Odborný garant/-ka v národnom projekte Inštitút sociálnej ekonomiky

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Miesto práce
Nevädzová, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
od 1 600 EUR brutto

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Odborný garant CKJ (centrálnej koordinačnej jednotky) bude zamestnancom Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej aj IA MPSVR SR), ktorý bude pôsobiť v centrálnej koordinačnej jednotke v rámci implementácie národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky (ďalej aj NP ISE).

Hlavnou náplňou práce odborného garanta je najmä:
- odborne zastrešuje národný projekt Inštitút sociálnej ekonomiky,
- celkovo riadi a koordinuje odborné aktivity projektu,
- podieľa sa na nastavovaní fungovania SSE (subjekty sociálnej ekonomiky) na Slovensku s ohľadom na zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- spolupracuje s relevantnými kľúčovými organizáciami na národnej úrovni a podieľa sa na ich sieťovaní (organizácie združujúce zamestnávateľov, samosprávu, VÚC a pod.),
- podieľa sa na spracovaní informačnej kampane k téme sociálna ekonomika, sociálne podnikanie, sociálne podniky,
- odborne zastrešuje organizovanie seminárov, konferencií, workshopov a informačných aktivít s cieľom zvyšovania povedomia o problematike sociálnej ekonomiky pre laickú a odbornú verejnosť,
- prezentácia príkladov dobrej praxe o fungovaní sociálnej ekonomiky v SR a v zahraničí,
- vyhodnocuje činnosti jednotlivých regionálnych centier sociálnej ekonomiky, navrhuje opatrenia na zlepšenie ich činnosti,
- podieľa sa na zabezpečení vytvorenia systému pravidelného vzdelávania pre regionálne centrá sociálnej ekonomiky, úrady práce, sociálnych vecí a rodiny a ostatné inštitúcie trhu práce,
- odborne vedie a koordinuje činnosť expertov NP ISE, lektorov a regionálnych centier sociálnej ekonomiky,
- podieľa sa na príprave obsahov pre web stránku NP ISE.

Informácie o výberovom konaní

Termín nástupu:
August 2018 (dohodou)

Druh pracovného pomeru:
plný pracovný úväzok na dobu určitú

- možnosť predlžovania pracovnej zmluvy každých 12 mesiacov až do ukončenia národného projektu do 31.03.2022

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:
Verejná správa

Informácie o výberovom konaní:
Uchádzači/uchádzačky pošlú do 20.07.2018 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (ďalej len „Žiadosť“). Povinnými prílohami Žiadosti sú:

1. Motivačný list,
2. Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass v slovenskom jazyku (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR ) - iné formáty životopisov nie sú akceptované,
3. Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
4. Vybraný uchádzač doloží potvrdenie o 4-ročnej odbornej praxi (napr. pracovné zmluvy s náplňami činnosti v relevantnej oblasti) s uvedením lehoty vykonávania danej činnosti (vo formáte minimálne od MM/RRRR do MM/RRRR).

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami uchádzač pošle e-mailom na adresu:

[email protected]

alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Nevädzova 5
814 55 Bratislava

s označením „Výberové konanie pre NP ISE Bratislava“

Vážime si Vaše znalosti a skúsenosti, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou osobného pohovoru.

V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od zverejnenia pracovnej ponuky, ďakujeme za Vami prejavený záujem, ale dali sme v prvom kole prednosť iným kandidátom.

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu budú Vaše osobné údaje spracovávané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované.

Zaslaním životopisu, motivačného listu a ďalších dokumentov emailom, poštou, osobne dobrovoľne poskytujete prevádzkovateľovi Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny so sídlom Špitálska 6, 814 55 Bratislava, IČO: 30854687 súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v úradnom doklade o vzdelaní, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), údaje uvedené v životopise, jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, motivačnom liste a dotazníku uchádzača o zamestnanie za účelom evidencie uchádzačov o zamestnanie. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín. Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných predpisov ako napr. orgánom činným v trestnom konaní, Inšpektorát práce. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia. Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Pokročilý (C1)

Ostatné znalosti

Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft PowerPoint - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý

Počet rokov praxe

4

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Požadované vzdelanie:
- ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca, v zmysle § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
alebo
- ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v inom odbore, napr. psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika, verejná správa, ekonomika a manažment.

Požadovaná prax:
- 4 roky preukázateľná prax v sociálnej oblasti alebo oblasti podnikania alebo sociálneho podnikania alebo hospodárskej činnosti neziskových organizácií

Jazykové znalosti
Anglický jazyk - aktívna znalosť

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
- znalosť práce s internetom na pokročilej úrovni,
- analytické myslenie,
- skúsenosti s vedením ľudí,
- tímová práca, schopnosť riešiť konflikty,
- komunikatívnosť, asertivita, flexibilita, spoľahlivosť a zodpovednosť, precíznosť, samostatnosť,
- facilitačné schopnosti, dobré prezentačné schopnosti,
- dobrá znalosť v odbornej problematike sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:
Verejná správa

IA MPSVR SR sa zameriava na zníženie sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva prostredníctvom financovania projektov na zvýšenie zamestnanosti a rozvoj lokálnej infraštruktúry v chudobných regiónoch.
Ponúkame stabilné prostredie, pružný pracovný čas, 5 dní dovolenky navyše, ako aj ďalšie benefity uvedené v kolektívnej zmluve zverejnenej na našej web stránke:
https://www.ia.gov.sk/data/files/kolektivne-zmluvy/Kolektivna_zmluva_na_rok_2018.pdf
Možnosť zapojenia sa do aktivít spoločenskej zodpovednosti.
IA MPSVR SR je držiteľom certifikátu EFQM Committed to Excellence.

Počet zamestnancov

200-249 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Nevädzová 5
821 01 Bratislava
http://www.ia.gov.sk
ID: 3446142   Dátum zverejnenia: 11.7.2018   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   od 1 600 EUR brutto