Manažér/ka pre nezrovnalosti

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Miesto práce
Špitálska 6, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
dohodou
Ponúkaný plat (brutto)
motivujúce platové ohodnotenie

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- riešenie nezrovnalosti na úrovni IA MPSVR SR v spolupráci s vecne príslušnými organizačnými útvarmi,
- vedenie centrálnej evidencie nezrovnalostí a zadávanie potrebných údajov do ITMS a na sharepoint,
- vedenie spisovej dokumentácie nezrovnalostí na úrovni IA MPSVR SR,
- vykonáva analýzu nezrovnalostí, identifikáciu rizikových oblastí a prešetrenie zistených nezrovnalostí na úrovni IA MPSVR SR,
- prijímanie a evidencia Oznámení o podozrení zo vzniku nezrovnalostí,
- prešetrenie podozrení z nezrovnalostí,
- vypracovanie záznamu z prešetrenia oznámenia o podozrení zo vzniku nezrovnalosti,
- vykonáva evidenciu Žiadostí o vrátenie finančných prostriedkov , Oznámení o vysporiadaní finančných vzťahov, vrátane ich evidovania v ITMS,
- vypracovávanie Správy o zistenej nezrovnalosti , vrátane jej evidencie v ITMS,
- zodpovednosť za návrh a kontrolu plnenia primeraných opatrení na odstránenie a predchádzanie vzniku nezrovnalostí,
- zodpovednosť zasielanie správ a informácií o zistenej nezrovnalosti príslušným orgánom,
- zodpovednosť za kontrolu na mieste a vypracovanie správ z kontrol na mieste, vrátane evidencie údajov o vykonaných kontrolách na mieste v ITMS,
- poskytovanie súčinnosti pri výkone auditov a kontrol za oblasť nezrovnalostí.

Informácie o výberovom konaní

Uchádzači/uchádzačky pošlú do 31.10.2016 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (Žiadosť), ktorej povinnými prílohami sú:
1. Motivačný list;
2. Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR ) - iné formáty životopisov nie sú akceptované;
3. Kópia diplomu najvyššieho dosiahnutého vzdelania (vysokoškolské II. stupňa);
4. Potvrdenie/-ia o požadovanej 2 - ročnej praxi v kontrolnej činnosti (akceptovateľné sú aj napr. pracovné zmluvy s náplňami činnosti v relevantnej oblasti) s uvedením lehoty vykonávania danej činnosti (vo formáte minimálne od MM/RRRR do MM/RRRR);

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami pošle e-mailom na adresu: Martina.Siskova@ia.gov.sk
alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:
IA MPSVR SR
Špitálska 6
814 55 Bratislava

s označením „Výberové konanie Manažér/ka pre nezrovnalosti“

Vážime si Vašich znalostí a skúseností, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou osobného pohovoru.

V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od zverejnenia pracovnej ponuky, ďakujeme za Vami prejavený záujem, ale dali sme v prvom kole prednosť iným kandidátom.

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu budú Vaše osobné údaje spracúvané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované.

Vaše práva dotknutej osoby sa spravujú § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V prípade, že chcete byť zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie, v životopise uveďte nasledovný súhlas so spracovaním osobných údajov a pripojte k nemu svoj vlastnoručný podpis:
„V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii IA MPSVR SR, Špitálska 6, 814 55 Bratislava, IČO: 30854687 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.“

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Počítačové znalosti - používateľ

Microsoft Outlook - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý
Microsoft PowerPoint - pokročilý

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

2

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• analytické myslenie, orientácia na výsledok;
• spoľahlivosť a zodpovednosť, precíznosť, samostatnosť, tímová práca,
• proaktívny prístup.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Vznikla ako nástroj na boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Poslaním Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR je plniť úlohy ministerstva v oblastiach stratégie zamestnanosti, koordinácie jej tvorby a realizácie, politiky trhu práce a sociálneho začleňovania s cieľom znižovania a prevencie nezamestnanosti, chudoby a sociálneho vylúčenia, podpora vytvárania sociálnej inklúzie, zlepšovania sociálneho začleňovania skupín obyvateľstva ohrozených alebo postihnutých sociálnym vylúčením, podpora rovnosti príležitostí a rodovej rovnosti.

Počet zamestnancov

250-499 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Špitálska 6
814 55 Bratislava
http://www.ia.gov.sk
ID: 2681551   Dátum zverejnenia: 30.9.2016