Supervízor/supervízorka pre Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I.

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Miesto práce
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Ponúkaný plat (brutto)
v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Supervízor/ supervízorka bude zamestnancom Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (IA MPSVR SR), ktorého náplň práce zahŕňa najmä výkon nasledujúcich odborných činností v rámci Národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I:

Výkon supervízie pracovníkom projektu - terénnym sociálnym pracovníkom, terénnym pracovníkom a regionálnym koordinátorom v regiónoch realizácie projektu individuálnou a skupinovou formou, pôjde najmä o:
- vytváranie priestoru pre reflexiu pracovnej činnosti a pracovného kontextu v bezpečnom prostredí supervízneho vzťahu,
- podpora procesu učenia sa a zmeny supervidovaného/ných,
- znižovanie rizika vyhorenia,
- zvyšovanie miery sebareflexie,
- poskytovanie meradiel a kritérií reálneho sebahodnotenia,
- podpora kreatívneho myslenia,
- podpora pri plánovaní činností,
- riešenie etických dilem v práci odborných zamestnancov projektu,
- vedomé uchopovanie problematiky moci v práci odborných zamestnancov, najmä hranice a distribúcia moci a zodpovednosti a ďalšie odborné činnosti súvisiace s výkonom supervízie.

Supervízia bude prebiehať väčšinou v zapojených obciach.

Informácie o výberovom konaní

Uchádzači/uchádzačky pošlú do 31.10.2016 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (Žiadosť), ktorej povinnými prílohami sú:
1. Motivačný list,
2. Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR ) - iné formáty životopisov nie sú akceptované,
3. Kópia diplomu najvyššieho dosiahnutého vzdelania (vysokoškolské II. stupňa, doklad o absolvovaní akreditovaného výcviku supervízie),
4. Potvrdenie/-ia o požadovanej 3-ročnej supervíznej praxi v sociálnej oblasti (akceptovateľné sú aj napr. pracovné zmluvy s náplňami činnosti v relevantnej oblasti) s uvedením lehoty vykonávania danej činnosti (vo formáte minimálne od MM/RRRR do MM/RRRR),
5. Zoznam organizácií príp. fyzických osôb, ktorým poskytoval supervíziu, vrátane poskytovaného rozsahu v hodinách,
6. Minimálne dve referencie.

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami pošle e-mailom na adresu:

martina.siskova@ia.gov.sk

alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

Korešpondenčná adresa:
IA MPSVR SR
Špitálska 6
814 55 Bratislava
s označením „Výberové konanie pre NP_TSP_I_02_SV“

Vážime si Vaše vzdelanie a skúsenosti, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou osobného pohovoru.

V prípade, ak sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od zverejnenia pracovnej ponuky, dali sme prednosť iným kandidátom.

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu budú Vaše osobné údaje spracúvané do ukončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované.

Vaše práva, ako dotknutej osoby, sa spravujú v zmysle § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V prípade, ak máte záujem o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, v životopise uveďte prosím nasledovný súhlas so spracovaním osobných údajov a pripojte k nemu svoj vlastnoručný podpis:

„V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii IA MPSVR SR, Špitálska 6, 814 55 Bratislava, IČO: 30854687 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.“

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Počítačové znalosti - používateľ

Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft PowerPoint - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Miesto práce:
1. Banskobystrický samosprávny kraj – predovšetkým okresy Banská Bystrica, Zvolen, Detva, Lučenec, Poltár, Brezno, Rimavská Sobota, Revúca – a okres Rožňava,

alebo

2. Bratislavský samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj – okresy Topolčany, Nitra, Šaľa, Nové Zámky, Komárno.

Očakávaný je výber jedného supervízora/ supervízorky, ktorý/ktorá bude spadať pod jednu z vyššie uvedených alternatív.

Termín nástupu:
November 2016, prípadne dohodou

Druh pracovného pomeru:
Plný pracovný úväzok na dobu určitú, resp. možnosť dohody na čiastočný pracovný úväzok

Požadované vzdelanie:
Vysokoškolské II. stupňa v sociálnom alebo humanitnom odbore
a
akreditovaný výcvik supervízie (uchádzač priloží kópiu dokladu o absolvovaní výcviku).

Požadovaná prax:
Minimálne 3 roky supervíznej praxe v sociálnej oblasti. Uchádzač k žiadosti pripojí zoznam organizácií príp. fyzických osôb, ktorým poskytoval supervíziu, vrátane poskytovaného rozsahu v hodinách.

Osobnostné a odborné predpoklady, ďalšie požiadavky:
- znalosť práce s internetom,
- samostatnosť, flexibilita, spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, asertivita, schopnosť pracovať v tíme, schopnosť viesť ľudí, schopnosť riešiť konflikty,
- schopnosť orientovať sa v odbornej problematike terénnej sociálnej práce a marginalizovaných rómskych komunít. Pracovná skúsenosť s vedením supervízie pre terénnych sociálnych pracovníkov je výhodou,
- ochota cestovať v rámci Slovenskej republiky. Výkon supervízie bude spravidla prebiehať v zapojených obciach, čo vyžaduje nutnosť cestovania supervízora/supervízorky v rámci prideleného regiónu,
- dobrá znalosť problematiky chudoby a sociálneho vylúčenia.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Vznikla ako nástroj na boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Poslaním Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR je plniť úlohy ministerstva v oblastiach stratégie zamestnanosti, koordinácie jej tvorby a realizácie, politiky trhu práce a sociálneho začleňovania s cieľom znižovania a prevencie nezamestnanosti, chudoby a sociálneho vylúčenia, podpora vytvárania sociálnej inklúzie, zlepšovania sociálneho začleňovania skupín obyvateľstva ohrozených alebo postihnutých sociálnym vylúčením, podpora rovnosti príležitostí a rodovej rovnosti.

Počet zamestnancov

250-499 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Špitálska 6
814 55 Bratislava
http://www.ia.gov.sk