Asistent/Asistentka odboru ekonomiky a všeobecnej správy

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Miesto práce
Nevädzová, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
01.08.2018
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
od 416,50€ + možnosť priznania osobného príplatku max. do výšky 100% z platovej tarify

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- samostatné zhotovovanie záznamov z rokovaní a porád riaditeľa odboru, kontrola plnenia ich záverov /vecných i časových/,
- vybavuje korešpondenciu a písomnosti vedúceho zamestnanca podľa pokynov nadriadeného a všeobecných postupov organizácie,
- spracúvanie, triedenie a zápis údajov podľa pokynov nadriadeného, alebo všeobecných zásad organizácie,
- vedenie evidencie, záznamov, protokolov, prehľadov a iných informácií organizačného útvaru,
- kontrola evidencie dochádzky zamestnancov odboru a predkladanie podkladov na Oddelenie ľudských zdrojov,
- rozpis faktúr podľa oprávnenosti výdavkov ŠR, jednotlivých projektov vrátane projektu technickej pomoci,
- komunikácia s úradmi, dodávateľmi a inštitúciami,
- príprava podkladov k rokovaniam riaditeľa odboru,
- príprava a predkladanie podkladov vedeniu IA MPSVR SR na prerokovanie, rozhodnutie alebo podpis,
- spracúvanie a zabezpečovanie podkladov z organizačných útvarov IA MPSVR SR v rámci pripomienkových konaní v rozsahu vymedzenej činnosti,
- zastupovanie v podateľni IA MPSVR SR,
- obsluha kancelárskych zariadení (kopírovacie zariadenie, scan),
- zabezpečovanie informačných, organizačných a evidenčných prác vedúceho zamestnanca, organizovanie denného programu, návštev a porád,
- komplexné zabezpečovanie správy registratúry organizačného útvaru v súlade s platným registratúrnym poriadkom,
- evidovanie a distribúcia korešpondencie riaditeľa odboru a písomných materiálov odboru, ich archivácia podľa registratúrneho poriadku,
- zabezpečovanie administratívnych a organizačných aktivít spojených s aktivitami riaditeľa odboru,
- zabezpečovanie odbornej agendy riaditeľa odboru,
- povinnosti súvisiace s poradami odboru, spracovanie záznamu z porád odboru, vyhodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z porád odboru,
- príprava podkladov, stanovísk, plnenia úloh a vybavovania administratívnej agendy riaditeľa odboru ekonomiky a všeobecnej správy,
- organizovanie a zosúlaďovanie programu riaditeľa odboru, organizovanie a zvolávanie rokovaní a porád,
- zabezpečovanie riadnej evidencie a dokumentácie materiálov,
- písomná a spisová agenda sekretariátu riaditeľa odboru, vrátane evidencie,
- prevzatie doručených zásielok z podateľne IA MPSVR SR na Odbor ekonomiky a všeobecnej správy, ako aj expedíciu zásielok odboru na odoslanie do podateľne IA MPSVR SR,
- označovanie príslušných dokumentov v zmysle registratúrneho poriadku a plánu organizácie,
- korekcia mesačnej evidencie dochádzky zamestnancov odboru,
- spoločenský servis pre návštevy /napr. vybavuje vstup, poskytuje občerstvenie/,
- príprava podkladov pre technickú pomoc,
- revízia zmlúv odboru ekonomiky a všeobecnej správy a zverejňovanie v Centrálnom registri zmlúv,
- evidencia a kontrola dochádzky zamestnancov odboru,
- spracovanie, vedenie a uchovávanie spisov odboru,
- zabezpečovanie chodu odboru (drobný nákup, repre, kancelárske potreby, tonery, kancelár. papier a pod.),
- vyúčtovanie preddavkov na drobný nákup a reprezentačné v zmysle interných predpisov.

Informácie o výberovom konaní

Termín nástupu:
- 01.08.2018/dohodou

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:
Verejná správa

Informácie o výberovom konaní:
Uchádzači/uchádzačky pošlú do 20.07.2018 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (Žiadosť), ktorej povinnými prílohami sú:
1. Motivačný list,
2. Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR ) - iné formáty životopisov nie sú akceptované,
3. Kópia diplomu najvyššieho dosiahnutého vzdelania (min. ukončené SŠ vzdelanie s maturitou – v zmysle časti požadované vzdelanie).

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami pošle e-mailom na adresu:

[email protected]

alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

IA MPSVR SR
Nevädzova 5
814 55 Bratislava

s označením „Výberové konanie_’’Asistent/ka OEVS“

Vážime si Vašich znalostí a skúseností, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou osobného pohovoru.

V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od zverejnenia pracovnej ponuky, ďakujeme za Vami prejavený záujem, ale dali sme v prvom kole prednosť iným kandidátom.

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu budú Vaše osobné údaje spracúvané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované.

Zaslaním životopisu, motivačného listu a ďalších dokumentov emailom, poštou, osobne dobrovoľne poskytujete prevádzkovateľovi Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny so sídlom Špitálska 6, 814 55 Bratislava, IČO: 30854687 súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v úradnom doklade o vzdelaní, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), údaje uvedené v životopise, jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, motivačnom liste a dotazníku uchádzača o zamestnanie za účelom evidencie uchádzačov o zamestnanie. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín. Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných právnych predpisov ako napr. orgány činné v trestnom konaní, Inšpektorát práce a ďalšie subjekty, o ktorých to určí osobitný právny predpis. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia. Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou

Vzdelanie v odbore

ekonomické zameranie

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- pokročilý používateľ internetu a balíka MS Office
- analytické myslenie,
- dobré organizačné schopnosti,
- komunikatívnosť, asertivita, flexibilita,
- spoľahlivosť a zodpovednosť, precíznosť, samostatnosť.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:
Verejná správa

IA MPSVR SR sa zameriava na zníženie sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva prostredníctvom financovania projektov na zvýšenie zamestnanosti a rozvoj lokálnej infraštruktúry v chudobných regiónoch.
Ponúkame stabilné prostredie, pružný pracovný čas, 5 dní dovolenky navyše, ako aj ďalšie benefity uvedené v kolektívnej zmluve zverejnenej na našej web stránke: https://www.ia.gov.sk/data/files/kolekt_vne_zmluvy_/Kolektivna_zmluva_na_rok_2018.pdf
Možnosť zapojenia sa do aktivít spoločenskej zodpovednosti.
IA MPSVR SR je držiteľom certifikátu EFQM Committed to Excellence.

Počet zamestnancov

200-249 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Nevädzová 5
821 01 Bratislava
http://www.ia.gov.sk
ID: 3443246   Dátum zverejnenia: 9.7.2018   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   od 416,50€ + možnosť priznania osobného príplatku max. do výšky 100% z platovej tarify