Kontrolór / Kontrolórka EŠIF

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Miesto práce
Nevädzová, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
od 519,00 € + možnosť priznania osobného príplatku max. do výšky 100% z platovej tarify

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- vnútorná kontrola v zmysle zákona NR SR č. 10/1996 Z z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov, v rozsahu pôsobnosti IA MPSVR SR,
- vybavovanie a prešetrovanie sťažnosti v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a vybavovanie petícií v IA MPSVR SR,
- kontrola efektívnosti štátnej správy, vrátane efektívnosti poskytovania a využívania prostriedkov Európskeho spoločenstva podľa zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe,
- kontrola stavu kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi,
- navrhovanie opatrení na odstránenie nedostatkov zistených vnútornou kontrolou dodržiavania ustanovení implementačných predpisov a overovanie splnenia opatrení z vykonaných vnútorných kontrol,
- vedenie centrálnej evidencie sťažností, elektronickej evidencie kontrol,
- vybavovanie a prešetrovanie sťažností a iných podaní,
- kontrola/overovanie a hodnotenie súladu vykonávaných činností v rámci sprostredkovateľského orgánu (SO) s manuálom procedúr SO/internou riadiacou dokumentáciou, ako aj relevantnými usmerneniami, metodickými pokynmi, výkladmi a postupmi definovanými na národnej úrovni,
- formulácia zistení a návrhy opatrení, vrátane systémových opatrení, pre zefektívnenie a zvýšenie účinnosti systémov riadenia, implementácie a kontroly relevantných operačných programov,
- kontrola splnenia opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku,
- spracúvanie výstupov z kontrol,
- organizačné zabezpečenie a vybavovanie sťažností a petícií, vedenie centrálnej evidencie sťažností a petícií,
- zabezpečenie a výkon činností pri uplatňovaní zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa príslušného vnútorného riadiaceho aktu v súvislosti s prijímaním a preverovaním podnetov týkajúcich sa oznámení o závažnej protispoločenskej činnosti podaných zamestnancami IA MPSVR SR,
- spolupráca s orgánmi činnými v trestnom konaní, prípadne ostatnými orgánmi štátnej a verejnej správy v rámci svojich kompetencií,
- poskytovanie súčinnosti MPSVR SR, kontrolným a auditným orgánom SR, auditným orgánom EÚ pri výkone kontroly/auditu, vykonávaných v IA MPSVR SR,
- poskytuje informácie a poradenstvo prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi a zamestnancom, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, o ich povinnostiach podľa zákona o ochrane osobných údajov, osobitných predpisov alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

Informácie o výberovom konaní

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:
Verejná správa

Informácie o výberovom konaní:
Uchádzači/uchádzačky pošlú do 15.07.2018 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (ďalej len „Žiadosť“), ktorej povinnými prílohami sú:

1. Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR ).

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami pošlú e-mailom na adresu:

[email protected]

alebo doručia na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Nevädzová 5
814 55 Bratislava

s označením „Výberové konanie na pozíciu Kontrolór/Kontrolórka EŠIF“

Vážime si Vašich znalostí a skúseností, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou osobného pohovoru.

V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od zverejnenia pracovnej ponuky, ďakujeme za Vami prejavený záujem, ale dali sme v prvom kole prednosť iným kandidátom.

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu budú Vaše osobné údaje spracúvané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované.

Zaslaním životopisu, motivačného listu a ďalších dokumentov emailom, poštou, osobne dobrovoľne poskytujete prevádzkovateľovi Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny so sídlom Špitálska 6, 814 55 Bratislava, IČO: 30854687 súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v úradnom doklade o vzdelaní, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), údaje uvedené v životopise, jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, motivačnom liste a dotazníku uchádzača o zamestnanie za účelom evidencie uchádzačov o zamestnanie. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín. Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných právnych predpisov ako napr. orgány činné v trestnom konaní, Inšpektorát práce a ďalšie subjekty, o ktorých to určí osobitný právny predpis. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia. Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Počet rokov praxe

3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Termín nástupu:
- 15.07.2018/dohodou

Počítačové znalosti - používateľ:
- pokročilý používateľ internetu a balíka MS Office

Kvalifikačné predpoklady a zručnosti:
- skúsenosti v oblasti čerpania eurofondov,
- znalosť Systému riadenia ŠF a KF/EŠIF a Systému finančného riadenia ŠF a KF/EŠIF,
- znalosť legislatívy SR a EÚ, koncepcií, strategických dokumentov a metodických pokynov,
- znalosť nariadenia GDPR a zákona na ochranu osobných údajov.

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
- samostatnosť, precíznosť, orientácia na riešenie problémov, profesionálne vystupovanie,
- výborné komunikačné a organizačné schopnosti, zodpovednosť za zverenú prácu,
- adaptabilita a flexibilita,
- analytické, koncepčné a strategické myslenie,
- analytické myslenie, schopnosť hľadať riešenia.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:
Verejná správa

IA MPSVR SR sa zameriava na zníženie sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva prostredníctvom financovania projektov na zvýšenie zamestnanosti a rozvoj lokálnej infraštruktúry v chudobných regiónoch.
Ponúkame stabilné prostredie, pružný pracovný čas, 5 dní dovolenky navyše, ako aj ďalšie benefity uvedené v kolektívnej zmluve zverejnenej na našej web stránke: https://www.ia.gov.sk/data/files/kolekt_vne_zmluvy_/Kolektivna_zmluva_na_rok_2018.pdf
Možnosť zapojenia sa do aktivít spoločenskej zodpovednosti.
IA MPSVR SR je držiteľom certifikátu EFQM Committed to Excellence.

Počet zamestnancov

200-249 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Nevädzová 5
821 01 Bratislava
http://www.ia.gov.sk
ID: 3419406   Dátum zverejnenia: 13.6.2018   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   od 519,00 € + možnosť priznania osobného príplatku max. do výšky 100% z platovej tarify