Asistentka odboru implementácie

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Miesto práce
Nevädzová, Bratislava
Druh pracovného pomeru
skrátený úväzok
Termín nástupu
2.1.2020
Mzdové podmienky (brutto)
600 Eur (polovičný úväzok)

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• pripravuje podklady k rokovaniam, záznamy z rokovaní a porád riaditeľa odboru, kontroluje plnenie ich záverov,
• korešpondenciu a písomnosti vedúceho zamestnanca podľa pokynov nadriadeného a všeobecných postupov organizácie,
• vedie evidencie, záznamov, protokolov, prehľadov a iných informácií organizačného útvaru,
• pripravuje a predkladá podklady vedeniu IA MPSVR SR
• pripravuje podklady pre čiastkové a súhrnné správy a odpočty úloh za oblasť pôsobnosti odboru,
• vedie registratúru, zabezpečenie prác súvisiacich s vedením registratúry
• prácu so systémom ITMS2014+ v zmysle úloh vyplývajúcich z riadiacej dokumentácie,
• povinne zverejňuje Zmlúvy o poskytnutí NFP, vrátane ich dodatkov v Centrálnom registri zmlúv,
• súlade so smernicou na správu registratúry automatizovaným spôsobom, zabezpečením úloh podateľne v zmysle registratúrneho poriadku agentúry,
• administratívne a organizačne zabezpečenie úloh súvisiacich s aktivitami odboru,
• evidenciu a distribúciu korešpondencie riaditeľa odboru a písomných materiálov odboru, ich archiváciu podľa registratúrneho poriadku,
• prípravu podkladov, stanovísk, plnenia úloh a vybavovania administratívnej agendy riaditeľa odboru riadenia IA MPSVR SR,
• organizovanie a zosúladenie program riaditeľa odboru, organizuje a zvoláva rokovania a porady
• prevzatie doručených zásielok na IA MPSVR SR, ich evidenciu v automatizovanom systéme na správu registratúry a distribúciu na Odbor implementácie,
• spracovanie mesačnej evidencie dochádzky zamestnancov odboru,

Zamestnanecké výhody, benefity

V Implementačnej agentúre sme kolektív, kde môžete načerpať energiu a kreativitu od mladých a skúsenosti a nadhľad od starších.
Ponúkame Vám flexibilný pracovný čas, ktorý Vám umožňuje skĺbiť prácu, rodinu aj koníčky. Päť dní dovolenky navyše, príspevok na DDS alebo MultiSport karta sú len niektoré z benefitov, ktoré ponúkame.
Našim záujmom je aj Váš profesionálny rozvoj v oblastiach súvisiacich s Vašou pracovnou náplňou. So súhlasom priameho nadriadeného môžete absolvovať rôzne vzdelávacie aktivity alebo odborné konferencie.
Ak Vám v komerčnom sektore chýba „pridaná hodnota“, ktorá robí zo zamestnania poslanie a máte chuť spraviť niečo pre svoju krajinu – u nás to nájdete !
A ak Vám zostane čas a chuť medzi prácou a rodinou, radi Vás „využijeme“ v našom tíme Spoločenskej zodpovednosti.
https://www.ia.gov.sk/data/files/kolektivne-zmluvy/Kolektivna_zmluva_na_rok_2019.pdf
IA MPSVR SR je držiteľom certifikátu EFQM Committed to Excellence.

Informácie o výberovom konaní

Informácie o výberovom konaní:
Uchádzači/uchádzačky pošlú do 15.12.2019 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (ďalej len „Žiadosť“). Povinnými prílohami Žiadosti sú:

1. Motivačný list;
2. Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass v slovenskom jazyku (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR ) - iné formáty životopisov nie sú akceptované;
3. Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami uchádzač pošle e-mailom na adresu:

[email protected]


alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Nevädzová 5
814 55 Bratislava

s označením „Výberové konanie pre OI asistentka"

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie

Vzdelanie v odbore

ekonomické

Ostatné znalosti

Hospodárska korešpondencia - základy
Microsoft Outlook - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Kvalifikačné predpoklady:
Požadované vzdelanie:
• ukončené SŠ vzdelanie s maturitou (ekonomické zameranie)

Počítačové znalosti - používateľ:
pokročilý používateľ internetu a balíka MS Office

Osobnostné predpoklady a zručnosti
• analytické myslenie,
• dobré organizačné schopnosti,
• komunikatívnosť, asertivita, flexibilita,
• spoľahlivosť a zodpovednosť, precíznosť, samostatnosť.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (IA MPSVR SR) je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVR SR).
V programovom období 2014-2020 IA MPSVR SR plní úlohu sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ) pre prioritnú os 2, 3 a 4 a zabezpečuje implementáciu formou dopytovo orientovaných projektov financovaných z Európskeho sociálneho fondu a vystupuje aj v pozícii prijímateľa v prípade národných projektov.

Naše poslanie:
Úspešne a efektívne implementovať projekty zamerané na pomoc pri začlenení sociálne slabších do spoločnosti a zvyšovanie zamestnanosti. Pomoc ľuďom je nenahraditeľná.
Naša vízia:
Stať sa výnimočnou a inovatívnou organizáciou s tímom profesionálnych odborníkov, fungujúcimi procesmi a pozitívnym imidžom.
Naše hodnoty:
výnimočnosť
profesionalita
tímovosť
transparentnosť
inovatívnosť
Súhlas so spracovaním osobných údajov:
https://www.ia.gov.sk/sk/o-agenture/kontakty-a-infoservis/informacie-o-spracuvani-a-ochrane-osobnych-udajov-uchadzacov-o-zamestnanie-na-ucely-vyberoveho-konania-v-ia-mpsvr-sr

Počet zamestnancov

250-499 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Nevädzová 5
821 01 Bratislava
http://www.ia.gov.sk
ID: 3818193  Dátum zverejnenia: 25.11.2019  Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 600 Eur (polovičný úväzok)