Supervízor/supervízorka v národnom projekte Terénna sociálny práca v obciach I.

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Miesto práce
Banskobystrický kraj (Práca vyžaduje cestovanie)
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
1400€ brutto

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Supervízor/ supervízorka bude zamestnancom Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (IA MPSVR SR), ktorého náplň práce zahŕňa najmä výkon nasledujúcich odborných činností v rámci Národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I:
- výkon supervízie pracovníkom projektu - terénnym sociálnym pracovníkom, terénnym pracovníkom a regionálnym koordinátorom v regiónoch realizácie projektu a to individuálnou a skupinovou formou,
- vytváranie priestoru pre reflexiu pracovnej činnosti a pracovného kontextu v bezpečnom prostredí supervízneho vzťahu,
- podpora procesu učenia sa a zmeny supervidovaného/ných, znižovanie rizika vyhorenia,
- zvyšovanie miery sebareflexie, poskytovanie meradiel a kritérií reálneho sebahodnotenia,
- podpora kreatívneho myslenia, podpora pri plánovaní činností,
- riešenie etických dilem v práci odborných zamestnancov projektu,
- vedomé uchopovanie problematiky moci v práci odborných zamestnancov, najmä témy hraníc a distribúcie moci a zodpovednosti,
- ďalšie odborné a administratívne činnosti súvisiace s výkonom supervízie.
V rámci výberového konania je plánované prijatie dvoch supervízorov/supervízoriek, čím sa dobuduje 5-členný supervízorský tím projektu.

Informácie o výberovom konaní

Uchádzači/uchádzačky pošlú v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (ďalej len „Žiadosť“). Povinnými prílohami Žiadosti sú:

1. Motivačný list,
2. Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass v slovenskom jazyku (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR) - iné formáty životopisov nie sú akceptované;
3. Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami uchádzač pošle e-mailom na adresu:

[email protected]

alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Nevädzova 5
814 55 Bratislava

s označením „Výberové konanie pre NP TSP I - SV“.

Výberové konanie nie je termínovo ohraničené, vybraní uchádzači o pozíciu budú o presnom dátume konania výberového konania vopred včas informovaní.

Vážime si Vaše znalosti a skúsenosti, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou osobného pohovoru.

V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od zverejnenia pracovnej ponuky, ďakujeme za Vami prejavený záujem, ale dali sme v prvom kole prednosť iným kandidátom.

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu budú Vaše osobné údaje spracovávané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované.

Zaslaním životopisu, motivačného listu a ďalších dokumentov emailom, poštou, osobne dobrovoľne poskytujete prevádzkovateľovi Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny so sídlom Špitálska 6, 814 55 Bratislava, IČO: 30854687 súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v úradnom doklade o vzdelaní, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), údaje uvedené v životopise, jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, motivačnom liste a dotazníku uchádzača o zamestnanie za účelom evidencie uchádzačov o zamestnanie. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín. Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných právnych predpisov ako napr. orgány činné v trestnom konaní, Inšpektorát práce a ďalšie subjekty, o ktorých to určí osobitný právny predpis. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia. Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Požadované vzdelanie:
- vysokoškolské II. stupňa v sociálnom alebo humanitnom odbore,
- akreditovaný výcvik supervízie (uchádzač priloží kópiu dokladu o absolvovaní výcviku).

Požadovaná prax:
- minimálne 3 roky supervíznej praxe v sociálnej oblasti. Uchádzač k žiadosti pripojí zoznam organizácií prípadne fyzických osôb, ktorým poskytoval supervíziu, vrátane poskytovaného rozsahu v hodinách.

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
- samostatnosť, flexibilita, spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, asertivita, schopnosť pracovať v tíme, schopnosť viesť ľudí, schopnosť riešiť konflikty,
- počítačové znalosti - pokročilý používateľ internetu a balíka MS Office,
- schopnosť orientovať sa v odbornej problematike terénnej sociálnej práce a marginalizovaných rómskych komunít. Pracovná skúsenosť s vedením supervízie pre terénnych sociálnych pracovníkov je výhodou,
- ochota cestovať v rámci Slovenskej republiky. Výkon supervízie bude spravidla prebiehať v zapojených obciach, čo vyžaduje nutnosť cestovania supervízora/supervízorky v rámci prideleného regiónu,
- dobrá znalosť problematiky chudoby a sociálneho vylúčenia,
- vodičský preukaz skupiny B (využívanie služobného vozidla na pracovné účely).

Miesto výkonu práce:
Slovenská republika

Termín nástupu:
- júl 2018, resp. dohodou

Druh pracovného pomeru:
- plný pracovný úväzok na dobu určitú do 30.06.2019, v prípade dohody možnosť skráteného úväzku

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:
Verejná správa

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:
Verejná správa

IA MPSVR SR sa zameriava na zníženie sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva prostredníctvom financovania projektov na zvýšenie zamestnanosti a rozvoj lokálnej infraštruktúry v chudobných regiónoch.
Ponúkame stabilné prostredie, pružný pracovný čas, 5 dní dovolenky navyše, ako aj ďalšie benefity uvedené v kolektívnej zmluve zverejnenej na našej web stránke: https://www.ia.gov.sk/data/files/kolekt_vne_zmluvy_/Kolektivna_zmluva_na_rok_2018.pdf
Možnosť zapojenia sa do aktivít spoločenskej zodpovednosti.
IA MPSVR SR je držiteľom certifikátu EFQM Committed to Excellence.

Počet zamestnancov

200-249 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Nevädzová 5
821 01 Bratislava
http://www.ia.gov.sk
ID: 3418089   Dátum zverejnenia: 12.6.2018   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   1400€ brutto