profesionálnych odborníkov, fungujúcimi procesmi a pozitívnym imidžom.
Naše hodnoty:
výnimočnosť
profesionalita
tímovosť
transparentnosť
inovatívnosť
Súhlas so spracovaním osobných údajov:
https://www.ia.gov.sk/sk/o-agenture/kontakty-a-infoservis/informacie-o-spracuvani-a-ochrane-osobnych-udajov-uchadzacov-o-zamestnanie-na-ucely-vyberoveho-konania-v-ia-mpsvr-sr

Počet zamestnancov

250-499 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Nevädzová 5
814 55 Bratislava
http://www.ia.gov.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: Mgr. Kristína Nemčičová
E-mail: poslať životopis
ID: 3844824  Dátum zverejnenia: 10.1.2020  Základná zložka mzdy (brutto): 1 600 EUR/mesiac