Expert/ka pre legislatívnu oblasť zákona o SE centrálnej koordinačnej jednotky sociálnej ekonomiky (CKJ) NP ISE

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Miesto práce
Práca z domu
Druh pracovného pomeru
na dohodu (brigády)

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Expert/ka pre legislatívnu oblasť zákona o SE a SP centrálnej koordinačnej jednotky sociálnej ekonomiky (ďalej aj „CKJ SE“) národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky (ďalej aj „NP ISE“)

Rámcový opis činností:
- aktívne pracuje so Zákonom č. 112/2018 a zákonmi, ktoré sa na Zákon č. 112/2018 odvolávajú a naopak,
- aktívne pracuje so Zákonom č. 358/2015,
- analytické, syntetické, metodické, poradenské, konzultačné alebo iné odborné práce alebo postupy,
- účasť na koordinačných, organizačných, odborných, autorských a iných súvisiacich stretnutiach,
- poskytovanie odborných stanovísk k otázkam týkajúcich sa implementácie zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch,
- príprava podkladov a spracúvanie návrhov úprav právnych predpisov pre SE v podmienkach SR,
- sumarizácia zahraničnej literatúry a legislatívy v oblasti SE v iných štátoch EÚ,
- spolupráca pri tvorbe jednotnej metodiky posudzovania SP a ich oblasti činností;
- podieľanie sa na metodickom usmerňovaní RC SE o možnostiach využívania nepriamej podpory registrovaných SP,
- vykonávanie ďalších činností podľa pokynov manažéra implementácie odborných aktivít expertného tímu.

Miesto výkonu práce: 100 % práca z domu.

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

37,99€ za hodinu

Informácie o výberovom konaní

Termín nástupu:
- 1.1.2020/dohodou

Druh pracovného pomeru:
- dohoda o vykonaní práce na rok 2020, max. 350 hodín

Informácie o výberovom konaní:
Uchádzači/uchádzačky pošlú do 15.11.2019 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (ďalej len „Žiadosť“). Povinnými prílohami Žiadosti sú:

1. Motivačný list;
2. Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass v slovenskom jazyku (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR ) - iné formáty životopisov nie sú akceptované;
3. Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
4. Doklad preukazujúci odbornú prax v hore uvedenej oblasti.

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami uchádzač pošle e-mailom na adresu:

[email protected]

alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Nevädzová 5
814 55 Bratislava

s označením „Výberové konanie pre NP ISE – Expert/ka pre legislatívu“.

Vážime si Vaše vzdelanie a skúsenosti, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov a ďalších podkladov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou zapojenia sa do druhého kola výberu.
V prípade, ak sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od termínu uzávierky pracovnej ponuky, dali sme prednosť iným kandidátom.

Zaslaním životopisu, motivačného listu a ďalších dokumentov emailom, poštou, osobne, dobrovoľne poskytujete prevádzkovateľovi Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, so sídlom Špitálska 6, 814 55 Bratislava, IČO: 30854687. Vaše osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v úradnom doklade o vzdelaní, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), údaje uvedené v životopise, jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, motivačnom liste a dotazníku uchádzača o zamestnanie za účelom evidencie uchádzačov o zamestnanie poskytujete na dobu nevyhnutnú pre účely plnenia úloh prevádzkovateľa podľa osobitného predpisu . Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín. Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných právnych predpisov ako napr. orgány činné v trestnom konaní, Inšpektorát práce a ďalšie subjekty, o ktorých to určí osobitný právny predpis.
V zmysle ust. zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Ostatné znalosti

Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft PowerPoint - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý

Vodičský preukaz

B

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Kvalifikačné predpoklady:
- ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa a odborná prax minimálne 10 rokov v odbore legislatívy a práva, prednostne so zameraním na obchodné právo alebo živnostenské právo alebo hospodárske právo, resp. aj v odbore ekonomiky, účtovníctva a auditu a v oblasti verejného obstarávania

Ďalšie predpoklady a zručnosti:
- počítačové znalosti - pokročilý používateľ internetu a balíka MS Office,
- publikačná činnosť a aktívna znalosť anglického jazyka výhodou,
- vodičský preukaz skupiny B, aktívny vodič,
- organizačné schopnosti, samostatnosť, flexibilita, spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, asertivita, schopnosť pracovať v tíme, schopnosť viesť ľudí, schopnosť riešiť konflikty.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (IA MPSVR SR) je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVR SR).
V programovom období 2014-2020 IA MPSVR SR plní úlohu sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ) pre prioritnú os 2, 3 a 4 a zabezpečuje implementáciu formou dopytovo orientovaných projektov financovaných z Európskeho sociálneho fondu a vystupuje aj v pozícii prijímateľa v prípade národných projektov.

Naše poslanie:
Úspešne a efektívne implementovať projekty zamerané na pomoc pri začlenení sociálne slabších do spoločnosti a zvyšovanie zamestnanosti. Pomoc ľuďom je nenahraditeľná.

Naša vízia:
Stať sa výnimočnou a inovatívnou organizáciou s tímom profesionálnych odborníkov, fungujúcimi procesmi a pozitívnym imidžom.

Naše hodnoty:
výnimočnosť
profesionalita
tímovosť
transparentnosť
inovatívnosť

Počet zamestnancov

250-499 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Nevädzová 5
821 01 Bratislava
http://www.ia.gov.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: Ing. Miroslava Kochanová
E-mail: poslať životopis
ID: 3804749   Dátum zverejnenia: 7.11.2019   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   37,99€ za hodinu