Supervízor/supervízorka v národnom projekte Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Miesto práce
Špitálska 6, Prešovský kraj, Košický kraj
Druh pracovného pomeru
na dohodu (brigády)
Termín nástupu
15.09.2017
Ponúkaný plat (brutto)
motivujúce platové ohodnotenie

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- zvyšovanie kvality profesionálnej práce pracovníkov komunitných centier, nízkoprahových denných centier, nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu (ďalej len „KC/NDC/NSSDR“) prostredníctvom výcviku príslušných pracovníkov KC/NDC/NSSDR,
- poskytovanie podpory a kontroly do oblasti schopností, vedomostí a zručností v rovine etickej a hodnotovej,
- napomáhanie pracovníkom KC/NDC/NSSDR pri verifikácií postupov práce s klientom, pri rozšírení možností alternatív práce s klientom,
- realizovanie preventívnych aktivít pred syndrómom vyhorenia u pracovníkov KC/NDC/NSSDR,
- ďalšie činnosti súvisiace s výkonom práce supervízora.

Zamestnanecké výhody, benefity

Ponúkaný plat:
- motivujúce platové ohodnotenie

Informácie o výberovom konaní

Uchádzači/uchádzačky pošlú v slovenskom jazyku do 25.08.2017 Žiadosť o prijatie do zamestnania (Žiadosť), ktorej prílohami sú:

1. Motivačný list,
2. Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR) - iné formáty životopisov nie sú akceptované,
3. Kópia diplomu najvyššieho dosiahnutého vzdelania (vysokoškolské II. stupňa) v odboroch špecifikovaných v časti: požadované vzdelanie,
4. Potvrdenie/-ia o požadovanej odbornej praxi v oblasti supervízie v sociálnej oblasti (akceptovateľné sú aj napr. pracovné zmluvy s náplňami činnosti v relevantnej oblasti) s uvedením lehoty vykonávania danej činnosti (vo formáte minimálne od MM/RRRR do MM/RRRR),
5. Doklad o ukončení akreditovaného kurzu v oblasti supervízie v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona o živnostenskom podnikaní a doklad o zápise do zoznamu supervízorov vedeného MPSVR SR.

Pre účely zaslania Žiadosti spolu s jej prílohami je rozhodujúci dátum/okamih doručenia e-mailovej správy do schránky vyhlasovateľa výberového konania.

Uvedenú dokumentáciu uchádzač/uchádzačka pošle e-mailom na adresu:

Martina.Siskova@ia.gov.sk

alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

Korešpondenčná adresa:
IA MPSVR SR
Nevädzová 5
814 55 Bratislava
s označením „Výberové konanie pre NP PVSSKIKÚ_Supervízor/Supervízorka_03“

Vážime si Vašich znalostí a skúseností, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou osobného pohovoru.

V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od zverejnenia pracovnej ponuky, ďakujeme za Vami prejavený záujem, ale dali sme v prvom kole prednosť iným kandidátom.

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu budú Vaše osobné údaje spracúvané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované.

Vaše práva dotknutej osoby sa spravujú § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V prípade, že chcete byť zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie, v životopise uveďte nasledovný súhlas so spracovaním osobných údajov a pripojte k nemu svoj vlastnoručný podpis:
„V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii IA MPSVR SR, Špitálska 6, 814 55 Bratislava, IČO: 30854687 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.“

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Počítačové znalosti - používateľ

Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft PowerPoint - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý

Vodičský preukaz

B

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Miesto výkonu práce:
- celé územie Slovenskej republiky

Požadované vzdelanie:
- vysokoškolské II. stupňa v nasledujúcich odboroch spoločenských vied (050000): Psychologické vedy (050100); Pedagogické vedy (050300); Sociálne vedy (050400); Právne vedy (050500)
https://www.minedu.sk/smernica-c-272006-r-z-21-decembra-2006-o-sustave-odborov-vedy-a-techniky-a-ciselniku-odborov-vedy-a-techniky-vratane-prilohy-c1/.

Požadovaná prax:
- preukázateľná prax v oblasti supervízie v sociálnej oblasti.

Ďalšie požiadavky na pracovnú pozíciu:
- akreditácia v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona o živnostenskom podnikaní.

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
- znalosť práce s internetom,
- samostatnosť, tímová práca, schopnosť riešiť konflikty,
- komunikatívnosť, asertivita, flexibilita, spoľahlivosť a zodpovednosť,
- skúsenosti s vedením ľudí, facilitačné schopnosti, lektorské zručnosti,
- schopnosť orientovať sa v odbornej problematike vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni,
- dobrá znalosť lokalít sociálne vylúčených komunít,
- ochota cestovať v rámci Slovenskej republiky najmä na stredné a východné Slovensko.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Vznikla ako nástroj na boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Poslaním Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR je plniť úlohy ministerstva v oblastiach stratégie zamestnanosti, koordinácie jej tvorby a realizácie, politiky trhu práce a sociálneho začleňovania s cieľom znižovania a prevencie nezamestnanosti, chudoby a sociálneho vylúčenia, podpora vytvárania sociálnej inklúzie, zlepšovania sociálneho začleňovania skupín obyvateľstva ohrozených alebo postihnutých sociálnym vylúčením, podpora rovnosti príležitostí a rodovej rovnosti.

Počet zamestnancov

250-499 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Špitálska 6
814 55 Bratislava
http://www.ia.gov.sk