Expert/ka národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Miesto práce
Slovensko (Práca vyžaduje cestovanie)
Druh pracovného pomeru
na dohodu (brigády)
Termín nástupu
január/február 2020
Mzdové podmienky (brutto)
28,15 EUR/hod.Ponúkaný plat: • Expert II: 28,15 € brutto/hodina • Expert III: 38 € brutto/hodina

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:
V rámci expertnej činnosti bude vytvorená analýza možností obce poskytnúť alebo zabezpečiť opatrovateľskú službu. Analýza bude vychádzať z výsledkov a odporúčaní expertnej a evaluačnej činnosti realizovanej v rámci národného projektu Podpora opatrovateľskej služby a bude špecificky zameraná na identifikovanie kritérií pre posúdenie možností poskytovania alebo zabezpečenia opatrovateľskej služby obcou a identifikovanie finančných možností obcí na zabezpečenie opatrovateľskej služby v rámci existujúcich systémov.

Link na expertné a evaluačné správy: https://www.ia.gov.sk/nppos/o-projekte/dokumenty/
Link na webovú stránku projektu: https://www.nptos.gov.sk/

Hlavnou náplňou práce Experta bude:
Experti vypracujú parciálne časti podkladov, ktoré budú následne garantom odborných aktivít skompletizované. Experti budú jednotlivé kroky konzultovať s riadiacim tímom a so sekciou sociálnej a rodinnej politiky MPSVR SR. Experti budú vykonávať pracovné stretnutia/návštevy obcí a miest poskytujúcich opatrovateľskú službu, získavať poznatky z oblasti poskytovania opatrovateľskej služby a jej financovania. Súčasťou práce expertov bude aj analýza súčasného legislatívneho prostredia v oblasti poskytovania sociálnych služieb v podmienkach miestnej a územnej samosprávy ako aj analýza rozpočtov obcí do 1000 obyvateľov. Experti získané poznatky a skúsenosti zo všetkých oblastí vyhodnotia a vytvoria Analýzu možností obce poskytnúť alebo zabezpečiť opatrovateľskú službu.
Očakáva sa, že experti budú z rôznych oblastí so zameraním na:
- financovanie obcí, nastavovanie rozpočtov obcí a pod.
- právnu prax pri tvorbe legislatívy pre oblasť štátnej a verejnej správy, sociálnu oblasť
- sociálne služby/opatrovateľskú službu a pod.

Druh pracovného pomeru: dohoda o vykonaní práce/maximálne 200 hodín
Počet voľných pracovných miest:
• Expert II: 2
• Expert III: 2
Očakávaný je výber najmenej 4 expertov pri nenaplnení maximálneho počtu hodín (200/ expert) je možné na jedno miesto prijať viacero expertov.

Informácie o výberovom konaní

Informácie o výberovom konaní:
Uchádzači/uchádzačky pošlú do 27.1 2020 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (ďalej len „Žiadosť“). Povinnými prílohami Žiadosti sú:

1. Motivačný list;
2. Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass v slovenskom jazyku (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR ) - iné formáty životopisov nie sú akceptované;
3. Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
4. Doklad preukazujúci odbornú prax v požadovanom rozsahu (potvrdenie zamestnávateľa o dĺžke odbornej praxe, akceptovateľné sú aj napr. pracovné zmluvy s náplňami činnosti v relevantnej oblasti, čestné prehlásenie a výpis zo živnostenského registra v prípade SZČO a pod.)

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami uchádzač pošle e-mailom na adresu:

[email protected]


alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Nevädzová 5
814 55 Bratislava

s označením „Výberové konanie pre NP TOS“

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

27.1.2020 (ostáva ešte 5 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Kvalifikačné predpoklady

Expert II:
- ukončené VŠ vzdelanie II. Stupňa
- požiadavka na odbornú prax v relevantnej oblasti 4 – 10 rokov v niektorej z oblastí - sociálna práca, psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika, verejná správa, pedagogické zameranie, ekonomika a manažment, podnikanie, právo a legislatíva, štatistika a analýzy

Expert III:
- ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa- požiadavka na odbornú prax v relevantnej oblasti viac ako 10 rokov v niektorej z oblastí
- sociálna práca, psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika, verejná správa, pedagogické zameranie, ekonomika a manažment, podnikanie, právo a legislatíva, štatistika a analýzy.

Ďalšie predpoklady a zručnosti

Počítačové znalosti - používateľ:
- pokročilý používateľ internetu a balíka MS Office

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
- samostatnosť, flexibilita, spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, asertivita, schopnosť pracovať v tíme, schopnosť riešiť konflikty.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (IA MPSVR SR) je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVR SR).
V programovom období 2014-2020 IA MPSVR SR plní úlohu sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ) pre prioritnú os 2, 3 a 4 a zabezpečuje implementáciu formou dopytovo orientovaných projektov financovaných z Európskeho sociálneho fondu a vystupuje aj v pozícii prijímateľa v prípade národných projektov.

Naše poslanie:
Úspešne a efektívne implementovať projekty zamerané na pomoc pri začlenení sociálne slabších do spoločnosti a zvyšovanie zamestnanosti. Pomoc ľuďom je nenahraditeľná.
Naša vízia:
Stať sa výnimočnou a inovatívnou organizáciou s tímom profesionálnych odborníkov, fungujúcimi procesmi a pozitívnym imidžom.
Naše hodnoty:
výnimočnosť
profesionalita
tímovosť
transparentnosť
inovatívnosť
Súhlas so spracovaním osobných údajov:
https://www.ia.gov.sk/sk/o-agenture/kontakty-a-infoservis/informacie-o-spracuvani-a-ochrane-osobnych-udajov-uchadzacov-o-zamestnanie-na-ucely-vyberoveho-konania-v-ia-mpsvr-sr

Počet zamestnancov

250-499 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Nevädzová 5
821 01 Bratislava
http://www.ia.gov.sk
ID: 3832536  Dátum zverejnenia: 16.12.2019  Základná zložka mzdy (brutto): 28,15 EUR/hod.