Koordinátor/-ka reg. centra sociálnej ekonomiky v NP ISE -BA, BA kraj

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Miesto práce
Bratislavský kraj (Práca vyžaduje cestovanie)
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
01.06.2019

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Koordinátor/koordinátorka regionálneho centra sociálnej ekonomiky (RC SE) bude zamestnancom Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorý bude pôsobiť na území regiónu na ktorý bol prijatý v rámci implementácie národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky. Jeho hlavným poslaním bude zabezpečovať informovanosť a poskytovanie informácií a konzultácií laickej a odbornej verejnosti v súlade so zákonom o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a ďalšími usmerneniami.
Hlavnou náplňou Koordinátora/ koordinátorky RC SE je najmä:
- sprostredkovanie informácií a usmerňovanie verejnosti v rámci implementácie zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch,
- vedenie a podpora potenciálnym záujemcom o založenie SP,
- pomoc žiadateľom v procese podania žiadosti o priznanie štatútu registrovaného SP, poskytovanie informácií o harmonograme výziev na predkladanieprojektových zámerov / žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre oblasť podpory sociálnej ekonomiky, možnostiach a podmienkach využívania finančnýchnástrojov a nenávratnej finančnej pomoci pre oblasť podpory rozvoja sociálnej ekonomiky, o možnostiach využívania sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní,
- aktívne oslovovanie potenciálnych záujemcov o založenie SP,
- komunikácia a spolupráca s relevantnými inštitúciami v regióne pre implementáciu sociálneho podnikania,
- výkon ďalších odborných činností súvisiacich s implementáciou sociálnej ekonomiky na regionálnej úrovni podľa pokynov manažéra RC SE.

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

od 1 400 EUR brutto

Informácie o výberovom konaní

Termín nástupu:
- jún 2019/dohodou

Miesta výkonu práce v rámci jednotlivých regiónov:
- Bratislava

Druh pracovného pomeru:
- plný pracovný úväzok na dobu určitú 1 rok (s možnosťou predĺženia do 31.05.2022)

Informácie o výberovom konaní:
Uchádzači/uchádzačky pošlú do 24.04.2019 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (ďalej len „Žiadosť“). Povinnými prílohami Žiadosti sú:

1. Motivačný list,
2. Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass v slovenskom jazyku (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR ) - iné formáty životopisov nie sú akceptované,
3. Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
4. Potvrdenie zamestnávateľa o dĺžke odbornej praxe v oblasti požadovanej na pozíciu vykonávanú v projekte, alebo iný ekvivalentný dokument, ktorý overiteľne preukazuje výkon v danej oblasti.

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami uchádzač pošle e-mailom na adresu:

[email protected]

alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Nevädzova 5
814 55 Bratislava

s označením Výberové konanie pre NP ISE - Regionálny koordinátor BA

Vážime si Vaše znalosti a skúsenosti, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou osobného pohovoru.

V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od zverejnenia pracovnej ponuky, ďakujeme za Vami prejavený záujem, ale dali sme v prvom kole prednosť iným kandidátom.

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu budú Vaše osobné údaje spracovávané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované.

Zaslaním životopisu, motivačného listu a ďalších dokumentov emailom, poštou, osobne dobrovoľne poskytujete prevádzkovateľovi Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny so sídlom Špitálska 6, 814 55 Bratislava, IČO: 30854687 súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v úradnom doklade o vzdelaní, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), údaje uvedené v životopise, jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, motivačnom liste a dotazníku uchádzača o zamestnanie za účelom evidencie uchádzačov o zamestnanie. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín. Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných predpisov ako napr. orgánom činným v trestnom konaní, Inšpektorát práce. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia. Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Ostatné znalosti

Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft PowerPoint - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý

Vodičský preukaz

B

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Kvalifikačné predpoklady:
- ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a prax minimálne 1 rok v oblasti manažmentu a riadenia, alebo ekonomiky, alebo práva a financií, alebo administratívy alebo v oblasti podnikania, alebo
- ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa a prax minimálne 2 roky v oblasti manažmentu a riadenia, alebo ekonomiky, alebo práva a financií, alebo administratívy alebo v oblasti podnikania.

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
- znalosť práce s internetom na pokročilej úrovni,
- samostatnosť, flexibilita, spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, asertivita, schopnosť pracovať v tíme, schopnosť riešiť konflikty,
- schopnosť orientovať sa v odbornej problematike zakladania a riadenia podnikateľského subjektu,
- ochota cestovať v rámci regiónu,
- dobrá miestna znalosť regiónu, s dôrazom na sociálne znevýhodnené lokality,
- vodičský preukaz sk. B, aktívny vodič podmienkou.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti: Verejná správa
IA MPSVR SR sa zameriava na zníženie sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva prostredníctvom financovania projektov na zvýšenie zamestnanosti a rozvoj lokálnej infraštruktúry v chudobných regiónoch.
Ponúkame stabilné prostredie, pružný pracovný čas, 5 dní dovolenky navyše, ako aj ďalšie benefity uvedené v kolektívnej zmluve zverejnenej na našej web stránke:
https://www.ia.gov.sk/data/files/kolektivne-zmluvy/Kolektivna_zmluva_na_rok_2018.pdf
Možnosť zapojenia sa do aktivít spoločenskej zodpovednosti.
IA MPSVR SR je držiteľom certifikátu EFQM Committed to Excellence.

Počet zamestnancov

200-249 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Nevädzová 5
821 01 Bratislava
http://www.ia.gov.sk
ID: 3641504   Dátum zverejnenia: 10.4.2019   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   od 1 400 EUR brutto