Expert pre transformáciu a deinštitucionalizáciu v rámci národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení soc. služieb-podpora transformačných tímov

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Miesto práce
Nevädzová, Bratislava
Druh pracovného pomeru
na dohodu (brigády)
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
28 €/hodina

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Metodicky riadi a usmerňuje aktivity priamo súvisiace s oblasťou transformácie a deinštitucionalizácie v rámci národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – podpora transformačných tímov (ďalej aj „projekt“).

Hlavnou náplňou práce Expert/Expertka pre transformáciu a deinštitucionalizáciu je najmä:
- metodicky usmerňuje proces prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť a poskytuje odborné konzultácie všetkým zapojeným aktérom metodicky a odborne vedie tím expertov projektu,
- komunikuje s riadiacim tímom projektu, partnermi projektu, zriaďovateľmi zariadení sociálnych služieb, zariadeniami sociálnych služieb, MPSVR SR, relevantnou verejnou a štátnou správou, externými organizáciami a odborníkmi,
- pripravuje odborné podklady pre vecnú sekciu MPSVR SR,
- navrhuje a vyberá odborníkov realizujúcich tematické workshopy,
- aktívne prednáša na informačných seminároch,
- komunikuje s riadiacimi pracovníkmi partnerov zabezpečujúcimi vzdelávania, nastavuje harmonogram vzdelávaní, hodnotí efektivitu vzdelávacích aktivít, metodicky riadi tvorbu učebných textov,
- v spolupráci s ďalšími expertmi navrhuje a nastavuje smerovanie obsahu informačnej kampane NP DI PTT, zúčastňuje sa na vybraných komunitných aktivitách, aktívne participuje na výstupoch informačnej kampane,
- podieľa sa na tvorbe záverečnej publikácie o realizácii projektu.

Zamestnanecké výhody, benefity

Ponúkame stabilné prostredie, pružný pracovný čas, 5 dní dovolenky navyše, ako aj ďalšie benefity uvedené v kolektívnej zmluve zverejnenej na našej web stránke: https://www.ia.gov.sk/data/files/kolekt_vne_zmluvy_/Kolektivna_zmluva_na_rok_2018.pdf
Možnosť zapojenia sa do aktivít spoločenskej zodpovednosti.
IA MPSVR SR je držiteľom certifikátu EFQM Committed to Excellence.

Informácie o výberovom konaní

Miesto výkonu práce:
- územie Slovenskej republiky

Termín nástupu:
- November 2018/dohodou

Počet voľných pracovných miest:
1

Kvalifikačné predpoklady:
- ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa,
- akreditovaný supervízor,
- publikačná činnosť.

Požadovaná odborná prax:
- odborná prax minimálne 10 rokov v sociálnej oblasti,
- znalosť legislatívy sociálnych služieb, procesov transformácie a deinštitucionalizácie sociálnych služieb,

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
- orientácia v problematike zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
- počítačové znalosti - pokročilý používateľ internetu a balíka MS Office,
- samostatnosť, flexibilita, spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, asertivita, tvorivosť, schopnosť pracovať v tíme, schopnosť viesť ľudí, schopnosť riešiť konflikty,
- ochota cestovať v rámci Slovenskej republiky,
- vodičský preukaz skupiny B, aktívny vodič, výhoda vlastné motorové vozidlo.


Informácie o výberovom konaní:
Uchádzači/uchádzačky pošlú do 19.10.2018 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (ďalej len „Žiadosť“). Povinnými prílohami Žiadosti sú:

1. Motivačný list,
2. Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass v slovenskom jazyku (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR ) - iné formáty životopisov nie sú akceptované,
3. Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
4. Kópia dokladu o úspešnom absolvovanom vzdelávaní - supervízie,
5. Uchádzač predloží zoznam publikovaných textov,
6. Otvrdenie o odbormej praxi v sociálnej oblasti v požadovanom rozsahu minimálne 10 rokov.

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami uchádzač pošle e-mailom na adresu:

[email protected]

alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Nevädzova 5
814 55 Bratislava

s označením „Výberové konanie pre NP DI PTT“.

Vážime si vaše vzdelanie a skúsenosti, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov a ďalších podkladov). Ak bude váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme vás kontaktovať s ponukou zapojenia sa do druhého kola výberu.
V prípade, ak sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od termínu uzávierky pracovnej ponuky, dali sme prednosť iným kandidátom.

Za účelom spracovania vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu budú vaše osobné údaje spracúvané do ukončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované.

Zaslaním životopisu, motivačného listu a ďalších dokumentov emailom, poštou, osobne dobrovoľne poskytujete prevádzkovateľovi Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny so sídlom Špitálska 6, 814 55 Bratislava, IČO: 30854687 súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v úradnom doklade o vzdelaní, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), údaje uvedené v životopise, jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, motivačnom liste a dotazníku uchádzača o zamestnanie za účelom evidencie uchádzačov o zamestnanie. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín. Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných právnych predpisov ako napr. orgány činné v trestnom konaní, Inšpektorát práce a ďalšie subjekty, o ktorých to určí osobitný právny predpis. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia. Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské III. stupňa

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

10

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:
Verejná správa

IA MPSVR SR sa zameriava na zníženie sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva prostredníctvom financovania projektov na zvýšenie zamestnanosti a rozvoj lokálnej infraštruktúry v chudobných regiónoch.
Ponúkame stabilné prostredie, pružný pracovný čas, 5 dní dovolenky navyše, ako aj ďalšie benefity uvedené v kolektívnej zmluve zverejnenej na našej web stránke: https://www.ia.gov.sk/data/files/kolekt_vne_zmluvy_/Kolektivna_zmluva_na_rok_2018.pdf
Možnosť zapojenia sa do aktivít spoločenskej zodpovednosti.
IA MPSVR SR je držiteľom certifikátu EFQM Committed to Excellence.

Počet zamestnancov

200-249 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Nevädzová 5
821 01 Bratislava
http://www.ia.gov.sk
ID: 3511718   Dátum zverejnenia: 9.10.2018   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   28 €/hodina