Expert/-ka v NP PVSSKIKÚ

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Miesto práce
Slovenská republika, Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Druh pracovného pomeru
na dohodu (brigády)
Termín nástupu
01.05.2016
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
motivujúce platové ohodnotenie

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- tvorba a aktualizácia systému metodického riadenia a koordinácie zapojených subjektov,
- aktualizácia Štandardov komunitných centier, tvorba Štandardov nízkoprahových denných centier a nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu,
- tvorba a aktualizácia metodík z jednotlivých oblastí so zameraním na potreby klienta,
- návrh ukazovateľov v rámci systému evaluácie zapojených subjektov,
- návrh a odporúčania legislatívnej úpravy činnosti zapojených subjektov, návrh kritérií, spôsobu výberu a periodicity výberu zapojených subjektov,
- ďalšie činnosti vyplývajúce z potrieb NP.

Miesto výkonu práce:
- celé územie Slovenskej republiky.

Informácie o výberovom konaní

Uchádzači/uchádzačky pošlú do 08.04.2016 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (Žiadosť), ktorej povinnými prílohami sú:
1. motivačný list,
2. podpísaný profesijný životopis vo forme Europass (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR) - iné formáty životopisov nie sú akceptované,
3. kópia diplomu najvyššieho dosiahnutého vzdelania (vysokoškolské II. stupňa) v odboroch špecifikovaných v časti: požadované vzdelanie,
4. potvrdenie/-ia o požadovanej min. 4 - ročnej odbornej praxi v sociálnej oblasti (akceptovateľné sú aj napr. pracovné zmluvy s náplňami činnosti v relevantnej oblasti) s uvedením lehoty vykonávania danej činnosti (vo formáte minimálne od MM/RRRR do MM/RRRR),
5. zoznam publikačnej činnosti v odbornej problematike sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni.

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami pošle e-mailom na adresu:

[email protected]

alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

Korešpondenčná adresa:
IA MPSVR SR
Špitálska 6
814 55 Bratislava
s označením „Výberové konanie pre NP PVSSKIKÚ_04_Expert“

Vážime si Vašich znalostí a skúseností, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou osobného pohovoru.

V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od zverejnenia pracovnej ponuky, ďakujeme za Vami prejavený záujem, ale dali sme v prvom kole prednosť iným kandidátom.

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu budú Vaše osobné údaje spracúvané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované.

Vaše práva dotknutej osoby sa spravujú § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V prípade, že chcete byť zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie, v životopise uveďte nasledovný súhlas so spracovaním osobných údajov a pripojte k nemu svoj vlastnoručný podpis:
„V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii IA MPSVR SR, Špitálska 6, 814 55 Bratislava, IČO: 30854687 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.“

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

v odbore spoločenských vied

Ostatné znalosti

Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft PowerPoint - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý

Počet rokov praxe

4

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Požadované vzdelanie:
- VŠ II. stupňa v odbore spoločenských vied:
https://www.minedu.sk/smernica-c-272006-r-z-21-decembra-2006-o-sustave-odborov-vedy-a-techniky-a-ciselniku-odborov-vedy-a-techniky-vratane-prilohy-c1/.

Ďalšie požiadavky:
- publikačná činnosť v odbornej problematike sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni,
- znalosť cudzieho jazyka (min. B2 - anglický/min. B2 - nemecký jazyk).

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
- znalosť práce s internetom,
- znalosť odbornej problematiky sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni,
- znalosť legislatívy, najmä zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, zákona č. 219/2014 o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj strategických a koncepčných dokumentov v danej problematike,
- vysoké pracovné nasadenie, orientácia na výsledok, časová flexibilita,
- dobré prezentačné schopnosti,
- samostatnosť, spoľahlivosť a zodpovednosť.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:
Verejná správa

IA MPSVR SR sa zameriava na zníženie sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva prostredníctvom financovania projektov na zvýšenie zamestnanosti a rozvoj lokálnej infraštruktúry v chudobných regiónoch.
Ponúkame stabilné prostredie, pružný pracovný čas, 5 dní dovolenky navyše, ako aj ďalšie benefity uvedené v kolektívnej zmluve zverejnenej na našej web stránke: https://www.ia.gov.sk/data/files/kolekt_vne_zmluvy_/Kolektivna_zmluva_na_rok_2018.pdf
Možnosť zapojenia sa do aktivít spoločenskej zodpovednosti.
IA MPSVR SR je držiteľom certifikátu EFQM Committed to Excellence.

Počet zamestnancov

200-249 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Nevädzová 5
814 55 Bratislava
http://www.ia.gov.sk
ID: 2492156   Dátum zverejnenia: 29.3.2016   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   motivujúce platové ohodnotenie